Uchwała Nr 62 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rybołówstwa w Shanghai, Chiny.

 

Uchwała Nr 62

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rybołówstwa w Shanghai, Chiny.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) postanawia się, co następuje.

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rybołówstwa w Shanghai, Chiny.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

 

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

załącznik

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ 

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE,

RZECZYPOSPOLITA POLSKA

A

UNIWERSYTETEM RYBOŁÓWSTWA W SHANGHAI, CHINY

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Uniwersytet Rybołówstwa w Shanghai, zwane dalej Stronami, mając na względzie rozwój współpracy naukowo-badawczej z korzyścią dla obu uczelni, oraz dążąc do zacieśnienia tej współpracy postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

Artykuł 1

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

  1. Prowadzenia wspólnych projektów badawczych z zakresu rybactwa i ochrony środowiska;
  2. Wymiany kadry nauczycielskiej i badawczej;
  3. Organizowania wspólnych seminariów i warsztatów;
  4. Wymiany publikacji badawczych, materiałów dydaktycznych i bibliograficznych;
  5. Opracowywania wspólnych programów nauczania;
  6. Wymiany studentów.

Artykuł 2

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych oraz studentów zostaną każdorazowo sprecyzowane w aneksach do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 3

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia. Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron.

Porozumienie o współpracy może być rozwiązane za porozumieniem Stron, w formie pisemnej, z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia.

Artykuł 4

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim, w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

Artykuł 5

Każda ze Stron wyznaczy Koordynatora, który będzie odpowiadał za realizację postanowień niniejszego Porozumienia. Początkowo, osobami takimi będą:

z ramienia Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego                 z ramienia Uniwersytetu

w Olsztynie:                                                                            w Rybołówstwa w Shanghai:

Prof. Konrad Dąbrowski                                                           Prof. Yan Wang

W razie, gdyby miała nastąpić zmiana na stanowisku Koordynatora u jednej ze Stron, o zmianie tej należy powiadomić w ciągu 30 dni przed odejściem Koordynatora sprawującego w danej chwili te obowiązki.

Artykuł 6

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Artykuł 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jak i Rektor Uniwersytet Rybołówstwa w Shanghai, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Artykuł 8

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                                   Uniwersytet Rybołówstwa

w Olsztynie                                                                          w Shanghai

Podpis ____________________                        Podpis___________________

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki                        Prof. Yingjie Pan

            R E K T O R                                                                           R E K T O R

 

Koordynatorzy Porozumienia:

Podpis ____________________                                  Podpis___________________

Prof. Konrad Dąbrowski                                                  Prof. Yan Wang

 

Data _____________________

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.03.2006
Data publikacji:
27.09.2007 09:25
Data aktualizacji:
12.02.2009 11:24
Liczba wyświetleń:
3518
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument