Nr 28 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 28

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 1 

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące zmiany:

 

1. § 2 ust. 1 pkt 2b otrzymuje brzmienie:

„b) do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 25. rok życia – jeżeli kontynuują naukę w systemie dziennym i nie osiągnęły dochodu w kwocie wyższej niż dochód zwolniony od podatku od osób fizycznych,”.

2. § 2 ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymuje brzmienie:

    „4) byli pracownicy Uczelni pobierający świadczenia przedemerytalne; osoby te mają uprawnienie tylko do zapomóg,

     5) współmałżonkowie pracowników oraz wdowy i wdowcy po byłych pracownikach (emerytach lub rencistach), jeżeli pozostają w stanie wolnym i utrzymują się z renty rodzinnej,”.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    „Za dzieci pozostające na utrzymaniu i wychowaniu uważa się dzieci własne, dzieci przysposobione, dzieci współmałżonków, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, zamieszkujące wspólnie z wnioskodawcą oraz dzieci nieżyjących osób uprawnionych otrzymujące rentę rodzinną.”.

4. w § 4 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmieniu:

    „1) zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, trwającego minimum 7 dni – nie częściej niż dwa razy w roku:

    a) dla dzieci, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2a i 2b np. kolonie, zimowiska, obozy,                wczasy rodzinne,

    b) dla dzieci niepełnosprawnych – turnusy rehabilitacyjne.”.

5. § 4 ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

    „3) wypoczynku organizowanego we własnym zakresie przez uprawnionych do świadczeń (tzw. wczasy turystyczne), z wyjątkiem osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 4,

     4) wycieczek organizowanych przez Sekcję Socjalną,”.

6. § 4 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    „6) zapomóg dla osób uprawnionych oraz dla osób, które pobierają świadczenie przedemerytalne, nie częściej niż dwa razy w roku,”

7. § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    „3. W przypadku zatrudnienia w Uczelni obojga rodziców świadczenie na dziecko przysługuje tylko jednemu z rodziców.”.

8. § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

     „ 5. Dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie i do zorganizowanego wypoczynku dziecka, zróżnicowane kwotowo, w zależności od sytuacji materialnej osób uprawnionych, określane jest na podstawie tabeli ustalonej przez Rektora w porozumieniu ze związkami zawodowymi, w terminie do 31 maja.”

9. w § 5 w ust. 11 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„ Dopuszcza się dwa rachunki jeżeli różne podmioty prowadzą usługę zakwaterowania i wyżywienia.”

10. w § 6 w ust. 1 pkt 1 datę „30 kwietnia” zastępuje się datą  „31 maja”.

11. w § 6 w ust. 1 pkt 2 datę „30 kwietnia” zastępuje się datą  „30 maja”.

12. w § 6 w ust. 1 pkt 4 usuwa się słowa „od 15 października”.

13. w § 6 w ust. 4 datę „15 maja” zastępuje się datą „15 czerwca”.

14. § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 „2) emeryci i renciści – byli pracownicy Uczelni, w zakresie określonym w § 8 ust. 1 pkt 8 i 9”,

15. w § 8 w ust. 1 pkt 1 dodaje się słowa:

„ i dokument określający prawo do działki, na której podjęto budowę;”

16. W § 8 ust. 1 pkt 1 kwotę 30 000 zł zastępuje się kwotą 40 000 zł.

17. W § 8 ust. 1 pkt 2 kwotę 30 000 zł zastępuje się kwotą 40 000 zł.

18. W § 8 ust. 1 pkt 3 kwotę 30 000 zł zastępuje się kwotą 40 000 zł.

19. W § 8 ust. 1 pkt 4 kwotę 20 000 zł zastępuje się kwotą 30 000 zł.

20. W § 8 ust. 1 pkt 5 kwotę 9 000 zł zastępuje się kwotą 15 000 zł.

21. W § 8 ust. 1 pkt 6 kwotę 8 000 zł zastępuje się kwotą 15 000 zł.

22. W § 8 ust. 1 pkt 7 kwotę 3 000 zł zastępuje się kwotą 6 000 zł.

23. W § 8 ust. 1 pkt 8 kwotę 6 000 zł zastępuje się kwotą 9 000 zł.

24. W § 8 ust. 1 pkt 9 kwotę 6 000 zł zastępuje się kwotą 8 000 zł.

25. § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 „ 4. Przy pożyczkach z funduszu udzielanych emerytom lub rencistom, wdowom, wdowcom po zmarłym pracowniku Uczelni (§ 2 ust. 1 pkt 5), dopuszcza się, aby jednym z poręczycieli był emeryt lub rencista Uczelni.”.

26. W § 9 ust. 6 kwotę 30 000 zł zastępuje się kwotą 40 000 zł.

27. § 9 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

 „11. Maksymalny okres spłaty wynosi:

1) 10 lat dla pożyczek udzielonych na podstawie § 8 ust. 1, 2 i 3

2) 7 lat dla pożyczek udzielonych na podstawie § 8 ust. 4

3) 5 lat dla pożyczek udzielonych na podstawie § 8 ust. 5, 6 i 8

4) 3 lata dla pożyczek udzielonych na podstawie § 8 ust.7, 9 i 10.”.

28. § 9 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

 „11a. Prawo do złożenia wniosku na kolejną pożyczkę osoba uprawniona nabywa z chwilą zakończenia spłaty poprzedniej, jednak nie wcześniej niż po upływie maksymalnego okresu spłaty poprzedniej pożyczki, określonego w ust. 11. Wcześniejsze spłacenie pożyczki nie upoważnia do przedterminowego ubiegania się o nową.”.

29. Załączniki nr 1,2, 3, 4, 5 i 6 otrzymują nowe brzmienie (w załączeniu).

30. Dodaje się nowe załączniki 7, 8 i 9.

31. Wzory druków 1, 2 i 3 otrzymują nowe brzmienie (w załączeniu).

32. Dodaje się nowy wzór druku nr 8.

 

§ 2

Zarządzenie Nr 2 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  z załącznikami  i wzorami druków wraz z późniejszymi zmianami traci moc 31 grudnia 2011 roku.

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Józef Górniewi

 

 

Załącznik nr 1

UCZELNIANY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY W SZĄBRUKU SILE ZASADY KORZYSTANIA

§ 1

Domek letniskowy może wynajmować osoba uprawniona do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 2

Ośrodek Wypoczynkowy w Sząbruku Sile jest ośrodkiem sezonowym. Domki przyznawane są na turnusy 7 dniowe. Wszystkie domki posiadają kuchnie i łazienkę.

§ 3

W domkach nr 2, 3, 4 obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania jakichkolwiek zwierząt

§ 4

W Ośrodku są domki trzyosobowe nr 3, 4, 7, 8, 10 (z możliwością noclegu dla 4 osób). Domki trzyosobowe nr 5, 6, 13, 14, 15, 16 (z możliwością noclegu dla 5 osób). Domki pięcioosobowe nr 2, 11, 12A, 12B (z kominkiem).

§ 5

W domkach nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 turnusy rozpoczynają się od piątku i kończą następnym piątkiem. W domkach nr 10, 11, 12A, 12B, 13, 14, 15,16 turnusy rozpoczynają się od soboty i kończą następną sobotą.

§ 6

Przyjmowanie i zdawanie sprzątniętego domku następuje ostatniego dnia turnusu, tj. w piątek lub sobotę - przyjmowanie po 14oo  i zdawanie do 12oo. Osoba zdająca (przyjmująca) domek ponosi koszty związane z niedotrzymaniem powyższego ustalenia.

§ 7

Osoba korzystająca z domku ponosi odpowiedzialność materialną
za powstałe z jej winy szkody i zobowiązana jest do ich naprawienia
lub pokrycia kosztów naprawy.

