Nr 30/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzo

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 30/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 maja 2011 roku

 

w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2011/2012

 

Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 406, z późn. zm.) i Uchwały Nr 181 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (z późn. zm.) a także § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr 438 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.   Ustala się następujące opłaty za stacjonarne studia prowadzone w języku angielskim dla cudzoziemców, realizowane na kierunku lekarskim:

1)   opłatę za I rok studiów w wysokości 42 000 PLN, z zastrzeżeniem pkt. 2,

2)   studenci przyjmowani na studia w pierwszym roku nauki, łącznie z opłatą za kształcenie, o której mowa w pkt. 1, ponoszą opłatę w wysokości 2000 PLN,

3)   opłatę za okres nauki od II do VI roku studiów w wysokości 40 000 PLN za każdy rok nauki,

4)   opłaty związane z powtarzaniem zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce,

5)   opłaty za dokumenty związane z przebiegiem studiów.

2.   Studenci zakwalifikowani na studia dla cudzoziemców w języku angielskim, wnoszą dodatkowo opłatę za:

1)     uczestnictwo w kursie przygotowawczym organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w wysokości 2 000 PLN,

2)     uczestnictwo w kursie organizacyjnym prowadzonym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w wysokości 1 500 PLN.

3.   Kandydaci zakwalifikowani na I rok studiów, wnoszą depozyt gwarancyjny w wysokości 2000 PLN jako gwarancję zamiarów rozpoczęcia studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 2

1.   Wysokość opłat związanych z powtarzaniem zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi odpowiednio:

1)   opłata za powtarzanie I semestru w wysokości 21 000 PLN,

2)   opłata za powtarzanie II semestru w wysokości 21 000 PLN,

3)   opłata za powtarzanie semestru od III do XII w wysokości 20 000 PLN za każdy semestr nauki,

4)   wysokość opłat za powtarzanie zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1.   Wysokość opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów wynosi:

1)   wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 PLN,

2)   wydanie indeksu - 4 PLN,

3)   wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 PLN,

4)   wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski - 40 PLN.

2.   Za wydanie duplikatów dokumentów pobiera się od studenta opłaty o połowę wyższe, niż za wydanie oryginałów.

3.   Opłaty, o których mowa w ust. 1-2 studenci wnoszą na rachunek bankowy Uniwersytetu wskazany przez Dziekana.

 

§ 4

1.   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zobowiązuje się do zwrotu depozytu, o którym mowa w § 1 ust. 3, nie później niż do dnia 30 listopada roku rozpoczęcia studiów, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.   W przypadku niepodjęcia nauki lub rezygnacji studenta ze studiów w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego, kwota depozytu o której mowa w § 1 ust. 3 nie podlega zwrotowi.

3.   Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli student otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych, z tym że opłatę za pierwszy rok studiów zwraca się w wysokości pomniejszonej o równowartość 200 Euro.

 

§ 5

Procedurę dokonywania opłat za kształcenie określa umowa podpisana pomiędzy studentem a uczelnią.

 

§ 6

W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem, do studiów prowadzonych w języku angielskim, stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące oraz Uchwałę Nr 181 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (z późn. zm.).

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2011

z dnia 30 maja 2011 roku

 

 

Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów

przewidzianych planem I roku studiów

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Rok

Opłata za powtarzanie przedmiotu

Semestr I

Semestr II

1.                  

Anatomia

I

6 480 PLN

6 480 PLN

2.                  

Biofizyka

I

3 240 PLN

-

3.                  

Biologia medyczna i parazytologia

I

4 320 PLN

-

4.                  

Chemia

I

-

2 520 PLN

5.                  

Etyka lekarska

I

-

1 080 PLN

6.                  

Histologia

I

-

2 880 PLN

7.                  

Historia medycyny

I

1 080 PLN

-

8.                  

Język polski

I

2 160 PLN

2 160 PLN

9.                  

Łacina

I

2 160 PLN

-

10.              

Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach nagłych i elementy pielęgniarstwa

I

2 160 PLN

-

11.              

Propedeutyka medycyny

I

 1 440 PLN

-

12.              

Umiejętności akademickie

I

-

2 520 PLN

13.              

Warsztaty adaptacyjne

I

2 160 PLN

-

14.              

Wychowanie fizyczne

I

2 160 PLN

2 160 PLN

15.              

Zajęcia fakultatywne

I

1 080 PLN

2 160 PLN

 

 

Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów

przewidzianych planem II roku studiów

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Rok

Opłata za powtarzanie przedmiotu

Semestr III

Semestr IV

1

Biochemia

II

4 320 PLN

4 320 PLN

2

Biologia komórki

II

-

2 160 PLN

3

Elementy biostatystyki

II

1 440 PLN

-

4

Embriologia

II

2 160 PLN

-

5

Fizjologia

II

4 752 PLN

4 968 PLN

6

Higiena z epidemiologią

II

-

2 160 PLN

7

Histologia

II

2 880 PLN

-

8

Język polski

II

2 160 PLN

2 160 PLN

9

Medycyna katastrof

II

-

1 080 PLN

10

Podstawy dietetyki

II

-

1 800 PLN

11

Psychologia lekarska

II

-

2 880 PLN

12

Socjologia w medycynie

II

1 440 PLN

-

13

Zajęcia fakultatywne

II

2 160 PLN

1 080 PLN

14

Zdrowie publiczne

II

2 160 PLN

-

 

Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów

przewidzianych planem III roku studiów

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Rok

Opłata za powtarzanie przedmiotu

Semestr V

Semestr VI

1

Diagnostyka laboratoryjna

III

-

2 160 PLN

2

Farmakologia

III

-

3 240 PLN

3

Immunologia

III

3 240 PLN

-

4

Laboratoryjne Nauczanie Umiejętności Klinicznych

III

2 880 PLN

-

5

Mikrobiologia i wirusologia

III

-

3 960 PLN

6

Patofizjologia

III

4 320 PLN

-

7

Patomorfologia

III

-

5 400 PLN

8

Propedeutyka chirurgii

III

-

1 440 PLN

9

Propedeutyka chorób dzieci

III

5 400 PLN

3 960 PLN

10

Propedeutyka chorób wewnętrznych

III

5 400 PLN

4 680 PLN

11

Propedeutyka onkologii

III

1 440 PLN

-

12

Zajęcia fakultatywne

III

2 160 PLN

1 080 PLN

 

Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów

przewidzianych planem IV roku studiów

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Rok

Opłata za powtarzanie przedmiotu

Semestr VII

Semestr VIII

1

Alergologia

IV

-

1 440 PLN

2

Chirurgia

IV

2 880 PLN

3 960 PLN

3

Choroby dzieci

IV

3 240 PLN

3 240 PLN

4

Choroby wewnętrzne

IV

4 680 PLN

4 680 PLN

5

Dermatologia z wenerologią

IV

1 080 PLN

2 160 PLN

6

Farmakologia z toksykologią

IV

1 440 PLN

2 520 PLN

7

Genetyka kliniczna

IV

3 240 PLN

-

8

Ginekologia i położnictwo

IV

3 960 PLN

2 880 PLN

9

Medycyna nekluarna

IV

-

1 080 PLN

10

Ortopedia z traumatologią

IV

-

2 160 PLN

11

Patomorfologia

IV

4 320 PLN

-

12

Propedeutyka stomatologii

IV

1 440 PLN

-

13

Rehabilitacja

IV

-

2 160 PLN

14

Zajęcia fakultatywne

IV

1 080 PLN

2 160 PLN

 

Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów

przewidzianych planem V roku studiów

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Rok

Opłata za powtarzanie przedmiotu

Semestr IX

Semestr X

1

Anestezjologia i intensywna terapia

V

3 240 PLN

-

2

Chirurgia

V

2 880 PLN

3 960 PLN

3

Choroby dzieci

V

3 240 PLN

3 240 PLN

4

Choroby wewnętrzne

V

4 680 PLN

4 680 PLN

5

Choroby zakaźne

V

5 040 PLN

-

6

Farmakologia kliniczna

V

2 160 PLN

-

7

Ginekologia i położnictwo

V

1 440 PLN

2 520 PLN

8

Neurologia i neurochirurgia

V

-

6 480 PLN

9

Onkologia

V

-

3 240 PLN

10

Radiologia

V

-

2 160 PLN

11

Zajęcia fakultatywne

V

1 080 PLN

2 160 PLN

 

Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów

                                               przewidzianych planem VI roku studiów

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Rok

Opłata za powtarzanie przedmiotu

Semestr XI

Semestr XII

1

Chirurgia

VI

1 440 PLN

1 440 PLN

2

Choroby dzieci

VI

1 440 PLN

1 440 PLN

3

Choroby grzybicze i pasożytnicze

VI

2 160 PLN

-

4

Choroby wewnętrzne

VI

3 240 PLN

2 520 PLN

5

Gerontologia i geriatria

VI

2 160 PLN

-

6

Ginekologia i położnictwo

VI

1 440 PLN

2 520 PLN

7

Medycyna ratunkowa

VI

-

1 440 PLN

8

Medycyna rodzinna

VI

3 240 PLN

3 240 PLN

9

Medycyna sądowa z elementami prawa i orzecznictwa

VI

720 PLN

2 160 PLN

10

Okulistyka

VI

1 440 PLN

1 800 PLN

11

Otolaryngologia

VI

1 440 PLN

1 800 PLN

12

Psychiatria

VI

3 240 PLN

3 240 PLN

13

Radiologia

VI

2 160 PLN

-

14

Reumatologia

VI

-

1 440 PLN

15

Transplantologia

VI

1 080 PLN

-

16

Zajęcia fakultatywne

VI

1 080 PLN

2 160 PLN

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2011
Data publikacji:
13.06.2011 07:23
Data aktualizacji:
10.02.2017 10:49
Liczba wyświetleń:
2536
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz30odplcudzoziemcynowe.doc191 KB