Nr 73 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”

 

Uchwała nr 73

Senat Uniwersytetu Warmińsko-mazurskieg w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie

w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”.

 

W oparciu o art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

 

§1

1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia drugiego stopnia - magisterskie w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

3. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia – licencjackie na kierunek pielęgniarstwo. Studia przeznaczone są dla pielęgniarek, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki.

4. Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” – należy przez to rozumieć konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”.

 

§2

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia

I. Nabór kandydatów na studia następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które:

1. na kierunkach: ochrona środowiska (na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), ochrona środowiska (na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa), pielęgniarstwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo (na Wydziale Nauki o Żywności), towaroznawstwo (na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt), zootechnika – obejmuje:

a/ konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów: język obcy nowożytny oraz język polski, a także z przedmiotu do wyboru złożonego na poziomie podstawowym (załącznik 1An do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/ konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1An do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

2. na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn – obejmuje:

a/konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowego przedmiotu: język obcy nowożytny, a także z dwóch przedmiotów spośród przedstawionych do wyboru, złożonych na poziomie podstawowym (załącznik 1Bn do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/ konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1Bn do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

3. na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, historia, pedagogika, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, teologia, zarządzanie i marketing – obejmuje:

a/ konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów: język obcy nowożytny oraz język polski, a także z przedmiotu do wyboru złożonego na poziomie podstawowym (załącznik 1Cn do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/ konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1Cn do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

4. na kierunkach: informatyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – obejmuje:

a/ konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowego przedmiotu: język obcy nowożytny, a także z dwóch przedmiotów spośród przedstawionych do wyboru, złożonych na poziomie podstawowym, z wyłączeniem przedmiotu informatyka, złożonego wyłącznie na poziomie rozszerzonym (załącznik 1Dn do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/ konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1Dn do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

5. na kierunku filologia polska – obejmuje:

a/ konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów: język obcy nowożytny oraz język polski, a także z przedmiotu do wyboru złożonego na poziomie podstawowym (załącznik 1En do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/ konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1En do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

 

§3

1. Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego są przyjmowani na I rok studiów przez wydziałowe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 276 Senatu Uniwersytetu z 20 maja 2005 roku (zm. Uchwałą Nr 17 Senatu Uniwersytetu z dnia 25 listopada 2005 roku).

2. W postępowaniu rekrutacyjnym nie uwzględnia się certyfikatów językowych.

 

§4

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powoływane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez radę wydziału.

2. Senat powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

3. Do zadań komisji wydziałowych (kierunkowych) należy w szczególności:

a/ przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b/ dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

c/ przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,

d/ organizacja i przeprowadzanie egzaminu wstępnego,

e/ przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,

f/ zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nie przyjęciu na studia,

g/ przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych na studia i przekazanie ich przewodniczącemu uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

4. Do zadań uczelnianej komisji uczelnianej należy:

a/ koordynacja i nadzór nad pracą komisji wydziałowych (kierunkowych),

b/ organizacja opracowania testów na egzamin pisemny,

c/ rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji wydziałowych (kierunkowych).

 

§5

1. Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:

a/ podanie i życiorys (na formularzu),

b/ świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopia świadectwa dojrzałości poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisję rekrutacyjną,

c/ świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisję rekrutacyjną,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

e/ fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

f/ trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

9/ dowód opłaty rekrutacyjnej,

h/ kserokopia dowodu osobistego (strona 2,3 i 6); dla kandydatów legitymujących się dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 r. – kserokopia strony 1 i 2.

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia – licencjackie kierunku pielęgniarstwo do pliku dokumentów zobowiązani są dołączyć:

1/ dyplom zawodowy uprawniający do wykonywania zawodu pielęgniarki,

2/ aktualne zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające, co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki,

3/ dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki poświadczony przez Izbę Pielęgniarską.

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie do pliku dokumentów zobowiązani są dołączyć:

1/ dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,

2/ odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych).

4. W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, wydziałowa (kierunkowa) komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.

5. Dokumenty wymienione w ust. 1, 2, 3 kandydaci składają w dziekanatach wydziałów – w terminie do 27 lipca 2007 r.

§6

Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia.

1. Rekrutację – konkurs (ranking) na studia wyznacza postępowanie rekrutacyjne obejmujące zasady określone w §2.

2. Ogłoszenie w dziekanatach konkursu (rankingu) kandydatów wg przedziałów średniej % punktów lub średniej ocen nastąpi 3 sierpnia 2007 r.

§7

1. Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa. Kandydaci legitymujący się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą zobowiązani są dołączyć do kompletu dokumentów, o których mowa w §5 ust. 1 zaświadczenie Wojewódzkiego Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce.

2. Punktacji przedmiotowej (ze świadectw wymienionych w ust.1) w skali innej niż 1-6 lub 2-5, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz w ramach rekrutacji (rankingu świadectw dojrzałości) musi przystąpić do egzaminu wstępnego – ustnego z dwóch przedmiotów:

– na kierunkach: ochrona środowiska (na Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), ochrona środowiska (na Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa), pielęgniarstwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o Żywności), towaroznawstwo (na Wydz. Bioinżynierii Zwierząt), zootechnika– przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

– na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia;

– na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka;

– na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, historia, pedagogika, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, teologia, zarządzanie i marketing – przedmioty: historia lub wiedza o społeczeństwie i geografia;

– na kierunkach: informatyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka;

3. Egzaminy oceniane są w skali 2-5. Uzyskana średnia ocen z obu egzaminów kwalifikuje kandydata w określonym przedziale średniej ocen (tabela 1 do niniejszej uchwały).

4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat z obu przedmiotów uzyska oceny co najmniej dostateczne.

5. Egzaminy ustne dla kandydatów wymienionych w §7 ust.1, tj. posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w dniu 31 lipca 2007 r.

6. Kandydaci na studia, legitymujący się dyplomem IB Matury Międzynarodowej, rekrutowani są na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB kwalifikuje kandydata do danego przedziału (tabela 4 niniejszej uchwały).

 

§8

Zasady postępowania kwalifikacyjnego – konkurs (ranking) świadectw dojrzałości

  1. Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się średnią % punktów lub średnią ocen z przedmiotów występujących na świadectwie dojrzałości z uwzględnieniem załączników 1An-1En do niniejszej uchwały, kwalifikując kandydata do danego przedziału. Znajdują tu zastosowanie przepisy określone w §1 ust. 4 uchwały.
  2. Kandydatowi na studia, legitymującemu się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” na kierunki, dla których w kwalifikacji określono przedmiot/przedmioty do wyboru zdawane na poziomie podstawowym, i który nie spełnia kryteriów w zakresie jednego z przedmiotów do wyboru określonych w załączniku dla danego kierunku studiów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości – do obliczenia średniej % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z tego przedmiotu.
  3. Kandydatowi na studia, legitymującemu się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” na kierunki, dla których w kwalifikacji określono dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie rozszerzonym – do obliczenia średniej % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z tego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie przedmiotów do wyboru, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.
  4. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych oraz przedmiotu religia/etyka.
  5. W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości). Znajdują tu zastosowanie przepisy określone w §1 ust. 4 uchwały.
  6. Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).
  7. W przypadku nie występowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu – kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”.
  8. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów/specjalność, zakwalifikowana w przedziale kończącym konkurs (ranking), przekroczy określony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości-wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości)-dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz kandydatów posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej), z uwzględnieniem przepisów określonych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszego paragrafu. Przepisy określone w §1 ust. 4 uchwały stosuje się odpowiednio.

§9

Tryb postępowania kwalifikacyjnego .

1. Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje wydziałowe (kierunkowe) sporządzają rankingową listę kandydatów, w kolejności według przedziałów, z uwzględnieniem zapisów zawartych w załącznikach 1An-1En oraz przepisów §1 ust. 4 oraz § 3, 7 i 8 niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu czynności określonej w ust. 1, komisje wydziałowe (kierunkowe) sporządzają listę kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w ramach przyjętego limitu miejsc.

3. Do ww. limitu wliczani są również kandydaci przyjęci bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci i finaliści olimpiad).

4. Ogłoszenie pełnych list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia nastąpi – 3 sierpnia 2007 r.

§10

Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia, nie zostali przyjęci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów, jeżeli spełnione są warunki określone w pkt. 1 i 2.

1. Na tym kierunku są wolne miejsca.

2. W kryteriach kwalifikacji określono tę samą grupę przedmiotów kwalifikacyjnych oraz ten sam poziom składania egzaminów w części pisemnej egzaminu maturalnego.

3. Decyzję podejmuje rektor na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§11

1. Od decyzji wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, nie przyjętym na studia, w tym na studia drugiego stopnia – magisterskie, w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do 27 sierpnia 2007 r.

2. Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§12

II. Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie.

A. Postępowanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne.

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterski– kierunku filologia, o specjalności: filologia angielska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się ocenę – dostateczny, tj. uzyskanie, co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników postępowania egzaminacyjnego określa tabela 3.

2. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

3. Każdą pracę egzaminacyjną oceniają, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną liczbę punktów ustala przewodniczący komisji.

4. Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5. Na kierunku filologia o specjalności: filologia angielska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniającej wszystkich kandydatów do przyjęcia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pełnej oceny. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się certyfikatów językowych.

6. Terminy egzaminów wstępnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 2.

B. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych)

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterski– danego kierunku (poza wymienionym w §12 A ust. 1 oraz §12 B ust. 2 i 3) - jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterski– kierunku filologia o specjalności: filologia rosyjska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej lub pokrewnej specjalności kształcenia.

Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterski– kierunku filologia o specjalności: filologia germańska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej specjalności kształcenia.

Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

C. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów magisterskich

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na pomagisterskie studia licencjackie-kościelne - jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich kierunku teologia. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów magisterskich (bez wyrównania do pełnej oceny), w ramach określonego limitu miejsc.

2. Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru na studia wymienionych w pkt. II. A ust. 1, pkt. II. B ust. 1,2,3 oraz pkt. II C ust. 1 - udzielają dziekanaty wydziałów.

 

§13

1. Studia niestacjonarne (jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia) są odpłatne.

2. Kandydaci przyjęci na I rok studiów zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru podjęcia nauki w Uniwersytecie:

1/ przyjęci w trybie podstawowym – w terminie do 7 września 2007 r.;

2/ przyjęci w trybie odwoławczym – w terminie do 14 września 2007 r.

Potwierdzenie stanowi:

- dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli kopię świadectwa dojrzałości – przesłane w ww. terminach do dziekanatu wydziału: dowód wpłaty (opłaty za studia) oraz świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

- dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną – przesłany w ww. terminach do dziekanatu wydziału dowód wpłaty (opłaty za studia).

Brak potwierdzenia, tj. nieprzesłanie w wyznaczonych terminach wymaganych dokumentów oznaczać będzie rezygnację kandydata z podjęcia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skreślenie z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

§14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje rektor.

§15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Załącznik 1An

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych

z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej) b/

1

Ochrona środowiska (OW)

1. Język obcy nowożytny***

2. Język polski

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Matematyka

5. Geografia

2

Ochrona środowiska (KS)

3

Pielęgniarstwo

4

Rolnictwo

5

Technika rolnicza i leśna

6

Technologia żywności i żywienie człowieka

7

Towaroznawstwo (TT)

8

Towaroznawstwo (TW)

9

Zootechnika

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

1

Ochrona środowiska (OW)

1. Biologia * lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Ochrona środowiska (KS)

3

Pielęgniarstwo

4

Rolnictwo

5

Technika rolnicza i leśna

6

Technologia żywności i żywienie człowieka

7

Towaroznawstwo (TT)**

8

Towaroznawstwo (TW)**

9

Zootechnika

 

a/ zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów określa tabela 1

b/ przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

*w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

** na kierunku towaroznawstwo (TT i TW) w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”

*** język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią

 

Załącznik 1Bn

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru dwóch

z przedstawionych poniżej) b/

1

Budownictwo

1. Język obcy nowożytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Matematyka

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Mechanika i budowa maszyn

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

1

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia

2. Fizyka **** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Mechanika i budowa maszyn

 

a/ zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów określa tabela 1

b/ przedmioty do wyboru zdawane na poziomie podstawowym

*** język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią

 


