Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/2012

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 31/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 maja 2011 roku

 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/2012

 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu (tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr 438 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz Uchwały Nr 181 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku (z późn. zm.) w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.   Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na poszczególnych kierunkach studiów, stopniach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.   Opłaty za świadczone usługi edukacyjne realizowane na kierunku lekarskim w języku angielskim, prowadzone na poziomie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich dla obywateli polskich określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.   Opłaty za świadczone usługi edukacyjne, realizowane na niestacjonarnych studiach doktoranckich określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.   Koszt jednej godziny dydaktycznej na poszczególnych kierunkach studiów z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5.   Na studiach stacjonarnych na kierunku lekarskim realizowanym w języku angielskim na poziomie jednolitych studiów magisterskich dla obywateli polskich opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrach od I do XII wg pełnych kosztów realizacji przedmiotu. Koszt jednej godziny dydaktycznej z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6.   Koszt jednej godziny dydaktycznej, realizowanej na studiach doktoranckich według dziedzin i dyscyplin naukowych z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1.   Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów, stopniach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia wynoszą:

1)     powtarzanie określonego semestru lub przedmiotu:

a)     na I i II semestrze według pełnych kosztów realizacji przedmiotu - za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 4),

b)     od III do X semestru 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonego jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną i wskaźnika kosztochłonności: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 4),

2)     powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego, z wyłączeniem przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej oraz lektoratu z języka obcego, realizowanych na poszczególnych kierunkach - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

3)     powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) - 12,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

4)     powtarzanie przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej - 16,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

5)     powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika realizowanych w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

6)     powtarzanie przedmiotu: emisja głosu w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli - 24,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

7)     powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 4).

2.   Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych na niestacjonarnych studiach doktoranckich wynoszą:

1)     powtarzanie określonego przedmiotu:

a)     na I roku studiów według pełnych kosztów realizacji przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 5),

b)     od II do IV roku studiów - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonego jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną i wskaźnika kosztochłonności: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 5),

2)     powtarzanie przedmiotu kształcenia ogólnego - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

3)     powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 5).

 

§ 3

1.      Studia stacjonarne wszystkich kierunków są nieodpłatne, z wyłączeniem kierunku o którym mowa w ust. 2.

2.      Studia stacjonarne na kierunku lekarskim realizowane w języku angielskim na poziomie studiów jednolitych magisterskich są odpłatne.

 

§ 4

1.      Na studiach stacjonarnych pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:

1)     na I i II semestrze według pełnych kosztów realizacji przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 4),

2)     od III do XII semestru 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonego jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną i wskaźnika kosztochłonności: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 4), z uwzględnieniem ust. 2.

2.   Na studiach stacjonarnych na kierunku lekarskim realizowanym w języku angielskim na poziomie jednolitych studiów magisterskich dla obywateli polskich pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów w semestrach od I do XII wg pełnych kosztów realizacji przedmiotu. Koszt jednej godziny dydaktycznej z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3.      Za powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego, realizowanego w ramach modułu ogólnouczelnianego lub wydziałowego z wyłączeniem przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej oraz lektoratu języka obcego - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

4.   Za powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) - 12,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

5.   Za powtarzanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

6.   Za powtarzanie przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej - 16,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

7.   Za powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika realizowanych w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

8.   Za powtarzanie przedmiotu: emisja głosu realizowanego w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli - 24,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

9.   Za powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 4).

 

§ 5

1.   Stacjonarne studia doktoranckie są nieodpłatne.

2.   Na stacjonarnych studiach doktoranckich pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:

1)     powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego:

a)     na I roku studiów według pełnych kosztów realizacji przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 5),

b)     powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego od II do IV roku studiów - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonego jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną i wskaźnika kosztochłonności: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 5),

2)     powtarzanie przedmiotu z zakresu kształcenia ogólnego od I do IV roku studiów - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

3)   powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) - 12,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

4)   powtarzanie przedmiotu: emisja głosu - 24,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

5)   powtarzanie przedmiotu pn.: Metodologia badań naukowych oraz warsztaty laboratoryjne za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 5).

 

§ 6

1.      Opłaty wymienione w § 2 ust. 1-2, § 4 oraz § 5 ust.2 dotyczą zajęć realizowanych w formie ćwiczeń. Wykłady są nieodpłatne dla przedmiotów realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń.

2.      W przypadku realizowania przedmiotu wyłącznie w formie wykładu, studenci/doktoranci ponoszą opłatę według zasad określonych odpowiednio dla ćwiczeń.

 

§ 7

1.      Opłaty za studia oraz za powtarzanie zajęć dydaktycznych mogą ulec zmianie w konsekwencji wprowadzenia zmian w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia oraz rozporządzenia dotyczącego wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki.

2.      Student powtarzający rok studiów lub kontynuujący naukę po co najmniej rocznym urlopie lub przeniesiony z innej szkoły na dany kierunek studiów, wnosi opłaty za semestr w kwocie ustalonej właściwym zarządzeniem Rektora dla rocznika studiów, z którym kontynuuje naukę. W takim przypadku nie zachodzi konieczność dokonywania zmiany warunków umowy zawartej ze studentem z zastrzeżeniem ust. 3.

3.      Ze studentem przeniesionym z innej szkoły Uniwersytet nawiązuje umowę za wykonane usługi edukacyjne.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2011
Data publikacji:
13.06.2011 10:28
Data aktualizacji:
10.02.2017 10:48
Liczba wyświetleń:
8781
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz31odplusługiedukstud20112012.doc64 KB
Zal.1.doc176.5 KB
Zal.2.doc27 KB
Zal.3.doc28 KB
Zal.4.doc83.5 KB
Zal.5.doc45.5 KB