Nr 39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu działalności Akademickiego Centrum Kultury stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2009

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 39/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2011 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu działalności Akademickiego Centrum Kultury stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury Regulaminu Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 oraz § 61 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

Regulamin działalności Akademickiego Centrum Kultury, stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

 

§ 3

Traci moc Regulamin działalności Akademickiego Centrum Kultury w brzmieniu ustalonym załącznikiem do Zarządzenia Nr 8/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2011

z dnia 22 czerwca 2011 roku

 

Regulamin działalności

Akademickiego Centrum Kultury

 

1.    Akademickie Centrum Kultury, zwane dalej Centrum, jest jednostką ogólnouczelnianą, do której zadań należy w szczególności:

1)    opracowywanie i realizacja programu pracy kulturalnej w Uniwersytecie,

2)    koordynacja, nadzór i inspirowanie działalności uczelnianych klubów studenckich,

3)    koordynacja i patronat nad imprezami kulturalnymi organizowanymi przez samorząd studencki,

4)    prowadzenie i organizacja działalności amatorskich zespołów tanecznych, chóralnych, teatralnych, kabaretowych i innych uczelnianych agend kulturalnych,

5)    gromadzenie i udostępnianie wydawnictw metodycznych, repertuarowych, czasopism kulturalno-oświatowych, płytoteki i taśmoteki związanych z zakresem działania,

6)    organizacja poradnictwa i instruktażu w zakresie działalności klubów studenckich, zespołów muzycznych, tanecznych, grup inicjatywnych itp.,

7)    organizacja imprez kulturalnych o charakterze ogólnouczelnianym oraz koordynacja innych imprez realizowanych w Uniwersytecie przez jednostki zewnętrzne i jednostki wchodzące w skład Centrum,

8)    odpłatne świadczenie usług związanych z zakresem funkcjonowania Centrum lub jednostek wchodzących w jego skład na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych spoza Uniwersytetu na podstawie obowiązujących przepisów.

 

2.    Nadzór nad Centrum pełni prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

3.    W ramach Centrum działają:

1)    Akademicki Klub Lotniczy „Awiator”,

2)    Akademicki Klub Płetwonurków „Skorpena”,

3)    Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego „Almatan”,

4)    Akademicki Klub Turystyczny „AKT”,

5)    Akademicki Klub Żeglarski „Szkwał”,

6)    Akademicka Orkiestra Dęta,

7)    Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

8)    Klub Pracowników Uniwersytetu „Baccalarium”,

9)    Koło Żonglerskie „Żongler”,

10) Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik”,

11) Studencka Grupa Motocyklowa „Tabun”,

12) Studio piosenki Ośemka,

13) Teatr Studencki „Cezar”,

14) Warmińsko Mazurski Klub Miłośników Lotnictwa „WMSPOTTERS”,

15) Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

4.    Akademickim Centrum Kultury kieruje Dyrektor, który w szczególności:

1)    jest bezpośrednim przełożonym, zatrudnionych w ramach stosunku pracy, pracowników Centrum lub jednostek wchodzących w jego skład i w związku z tym:

a)    opracowuje i aktualizuje zakresy obowiązków podległych pracowników,

b)    organizuje zastępstwa nieobecnych pracowników zapewniające niezakłóconą pracę Centrum,

c)    prowadzi nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników oraz przestrzeganiem przez nich przepisów prawa pracy i wynikających z nich przepisów p.poż., zasad właściwego gospodarowania powierzonym mieniem, a także innych przepisów związanych z wykonywanymi obowiązkami,

d)    informuje Prorektora pełniącego nadzór nad Centrum o naruszeniu przez podległych pracowników dyscypliny pracy lub innych przepisów w szczególności w przypadku, gdy efektem działania lub zaniechania pracownika może być powstanie szkody w mieniu Uniwersytetu,

2)    przygotowuje roczny projekt planu rzeczowo-finansowego Centrum uwzględniający funkcjonowanie wszystkich jednostek wchodzących w jego skład i przedstawia go do akceptacji prorektorowi pełniącemu nadzór nad Centrum,

3)    reprezentuje Uniwersytet w zakresie działania Centrum lub jednostek wchodzących w jego skład,

4)    odpowiada za wykorzystanie zgodnie z przepisami środków finansowych przyznanych na działalność Centrum lub jednostek wchodzących w jego skład oraz za powierzone składniki majątkowe,

5)    odpowiada za zgodne z przeznaczeniem korzystanie z pomieszczeń uniwersyteckich przyznanych Centrum w celu realizacji zadań,

6)    nadzoruje realizację zadań w Centrum i w jednostkach wchodzących w jego skład.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.06.2011
Data publikacji:
28.06.2011 09:05
Data aktualizacji:
08.02.2017 13:39
Liczba wyświetleń:
2133
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Regulamin37 KB
Zarządzenie, Regulamin56 KB