Nr 72 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

 

Uchwała Nr 72

 

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

 

W oparciu o art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

 

§1

1.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

2.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia drugiego stopnia - magisterskie w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

3. Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” – należy przez to rozumieć konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”.

 

§2

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia

I.   Nabór kandydatów na studia następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które:

1.  na kierunkach: ochrona środowiska (na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), ochrona środowiska (na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo (na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt), towaroznawstwo (na Wydziale Nauki o Żywności), zootechnika – obejmuje:

a/ konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów: język obcy nowożytny oraz język polski, a także z przedmiotu do wyboru złożonego na poziomie podstawowym (załącznik 1A do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/ konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1A do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

2.  na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn – obejmuje:

a/  konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowego przedmiotu: język obcy nowożytny, a także z dwóch przedmiotów spośród przedstawionych do wyboru, złożonych na poziomie podstawowym (załącznik 1B do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1B do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

3.  na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, teologia, zarządzanie i marketing – obejmuje:

a/  konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów: język obcy nowożytny oraz język polski, a także z przedmiotu do wyboru złożonego na poziomie podstawowym (załącznik 1C do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1C do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

4. na kierunkach: informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – obejmuje:

a/ konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowego przedmiotu: język obcy nowożytny, a także z dwóch przedmiotów spośród przedstawionych do wyboru, złożonych na poziomie podstawowym, z wyłączeniem przedmiotu informatyka, złożonego wyłącznie na poziomie rozszerzonym (załącznik 1D do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/ konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1D do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

5.  na kierunku filologia polska – obejmuje:

a/ konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów: język obcy nowożytny oraz język polski, a także z przedmiotu do wyboru złożonego na poziomie podstawowym (załącznik 1E do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1E do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

6.  na kierunku filologia o specjalności: filologia angielska – obejmuje:

a/ konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów: język obcy nowożytny – angielski oraz język polski, a także z przedmiotu do wyboru złożonego na poziomie podstawowym (załącznik 1F do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1F do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

7.  na kierunku filologia o specjalności: filologia germańska – obejmuje:

a/  konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów: język obcy nowożytny – niemiecki oraz język polski, a także z przedmiotu do wyboru złożonego na poziomie podstawowym (załącznik 1F do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1F do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

8.  na kierunku filologia o specjalnościach: filologia rosyjska, filologia ukraińska – obejmuje:

a/  konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów: język obcy nowożytny oraz język polski, a także z przedmiotu do wyboru złożonego na poziomie podstawowym (załącznik 1F do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1F do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

9.  na kierunku: architektura krajobrazu – obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocenę predyspozycji plastycznych) oraz:

a/  konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów: język obcy nowożytny oraz język polski, a także z przedmiotu do wyboru złożonego na poziomie podstawowym (załącznik 1G do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1G do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

Do konkursu (rankingu) przedziałów średniej % punktów lub średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

10.     na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz:

a/  konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów: język obcy nowożytny oraz język polski, a także z przedmiotu do wyboru złożonego na poziomie podstawowym (załącznik 1H do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1H do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

Do konkursu (rankingu) przedziałów średniej % punktów lub średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

11.    na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz:

a/  konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów: język obcy nowożytny oraz język polski, a także z przedmiotu do wyboru złożonego na poziomie podstawowym (załącznik 1H do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1H do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

Do konkursu (rankingu) przedziałów średniej % punktów lub średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych, przystępują kandydaci, którzy uzyskali, co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie.

12.  na kierunkach: biologia, biotechnologia, pielęgniarstwo, weterynaria – obejmuje:

a/  konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowego przedmiotu: język obcy nowożytny, a także z dwóch przedmiotów spośród przedstawionych do wyboru, złożonych na poziomie podstawowym (załącznik 1I do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedziałach określa tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości (załącznik 1I do niniejszej uchwały) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania średniej ocen w przedziałach określa tabela 1.