Załącznik 1Cn

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej) b/

1

Administracja

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Geografia

2. Historia

3. Matematyka

4. Wiedza o społeczeństwie c/

2

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3

Ekonomia

4

Historia

5

Pedagogika

6

Politologia

7

Prawo

8

Stosunki międzynarodowe

9

Teologia

10

Zarządzanie i marketing

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

1

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3

Ekonomia

4

Historia

5

Pedagogika

6

Politologia

7

Prawo

8

Stosunki międzynarodowe

9

Teologia

10

Zarządzanie i marketing

 

a/ zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów określa tabela 1

b/ przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

c/ wiedza o społeczeństwie - dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

*** język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 

Załącznik 1Dn

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru dwóch

z przedstawionych poniżej) b/

1

Informatyka

1. Język obcy nowożytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Matematyka

5. Informatyka c/

2

Geodezja i kartografia

3

Gospodarka przestrzenna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

2

Informatyka

1. Matematyka lub geografia

2. Fizyka **** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

3

Geodezja i kartografia

4

Gospodarka przestrzenna

 

a/ zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów określa tabela 1

b/ przedmioty do wyboru zdawane na poziomie podstawowym

c/ informatyka – dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% punktów

*** język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią

Załącznik 1En

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej) b/

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Historia

2. Geografia

3. Historia sztuki c/

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia

3. Język obcy nowożytny***

 

a/ zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów określa tabela 1

b/ przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

c/ historia sztuki - dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

*** język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata


Tabela 1

Zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów

na studia niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008

na wszystkie kierunki studiów

 

System „Nowa Matura”

System „Stara Matura”

Średnia % punktów

Przedział

średniej % punktów

Średnia ocen

Przedział

średniej ocen

30,00 – 34,99

1

2,00 – 2,33

1

35,00 – 37,99

2

2,34 – 2,50

2

38,00 – 40,99

3

2,51 – 2,67

3

41,00 – 46,99

4

2,68 – 3,00

4

47,00 – 52,99

5

3,01 – 3,33

5

53,00 – 55,99

6

3,34 – 3,50

6

56,00 – 58,99

7

3,51 – 3,67

7

59,00– 64,99

8

3,68 – 4,00

8

65,00 – 69,99

9

4,01 – 4,33

9

70,00 – 72,99

10

4,34 – 4,50

10

73,00 – 75,99

11

4,51 – 4,67

11

76,00 – 81,99

12

4,68 – 5,00

12

82,00 – 87,99

13

5,01 – 5,33

13

88,00 – 90,99

14

5,34 – 5,50

14

91,00 – 93,99

15

5,51 – 5,67

15

94,00 – 96,99

16

5,68 – 5,99

16

97,00 – 100,00

17

6,00

17

Tabela 2

Terminy egzaminów na I rok studiów niestacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

Lp.

Kierunek studiów

Egzamin pisemny

Ogłoszenie wyników

1

Filologia

1.1

Filologia angielska (studia II stopnia)

1.08.2007 r.

6.08.2007 r.

 

Tabela 3

Zasady przeliczania wyniku z egzaminu pisemnego – testowego

na kierunku filologia (specjalność filologia angielska)

Liczba punktów

Ocena

Egzamin pisemny - testowy

100 – 91

5,0

90 – 81

4,5

80 – 71

4,0

70 – 61

3,5

60 – 51

3,0

50 – 0

2,0


Tabela 4

Zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów legitymujących się

dyplomem IB Matury Międzynarodowej na studia niestacjonarne

w roku akademickim 2007/2008 na wszystkie kierunki studiów

Dyplom ”Międzynarodowa matura”

Liczba punktów

Przedział punktów

24,00 – 24,99

1

25,00 – 25,99

2

26,00 – 26,99

3

27,00 – 27,99

4

28,00 – 28,99

5

29,00 – 29,99

6

30,00 – 30,99

7

31,00 – 31,99

8

32,00 – 32,99

9

33,00 – 33,99

10

34,00 – 34,99

11

35,00 – 35,99

12

36,00 – 36,99

13

37,00 – 38,99

14

39,00 – 40,99

15

41,00 – 42,99

16

43,00 – 45,00

17

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2006
Data publikacji:
27.09.2007 10:19
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:39
Liczba wyświetleń:
4069
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument