Decyzja Nr 28/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wykorzystania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obiektów zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych lub nabytych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 28/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 czerwca 2011 roku

 

w sprawie zasad wykorzystania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obiektów zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych lub nabytych ze środków zagranicznych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się zasady wykorzystania obiektów zrealizowanych z udziałem środków pochodzenia zagranicznego.

2.    Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1)    obiekty – budynki, budowle zrealizowane przy udziale środków zagranicznych, wartości niematerialne i prawne oraz inne elementy majątku, nabyte ze środków zagranicznych,

2)    środki zagraniczne – środki pochodzące z funduszy pomocowych innych krajów oraz z Unii Europejskiej,

3)    Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

3.    Przy wykorzystaniu obiektów powstałych lub nabytych z wykorzystaniem środków zagranicznych stosuje się następujące zasady:

1)    obiekty wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z celami określonymi w umowach na realizację projektu stanowiących podstawę dofinansowania,

2)    korzystanie z obiektów nie może prowadzić do osiągania przychodów w rozumieniu odrębnych przepisów, w szczególności nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia na ich terenie lub z ich udziałem:

a)    działalności gospodarczej, w wyniku której może powstać przychód w rozumieniu odrębnych przepisów, w szczególności w zakresie handlu, usług gastronomicznych, usług ksero lub innych,

b)    działalności dydaktycznej, kulturalnej lub sportowej organizowanej jako działalność odpłatna.

4.    Korzystanie z obiektów z naruszeniem niniejszych zasad, w szczególności skutkujące koniecznością zwrotu środków przez Uniwersytet, stanowi naruszenie dyscypliny pracy i może być podstawą do żądania przez Uniwersytet od pracownika, który podjął decyzję z naruszeniem zasad, zwrotu środków.

 

§ 2

1.    Realizację Zarządzenia powierza się osobom upoważnionym do dysponowania środkami finansowymi, z których pokryte zostały koszty obiektu i Kierownikom jednostek organizacyjnych użytkujących obiekty.

2.    Nadzór nad realizacją Zarządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami powierza się Kanclerzowi.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.06.2011
Data publikacji:
29.06.2011 06:30
Data aktualizacji:
29.06.2011 06:30
Liczba wyświetleń:
2114
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja 28/201141.5 KB