 

 

§3

1.  Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 276 Senatu Uniwersytetu z 20 maja 2005 r. (zm. Uchwałą Nr 17 Senatu Uniwersytetu z dnia 25 listopada 2005 r.).

2.   W postępowaniu rekrutacyjnym nie uwzględnia się certyfikatów językowych.

 

§4

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powoływane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez radę wydziału.

2.  Senat powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

3.  Do zadań komisji wydziałowych (kierunkowych) należy w szczególności:

a/  przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b/  dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

c/  przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,

d/  organizacja i przeprowadzanie egzaminu wstępnego,

e/  przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,

f/   zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nie przyjęciu na studia,

g/  przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych na studia i przekazanie ich przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4.  Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a/  koordynacja i nadzór nad pracą komisji wydziałowych (kierunkowych),

b/  organizacja opracowania zagadnień na egzamin praktyczny i pisemny,

c/  rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji wydziałowych (kierunkowych).

 

§5

1.  Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:

a/  podanie i życiorys (na formularzu),

b/  świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopia świadectwa dojrzałości poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisję rekrutacyjną,

c/  świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisję rekrutacyjną,

d/  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

e/  fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym

f/   trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

g/  dowód opłaty rekrutacyjnej,

h/  kserokopia dowodu osobistego (strona 2, 3 i 6); dla kandydatów legitymujących się dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 r. – kserokopia strony 1 i 2.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie do pliku dokumentów zobowiązani są dołączyć:

a/  dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,

b/  odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych).

2.  W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, wydziałowa (kierunkowa) komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.

3.  Dokumenty wymienione w ust. 1 kandydaci składają w dziekanatach wydziałów – w terminie do 13 lipca 2007 r.

 

§6

Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia w ramach rekrutacji jednoczęściowej i dwuczęściowej:

1.  Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) i dwuczęściową (egzaminy praktyczne oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie rekrutacyjne obejmujące zasady określone w §2.

2.  Ogłoszenie w dziekanatach konkursu (rankingu) kandydatów wg przedziałów średniej % punktów lub średniej ocen nastąpi 23 lipca 2007 r.

 

§7

1.  Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa. Kandydaci legitymujący się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą zobowiązani są dołączyć do kompletu dokumentów, o których mowa w §5 ust. 1 zaświadczenie Wojewódzkiego Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce.

2.  Punktacji przedmiotowej (ze świadectw wymienionych w ust. 1) w skali innej niż 1-6 lub 2-5, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:

a)  w ramach rekrutacji jednoczęściowej (ranking świadectw dojrzałości) musi przystąpić do egzaminu wstępnego – ustnego z dwóch przedmiotów:

–   na kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska (na Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), ochrona środowiska (na Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo (na Wydz. Bioinżynierii Zwierząt), towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o Żywności), weterynaria, zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

–   na kierunku: filologia polska– przedmioty: język polski i historia;

–   na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka;

–   na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, teologia, zarządzanie i marketing – przedmioty: historia lub wiedza o społeczeństwie i geografia;

–   na kierunkach: informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka;

–   na kierunku: filologia (sp. filologia rosyjska, sp. filologia ukraińska) – przedmioty: język polski i język rosyjski;

–   na kierunku: filologia (sp. filologia germańska) – przedmioty: język polski i język niemiecki;

–   na kierunku: filologia (sp. filologia angielska) – przedmioty: język polski i język angielski;

b)  w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego – ustnego z dwóch przedmiotów:

–   na kierunku: architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

–   na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski;

–   na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język polski.

3.  Egzaminy oceniane są w skali 2-5. Uzyskana średnia ocen z obu egzaminów kwalifikuje kandydata w określonym przedziale średniej ocen (tabela 1 do niniejszej uchwały).

4.  Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny, co najmniej dostateczne.

5.  Egzaminy ustne dla kandydatów wymienionych w §7 ust. 1, tj. posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w dniu 20 lipca 2007 r.

6.  Kandydaci na studia, legitymujący się dyplomem IB Matury Międzynarodowej, rekrutowani są na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB kwalifikuje kandydata do danego przedziału (tabela 4 niniejszej uchwały).

 

§8

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

A. Konkurs (ranking) świadectw dojrzałości:

  1. Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się średnią % punktów lub średnią ocen z przedmiotów występujących na świadectwie dojrzałości z uwzględnieniem załączników 1A-1I do niniejszej uchwały, kwalifikując kandydata do danego przedziału. Znajdują tu zastosowanie przepisy określone w §1 ust. 3 uchwały.
  2. Kandydatowi na studia, legitymującemu się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” na kierunki, dla których w kwalifikacji określono przedmiot/przedmioty do wyboru zdawane na poziomie podstawowym, i który nie spełnia kryteriów w zakresie jednego z przedmiotów do wyboru określonych w załączniku dla danego kierunku studiów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości – do obliczenia średniej % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z tego przedmiotu.
  3. Kandydatowi na studia, legitymującemu się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” na kierunki, dla których w kwalifikacji określono dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie rozszerzonym – do obliczenia średniej % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z tego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie przedmiotów do wyboru, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.
  4. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych oraz przedmiotu religia/etyka.
  5. W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości). Znajdują tu zastosowanie przepisy określone w §1 ust. 3 uchwały.
  6. Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).
  7. W przypadku nie występowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu – kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”.
  8. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów/specjalność, zakwalifikowana w przedziale kończącym konkurs (ranking), przekroczy określony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości – wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej), z uwzględnieniem przepisów określonych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszego paragrafu. Przepisy określone w §1 ust. 3 uchwały stosuje się odpowiednio.

B. Egzaminy wstępne – praktyczne.

Terminy egzaminów wstępnych (praktycznych) oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 2.

1.  Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

2.  Wyniki egzaminów praktycznych oceniane są w skali 2-5.

3.  Każdą pracę egzaminacyjną (egzamin praktyczny) oceniają, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną ocenę stanowi średnia ocen składowych.

4.  Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5.  Za pozytywny wynik postępowania egzaminacyjnego – praktycznego na kierunkach, o których mowa w §2 ust.9,10,11 uznaje się ocenę – dostateczny.

 

§9

Tryb postępowania kwalifikacyjnego.

1. Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje wydziałowe (kierunkowe) sporządzają rankingową listę kandydatów, w kolejności według przedziałów, z uwzględnieniem zapisów zawartych w załącznikach 1A-1I oraz przepisów §1 ust. 3 oraz §3, 7 i 8 niniejszej uchwały.

2.  Po dokonaniu czynności określonej w ust. 1, komisje wydziałowe (kierunkowe) sporządzają listę kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w ramach przyjętego limitu miejsc.

3. Do limitu wliczani są również kandydaci przyjęci bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci i finaliści olimpiad).

4.  Ogłoszenie pełnych list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach rekrutacji jednoczęściowej i dwuczęściowej nastąpi – 23 lipca 2007 r.

 

§10

Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia i nie zostali przyjęci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów, jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 i 2.

1.  Na tym kierunku są wolne miejsca.

2.  W kryteriach kwalifikacji określono tę samą grupę przedmiotów kwalifikacyjnych oraz ten sam poziom składania egzaminów w części pisemnej egzaminu maturalnego.

3.  Powyższy przepis nie dotyczy kierunków wymienionych w §2 ust. 9, 10, 11.

4.  Decyzję podejmuje rektor na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§11

1.  Kandydaci przyjęci na I rok studiów zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru podjęcia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 6 sierpnia 2007 r. Potwierdzenie stanowi:

     1/  dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli kopię świadectwa dojrzałości – przesłane do dziekanatu Wydziału oświadczenie opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata oraz świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną;

2/  dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną – przesłane do dziekanatu wydziału oświadczenie opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata.

2.  Brak potwierdzenia, tj. nie przesłanie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

 

§12

1.  Od decyzji wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, którzy:

a/  przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego – jednoczęściowego, obejmującego wyłącznie konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów lub przedziałów średniej ocen i nie zostali przyjęci na studia – w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do 6 sierpnia 2007 r.

b/  przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego – dwuczęściowego, tj. przystąpili do egza­minu praktycznego, zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, przystąpili do konkursu (rankingu) przedziałów średniej % punktów lub przedziałów średniej ocen i nie zostali przyjęci na studia – w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w ww. terminie.

Odwołanie nie przysługuje kandydatom, którzy w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zrezygnowali z danego etapu rekrutacji.

c/  przystąpili do rankingu ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub egzaminu pisemnego (na studiach drugiego stopnia – magisterskich) i nie zostali przyjęci na studia - w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w ww. terminie.

2.  Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§13

1.  Kandydaci przyjęci na I rok studiów w ramach odwołań zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru podjęcia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 24 sierpnia 2007 r. Potwierdzenie stanowi:

     1/  dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli kopię świadectwa dojrzałości - przesłane do dziekanatu Wydziału oświadczenie opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata oraz świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną;

2/ dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną – przesłane do dziekanatu wydziału oświadczenie opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata.

2.  Brak potwierdzenia, tj. nie przesłanie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

 

§14 

II. Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie.

A. Postępowanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne

1.  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia, o specjalności filologia angielska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się ocenę – dostateczny, tj. uzyskanie, co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników postępowania egzaminacyjnego określa tabela 3.

2.  Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

3.  Każdą pracę egzaminacyjną oceniają, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną liczbę punktów ustala przewodniczący komisji.

4.  Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5.  Na kierunku filologia o specjalności filologia angielska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniającej wszystkich kandydatów do przyjęcia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pełnej oceny. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się certyfikatów językowych.

6.  Termin egzaminu wstępnego oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 2.

 

B. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych)

1.  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie danego kierunku (poza wymienionym w § 14 A ust. 1 oraz § 14 B ust.2 i 3) jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

2.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia o specjalności: filologia germańska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia.

Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

3.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia o specjalności: filologia rosyjska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej lub pokrewnej specjalności kształcenia.

Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

4.  Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielają dziekanaty wydziałów.

 

§15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje rektor.

 

§16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


 

Załącznik 1A

 

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej) b/

1

Ochrona środowiska (OW)

1. Język obcy nowożytny***

2. Język polski

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Matematyka

5. Geografia

2

Ochrona środowiska (KS)

3

Ogrodnictwo

4

Rolnictwo

5

Rybactwo

6

Technika rolnicza i leśna

7

Technologia żywności i żywienie człowieka

8

Towaroznawstwo (TW)

9

Towaroznawstwo (TT)

10

Zootechnika

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów

na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

1

Ochrona środowiska (OW)

1. Biologia * lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Ochrona środowiska (KS)

3

Ogrodnictwo

4

Rolnictwo

5

Rybactwo

6

Technika rolnicza i leśna

7

Technologia żywności i żywienie człowieka

8

Towaroznawstwo (TW)**

9

Towaroznawstwo (TT)**

10

Zootechnika

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów określa tabela 1

b/   przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

* w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

         **  na kierunku towaroznawstwo (TW i TT) w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”

*** język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią


 

Załącznik 1B

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru (dokonać wyboru dwóch  z przedstawionych poniżej) b/

1

Budownictwo

1. Język obcy nowożytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Matematyka

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Inżynieria chemiczna i procesowa

4

Mechanika i budowa maszyn

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

1

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia

2. Fizyka **** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Inżynieria chemiczna i procesowa

4

Mechanika i budowa maszyn

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów określa tabela 1

b/   przedmioty do wyboru zdawane na poziomie podstawowym

      ***  język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią

 


 

Załącznik 1C

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego 

z przedstawionych poniżej) b/

1

Administracja

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Geografia

2. Historia

3. Matematyka

4. Wiedza o społeczeństwie c/

2

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3

Ekonomia

4

Filozofia

5

Historia

6

Nauki o rodzinie

7

Pedagogika

8

Politologia

9

Prawo

10

Stosunki międzynarodowe

11

Teologia

12

Zarządzanie i marketing

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

1

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3

Ekonomia

4

Filozofia

5

Historia

6

Nauki o rodzinie

7

Pedagogika

8

Politologia

9

Prawo

10

Stosunki międzynarodowe

11

Teologia

12

Zarządzanie i marketing

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów określa tabela 1

b/   przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

c/   wiedza o społeczeństwie - dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

      ***  język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 


 

Załącznik 1D

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru (dokonać wyboru dwóch z przedstawionych poniżej) b/

1

Informatyka

1. Język obcy nowożytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Matematyka

5. Informatyka c/

2

Matematyka

3

Geodezja i kartografia

4

Gospodarka przestrzenna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

1

Informatyka

1. Matematyka lub geografia

2. Fizyka **** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

2

Matematyka

3

Geodezja i kartografia

4

Gospodarka przestrzenna

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów określa tabela 1

b/   przedmioty do wyboru zdawane na poziomie podstawowym

c/   informatyka - dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie rozszerzonym

z wynikiem co najmniej 30% punktów

*** język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią

Załącznik 1E

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego 

z przedstawionych poniżej) b/

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1.Historia

2.Geografia

3.Historia sztuki c/

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia

3. Język obcy nowożytny***

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów określa tabela 1

b/   przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

c/ historia sztuki - dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

*** język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata


 

Załącznik 1F

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej) b/

1

Filologia

1.1

- sp. filologia angielska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny – angielski

1. Historia

2. Geografia

3. Matematyka

1.2

- sp. filologia germańska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny – niemiecki

1.3

- sp. filologia rosyjska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1.4

- sp. filologia ukraińska

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

1

Filologia

1.1

- sp. filologia angielska

1. Język obcy nowożytny – angielski

2. Historia lub matematyka lub geografia

3. Język polski

1.3

- sp. filologia germańska

1. Język obcy nowożytny – niemiecki

2. Historia lub matematyka lub geografia

3. Język polski

1.5

- sp. filologia rosyjska

1. Język obcy nowożytny***

2. Historia lub matematyka lub geografia

3. Język polski

1.6

- sp. filologia ukraińska

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów określa tabela 1

b/   przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

*** język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata


 

Załącznik 1G

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego 

z przedstawionych poniżej) b/

1

Architektura krajobrazu

1. Egzamin praktyczny 1/ - rysunek – ocena predyspozycji plastycznych

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny ***

1. Biologia

2. Chemia

3. Matematyka

4. Geografia

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

1

Architektura krajobrazu

1. Egzamin praktyczny 1/ - rysunek– ocena predyspozycji plastycznych

1. Biologia* lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

 

1/   na kierunku architektura krajobrazu, do konkursu (rankingu) przedziałów średniej % punktów lub przedziałów średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów określa tabela 1

b/   przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

* w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego;

*** język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata


 

Załącznik 1H

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej) b/

1

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1. Egzaminy praktyczne 1/ – rysunek i malarstwo

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Biologia

2. Historia

3. Geografia

4. Historia sztuki c/

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1. Egzaminy praktyczne 2/ 

1.1  Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

1.2  Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Biologia

2. Historia

3. Matematyka

4. Historia muzyki c/

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

1

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1. Egzaminy praktyczne 1/ – rysunek i malarstwo

1. Historia lub geografia lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny ***

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1. Egzaminy praktyczne 2/

1.1  Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

1.2  Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Historia lub matematyka lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny ***

 

1/   do konkursu (rankingu) przedziałów średniej % punktów lub przedziałów średniej ocen przystępują kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny, co najmniej dostateczne

2/   do konkursu (rankingu) przedziałów średniej % punktów lub przedziałów średniej ocen przystępują kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny, co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów określa tabela 1

b/   przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

c/  historia sztuki, historia muzyki - dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

*** język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata


 

Załącznik 1I

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru dwóch

z przedstawionych poniżej) b/

1

Biologia

1. Język obcy nowożytny***

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Matematyka

2

Biotechnologia

3

Pielęgniarstwo

4

Weterynaria

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów

na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości a/

Uwzględniane przedmioty

1

Biologia

1. Biologia *

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. Język obcy nowożytny***

2

Biotechnologia

3

Pielęgniarstwo

4

Weterynaria

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów określa tabela 1

b/   przedmioty do wyboru zdawane na poziomie podstawowym

* w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego;

         *** język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią

      **** lub fizyka z astronomią

 

Tabela 1

 

Zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów

na studia stacjonarne w roku akademickim 2007/2008

na wszystkie kierunki studiów

System „Nowa Matura”

System „Stara Matura”

Średnia % punktów

Przedział

średniej % punktów

Średnia ocen

Przedział

średniej ocen

30,00 – 34,99

1

2,00 – 2,33

1

35,00 – 37,99

2

2,34 – 2,50

2

38,00 – 40,99

3

2,51 – 2,67

3

41,00 – 46,99

4

2,68 – 3,00

4

47,00 – 52,99

5

3,01 – 3,33

5

53,00 – 55,99

6

3,34 – 3,50

6

56,00 – 58,99

7

3,51 – 3,67

7

59,00 – 64,99

8

3,68 – 4,00

8

65,00 – 69,99

9

4,01 – 4,33

9

70,00 – 72,99

10

4,34 – 4,50

10

73,00 – 75,99

11

4,51 – 4,67

11

76,00 – 81,99

12

4,68 – 5,00

12

82,00 – 87,99

13

5,01 – 5,33

13

88,00 – 90,99

14

5,34 – 5,50

14

91,00 – 93,99

15

5,51 – 5,67

15

94,00 – 96,99

16

5,68 – 5,99

16

97,00 – 100,00

17

6,00

17

 


 

Tabela 2

 

Terminy egzaminów na I rok studiów stacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

Lp.

Kierunek studiów

Egzamin praktyczny 1/

Egzamin pisemny 2/

Konkurs (ranking) świadectw dojrzałości

Ogłoszenie

wyników

1

Architektura krajobrazu 1/

18.07.2007 r.

23.07.2007 r.

23.07.2007 r.

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1/

17-18.07.2007 r.

23.07.2007 r.

23.07.2007 r.

3

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 1/

17-18.07.2007 r.

23.07.2007 r.

23.07.2007 r.

4

Filologia

 sp. filologia angielska (studia II stopnia) 2/

18.07.2007 r.

-

23.07.2007 r.

 

Tabela 3

Zasady przeliczania wyniku z egzaminu pisemnego – testowego

na kierunku filologia (specjalność filologia angielska)

Liczba punktów

Ocena

Egzamin pisemny - testowy

100 – 91

5,0

90 – 81

4,5

80 – 71

4,0

70 – 61

3,5

60 – 51

3,0

50 – 0

2,0

 

Tabela 4

Zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne

legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej

w roku akademickim 2007/2008 na wszystkie kierunki studiów

Dyplom ”Międzynarodowa matura”

Liczba punktów

Przedział punktów

24,00 – 24,99

1

25,00 – 25,99

2

26,00 – 26,99

3

27,00 – 27,99

4

28,00 – 28,99

5

29,00 – 29,99

6

30,00 – 30,99

7

31,00 – 31,99

8

32,00 – 32,99

9

33,00 – 33,99

10

34,00 – 34,99

11

35,00 – 35,99

12

36,00 – 36,99

13

37,00 – 38,99

14

39,00 – 40,99

15

41,00 – 42,99

16

43,00 – 45,00

17

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2006
Data publikacji:
27.09.2007 10:11
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:40
Liczba wyświetleń:
3661
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument