Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

Uchwała NR 71

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie: powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uniwersytecie powołuje się nowy kierunek studiów pn.: NAUKI O RODZINIE – na Wydziale Teologii w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, kształcący na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki.

 § 2

W Uniwersytecie dokonuje się zmian w ofercie kształcenia na niżej wymienionych kierunkach studiów:

1.  Na kierunku: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA:

a)   znosi się kształcenie w zakresie specjalności: „podstawy techniki i zastosowania informatyki”, realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia,

b)   uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich i drugiego stopnia-magisterskich w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, odpowiednio z 7- semestralnym i 3 – semestralnym okresem nauki.

2.  Na kierunku: EKONOMIA:

a)   uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich w zakresie specjalności: „ekonomika gospodarki żywnościowej” z 4 - semestralnym okresem nauki.

3.  Na kierunku: FILOLOGIA:

a)   znosi się kształcenie w zakresie specjalności: „filologia rosyjska z językiem niemieckim”, „filologia rosyjska z językiem angielskim”, „filologia ukraińsko-polska”, „filologia wschodniosłowiańska”, realizowanych na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia,

b)   znosi się kształcenie w zakresie specjalności: „filologia rosyjska”, realizowanej na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia,

c)   uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich w zakresie specjalności: „filologia ukraińska” z 6-semestralnym okresem nauki,

d)   uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich i drugiego stopnia-magisterskich w zakresie specjalności: „filologia rosyjska”, odpowiednio z 6-semestralnym i 4-semestralnym okresem nauki,

e)   uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich w zakresie specjalności: „filologia angielska”, z 4-semestralnym okresem nauki.

4.  Na kierunku: FILOZOFIA:

a)   znosi się kształcenie na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia.

5.  Na kierunku: MATEMATYKA:

a)  znosi się kształcenie w zakresie specjalności informatycznej, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia,

b)  znosi się kształcenie na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

6.  Na kierunku: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

a)  uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich w zakresie specjalności: „transport drogowy” z 3-semestralnym okresem nauki.

7   Na kierunku: OCHRONA ŚRODOWISKA (na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa):

a)  znosi się kształcenie w zakresie specjalności: „użytkowanie i ochrona gleb”, realizowanej na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.

8.  Na kierunku: OGRODNICTWO:

a)  znosi się kształcenie na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia.

9.  Na kierunku: PEDAGOGIKA:

a)  znosi się kształcenie w zakresie specjalności: „pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika”, „pedagogika opiekuńcza”, „pedagogika wczesnej edukacji”, realizowanych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia,

b)   zmienia się nazwę specjalności: „praca socjalna”, realizowanej na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na „pedagogika pracy socjalnej”,

c)   uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich w zakresie specjalności: „pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika z rehabilitacją” oraz „wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym” z 6-semestralnym okresem nauki;

d)  uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich w zakresie specjalności: „pedagogika opiekuńcza” z 4-semestralnym okresem nauki.

10. Na kierunku: POLITOLOGIA:

a)   uruchamia się kształcenie w języku angielskim w zakresie specjalności: „międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4-semestralnym okresem nauki.

11. Na kierunku: RYBACTWO:

a)   uruchamia się kształcenie w zakresie specjalności: „akwakultura i akwarystyka”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3-semestralnym okresem nauki,

b)   uruchamia się kształcenie w języku angielskim w zakresie specjalności: „akwakultura i akwarystyka”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3-semestralnym okresem nauki.

12. Na kierunku: TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA:

a)   znosi się kształcenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w zakresie realizowanych specjalności: „inżynieria produkcji” oraz „systemy techniczne i energetyka”,

b)   uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia – magisterskich w zakresie specjalności: „energetyka i odnawialne źródła energii” oraz „mechatronika w rolnictwie” z 3 –semestralnym okresem nauki.

§ 3

Likwiduje się kształcenie na kierunku SOCJOLOGIA.

 

§ 4

Studenci realizujący naukę na kierunkach i specjalnościach, określonych w ofercie dydaktycznej przed wejściem w życie niniejszej uchwały – kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według planów studiów i programów nauczania określonych dla danego kierunku i specjalności.

 

§ 5

1.  Nauczanie na powołanym uchwałą kierunku studiów oraz powołanych specjalnościach będzie prowadzone na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych, na których realizowane są poszczególne kierunki i specjalności kształcenia.

2.  Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra, inżyniera, licencjata (w zależności od kierunku studiów i stopnia kształcenia) – w zakresie zrealizowanej specjalności.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 października 2007 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

 

R E K T O R

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2006
Data publikacji:
27.09.2007 09:51
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:42
Liczba wyświetleń:
3956
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument