Decyzja Nr 24/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Wydziałowego Zespołu Re

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 24/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia oraz studia doktoranckie, w roku akademickim 2011/2012

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz. 1365 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

§ 1

Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, przysługuje wynagrodzenie:

1.      przy liczbie kandydatów do 2000 osób

1)     przewodniczący Komisji          - 1400,00 zł

2)     sekretarz Komisji                  - 1300,00 zł

3)     członek Komisji                     - 700,00 zł

2.      przy liczbie kandydatów od 2001 do 4000 osób

1)     przewodniczący Komisji          - 1500,00 zł

2)     sekretarz Komisji                  - 1400,00 zł

3)     członek Komisji                     - 750,00 zł

3.      przy liczbie kandydatów ponad 4000 osób

1)     przewodniczący Komisji          - 1600,00 zł

2)     sekretarz Komisji                  - 1500,00 zł

3)     członek Komisji                     - 800,00 zł

§ 2

Nauczycielom akademickim, biorącym udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, przysługuje wynagrodzenie:

1.      przy liczbie kandydatów do 200 osób

1)     przewodniczący Komisji          - 1400,00 zł

2)     sekretarz Komisji                  - 1300,00 zł

3)     członek Komisji                     - 700,00 zł

2.      przy liczbie kandydatów od 201 do 400 osób

1)     przewodniczący Komisji          - 1500,00 zł

2)     sekretarz Komisji                   - 1400,00 zł

3)     członek Komisji                     - 750,00 zł

3.      przy liczbie kandydatów ponad 400 osób

1)     przewodniczący Komisji          - 1600,00 zł.

2)     sekretarz Komisji                   - 1500,00 zł

3)     członek Komisji                     - 800,00 zł

§3

Nauczycielom akademickim, biorącym udział w pracach Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego, przysługuje wynagrodzenie:

1.      przy liczbie kandydatów do 500 osób                               - 1500,00 zł

2.      przy liczbie kandydatów od 501 do 1000 osób                   - 1600,00 zł

3.      przy liczbie kandydatów od 1001 do 2000 osób                 - 1700,00 zł

4.      przy liczbie kandydatów od 2001 do 3000 osób                 - 1800,00 zł

5.      przy liczbie kandydatów ponad 3001 osób                        - 1900,00 zł

§ 4

1.      Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 - § 3 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego i dokonali opłaty rekrutacyjnej na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

2.      Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 - § 2 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego stopnia-doktoranckie.

 

§ 5

1.      Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata na kierunku filologia, o specjalności: filologia angielska oraz pracy pisemnej z języka obcego określonego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

1)     przy liczbie - do 25 sprawdzonych prac 1090,00 zł,

2)     przy liczbie 26-50 sprawdzonych prac 1150,00 zł,

3)     przy liczbie - powyżej 50 sprawdzonych prac 1215,00 zł.

2.      W przypadku sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich łączne wynagrodzenie nie może być wyższe od określonego dla danego przedziału.

§ 6

1.      Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z danego przedmiotu każdego kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie, członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości - 20,00 zł.

2.      Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z dyscypliny każdego kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia-doktoranckie, członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości - 20,00 zł.

§ 7

1.      Za przeprowadzenie egzaminu z umiejętności praktycznych lub egzaminu sprawnościowego, członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

2.      przy liczbie - do 25 przeprowadzonych egzaminów                  1090,00 zł

3.      przy liczbie 26 - 50 przeprowadzonych egzaminów                  1150,00 zł

4.      przy liczbie - powyżej 50 przeprowadzonych egzaminów          1215,00 zł

§ 8

Członkowie Uczelnianej i Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych nie będący nauczycielami akademickimi, otrzymują wynagrodzenie za powierzoną pracę w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu ustalonemu dla odpowiednich funkcji w tych komisjach sprawowanych przez nauczycieli akademickich z zastrzeżeniem, że prace te nie należą do obowiązków pracownika i są wykonywane poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy.

§ 9

1.      Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie umowy-zlecenia.

2.      Umowę-zlecenie osoby uprawnionej do wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego sporządza sekretarz Komisji - przy zastosowaniu procedury, określonej w przepisach Zarządzenia Nr 80 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 w sprawie wprowadzenia wzorów umów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

§ 10

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

 

 prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
02.06.2001
Data publikacji:
09.06.2011 10:24
Data aktualizacji:
09.06.2011 10:25
Liczba wyświetleń:
2935
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja24wynagradzKomisjiRekrutacyjnej 2011.doc47 KB