 

 

Załącznik nr 2

UCZELNIANY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY W BAŁDACH

ZASADY KORZYSTANIA

§ 1

W Ośrodku Wypoczynkowym w Bałdach mogą wynajmować pomieszczenia osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 2

Ośrodek prowadzi działalność całoroczną. W sezonie obowiązują turnusy
7 dniowe, poza sezonem pomieszczenia wynajmowane są w systemie dobowym.

§ 3

Ośrodek ma do dyspozycji 4 pokoje dwuosobowe z łazienkami i wspólną kuchnią zlokalizowanymi na I piętrze. Na parterze znajdują się 2 segmenty czteroosobowe z łazienką i kuchnią.

§ 4

W ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania jakichkolwiek zwierząt.

§ 5

Wczasowicz, który otrzymał skierowanie z Sekcji Socjalnej powinien zgłosić się w wyznaczonym terminie do biura Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach do godz. 1800, gdzie u gospodarza Ośrodka dokona formalności związanych z zakwaterowaniem.

§ 6

Przyjmowanie  pomieszczenia następuje po godz. 14oo. Natomiast uporządkowane pomieszczenia zdawane są do godz. 12oo. Osoba zdająca pomieszczenie ponosi koszty związane z niedotrzymaniem powyższego ustalenia.

 

 

Załącznik nr 3

ZASADY WYPOŻYCZANIA UCZELNIANYCH ŁODZI ŻAGLOWYCH W GIŻYCKU

§ 1

Łódź żaglową może wypożyczyć osoba uprawniona do korzystania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, której przyznano rejs żeglarski.

§ 2

Uczelniane łodzie żaglowe zacumowane są w porcie „Centrum Mazur” Hotel „Zamek” w Giżycku ul. Moniuszki 1, (jadąc samochodem od Olsztyna przed mostem obrotowym skręcić w prawo).

§ 3

Uczelnia posiada 4 łodzie żaglowe – w tym: 3 jachty 7 osobowe i 6 osobowy, wynajmowane na 7 dniowe turnusy.

§ 4

W składzie załogi korzystającej z łodzi żaglowej musi znajdować się osoba pełnoletnia, posiadająca patent sternika lub żeglarza jachtowego i okazać go przy przyjmowaniu łodzi.

§ 5

Łódź żaglowa przyjmowana i zdawana jest protokolarnie wyłącznie uprawnionemu przedstawicielowi Sekcji Socjalnej w obecności osoby wskazanej we wniosku posiadającej patent. Łódź przekazywana jest w ściśle określonym przez Sekcję Socjalną miejscu i terminie, podanym przed rozpoczęciem rejsu na skierowaniu. Przyjmujący (przekazujący) ponosi koszty związane z niedotrzymaniem terminu i miejsca przekazania (przyjęcia) łodzi. W protokóle przyjęcia (przekazania) czyni się adnotację o zapoznaniu się z treścią niniejszych zasad. Odstępowanie łodzi żaglowej osobom trzecim jest niedopuszczalne. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień regulaminu pracownik, któremu przyznano rejs, zostaje wykluczony z możliwości wypożyczenia łodzi żaglowej w następnych 2 latach.

§ 6

Wypożyczający łódź żaglową ponosi odpowiedzialność materialną za powstałe z jego winy szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.

§ 7

Wypożyczający łódź żaglową jest zobowiązany do należytego posprzątania jachtu po rejsie. W przypadku niedopełnienia wspomnianego obowiązku pracownik zostanie ukarany mandatem w wysokości 100 zł, który należy uiścić u przedstawiciela Sekcji Socjalnej.

 

 

Załącznik nr 4

ZASADY WYPOŻYCZANIA UCZELNIANYCH ŁODZI ŻAGLOWYCH NA JEZIORZE KRZYWYM W OLSZTYNIE

§ 1

Łódź żaglową może wypożyczyć osoba uprawniona do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 2

Łodzie żaglowe zacumowane są w porcie Harcerskiej Stanicy Wodnej „BRYZA” nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie ul. Jodłowa 9B, jeden jacht 4 osobowy, drugi 5 osobowy.

§ 3

Łodzie żaglowe wypożycza  się na okres jednej doby lub kilku dób (doba jest liczona od godz. 900 do godz. 900 następnego dnia).

§ 4

Osoba wypożyczająca łódź żaglową musi posiadać patent sternika lub żeglarza jachtowego i okazać go w Sekcji Socjalnej. Dopuszcza się możliwość wskazania innej osoby pełnoletniej z załogi posiadającej patent żeglarski.

§ 5

Osoba wypożyczająca łódź żaglową ponosi odpowiedzialność materialną za powstałe z jej winy szkody i zobowiązana jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.

§ 6

Odstępowanie łodzi żaglowej osobom trzecim jest niedopuszczalne.

§ 7

Bosman Klubu, gdzie są zacumowane łodzie żaglowe, dokonuje wszelkich niezbędnych czynności, związanych z przyjmowaniem i wydawaniem łodzi, zlecaniem ewentualnych napraw lub konserwacji.

§ 8

Bosman wykonuje czynności, o których mowa w § 9, na podstawie umowy zleconej pomiędzy Uniwersytetem a Bosmanem

 

 

Załącznik nr 5

ZASADY WYPOŻYCZANIA I KORZYSTANIA Z ŁODZI WIOSŁOWEJ W UCZELNIANYM OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SZĄBRUKU – SILE

 

  1. Zasady wypożyczania łodzi wiosłowej:

·         Łódź wiosłowa służy do rekreacji i jest wypożyczana odpłatnie przez Sekcję Socjalną w czasie tygodniowego pobytu wczasowego;

·         Klucze, wiosła, kamizelki ratunkowe i koło ratunkowe pobiera
się i zdaje w Recepcji Ośrodka.

·         Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób znajdujących się na łodzi i za powierzony sprzęt.

  1. Zasady korzystania z łodzi wiosłowej:

1.W łodzi może pływać nie więcej niż trzy osoby;

2. Zabrania się:

·         wypływania bez niezbędnego sprzętu ratunkowego;

·         korzystania z łodzi przez osoby nieletnie. Dzieci do lat osiemnastu mogą korzystać z łodzi wyłącznie pod opieką co najmniej jednej osoby pełnoletniej umiejącej pływać;

·         wypływania w czasie burzy, silnego wiatru lub wysokiej fali;

·         wstępowania na łódź i pływania łodzią osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu;

·         spożywania na łodzi napojów alkoholowych;

·         kołysania łodzią oraz wyskakiwania z niej do wody;

·         używania sprzętu ratunkowego niezgodnie z jego przeznaczeniem;

·         pływania w nocy tj. godzinę po zachodzie słońca i godzinę przed wschodem słońca.

 

 

Załącznik nr 6

Tabela Nr 6.1

Dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

Przedział przychodu

(z roku poprzedzającego przyznanie świadczenia)
[]

Kwota dofinansowania pracownika
[]

Kwota dofinansowania
emeryta lub rencisty
[]

-1-

-2-

-3-

do 600

2.000

1.200

powyżej 600 do 1.100

1.800

1.100

powyżej 1.100 do 1.600

1.600

1.000

powyżej 1.600 do 2.100

1.400

900

powyżej 2.100 do 2.600

1.200

800

powyżej 2.600 do 3.100

1.000

700

powyżej 3.100 do 3.600

800

600

powyżej 3.600 do 4.200

600

500

powyżej 4.200 do 4.800

500

400

powyżej 4.800

250

250

 

Od sumy przychodów i ewentualnych dochodów osób uprawnionych samotnie prowadzących gospodarstwo domowe, samotnie wychowujących dzieci lub w przypadku współmałżonka bezrobotnego odejmuje się kwotę określoną w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) jako kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, której wysokość wynika z aktów wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 i 8 wymienionej ustawy. Tak ustaloną kwotę dzieli się przez liczbę członków wspólnego gospodarstwa domowego oraz przez 12 miesięcy, aby wyliczyć średni miesięczny przychód na jedną osobę. Kwotę dofinansowania ustalona w kol. 2 i 3 Tabeli 6.1 uprawniona osoba może przeznaczyć na zorganizowany wypoczynek wskazanego we wniosku (druk nr 8) dziecka.

 


Załącznik nr 7

 

Tabela Nr 7.1

Dofinansowanie wypoczynku dzieci

Każdemu uprawnionemu dziecku przysługuje w danym roku kalendarzowym dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku i wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, którego wysokość, uzależnioną od przychodu określa Tabela 7.1. Środki dofinansowania podane w kol. 3 można wykorzystać w całości lub w części na zorganizowany wypoczynek dzieci.

 

Przedział przychodu

(z roku poprzedzającego przyznanie świadczenia)

[]

Kwoty dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dziecka
[]

Kwoty dofinansowania wypoczynku dziecka organizowanego we własnym zakresie
[]

-1-

-2-

-3-

do 600

2.000

1.000

powyżej 600 do 1.100

1.800

900

powyżej 1.100 do 1.600

1.600

800

powyżej 1.600 do 2.100

1.400

700

powyżej 2.100 do 2.600

1.200

600

powyżej 2.600 do 3.100

1.000

500

powyżej 3.100 do 3.600

800

400

powyżej 3.600 do 4.200

600

300

powyżej 4.200 do 4.800

500

250

powyżej 4.800

250

125

Dzieci niepełnosprawne niekorzystające z turnusu rehabilitacyjnego

X*

1.200

Dzieci niepełnosprawne bez względu na przychód korzystające z turnusu rehabilitacyjnego

2.400

1.200

 

Od sumy przychodów i ewentualnych dochodów osób uprawnionych samotnie prowadzących gospodarstwo domowe, samotnie wychowujących dzieci lub w przypadku współmałżonka bezrobotnego odejmuje się kwotę określoną w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) jako kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, której wysokość wynika z aktów wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 i 8 wymienionej ustawy. Tak ustaloną kwotę dzieli się przez liczbę członków wspólnego gospodarstwa domowego oraz przez 12 miesięcy, aby wyliczyć średni miesięczny przychód na jedną osobę.

 *X jest kwotą wynikającą z przedziału przychodów, jednak nie mniejszą niż 1.200 zł

 

 


Załącznik Nr 8

 

Cennik odpłatności za korzystanie z zakładowych obiektów socjalnych

(wszystkie ceny podano w złotych z VAT-em)

Opłata miejscowa w O.W. 1,99 zł /dobę od osoby, dzieci do lat 14 płacą 50% opłaty.

Tabela 8.1 – Ceny za korzystanie z bazy Ośrodka Wypoczynkowego w Sząbruku-Sile

 

Turnusy 7 dniowe

Domek

Łódź wiosłowa

 

3 osobowy

5 osobowy

 

w sezonie

374

480

58

 

poza sezonem

260

310

49

Tabela 8.2 – Ceny za korzystanie z bazy Ośrodka Wypoczynkowego w Bałdach

 

Doby pobytowe

Pokój
2 osobowy

Apartament
4 osobowy

Rower

 

1

80

160

5

 

2

106

212

10

 

3

132

264

15

 

4

159

318

20

 

5

186

372

25

 

6

212

424

30

 

7

240

480

35

Tabela 8.3 – Ceny w złotych za korzystanie z jachtów w Ośrodku Wypoczynkowo-Żeglarskim w Giżycku i na Jeziorze Krzywym

 

Lokalizacja

OW-Ż w Giżycku

Jezioro Krzywe

 

Typ jachtu

Tango

Twister 800
Trim 26

Mimosa
Rigel

Buran

 

Rejs 7-dniowy (sezon)

860

1.060

x

x

 

Rejs 7-dniowy (po sezonie)

640

860

x

x

 

Lipiec i sierpień (soboty, niedziele i święta)  za dzień

x

x

70

58

 

Lipiec i sierpień (dni powszednie) za dzień

x

x

35

29

Uwaga ! Pracownik korzystający z usług wymienionych w Tabelach: 8.1, 8.2 i 8.3 jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody powstałe z jego winy. Dodatkowe ubezpieczenie pobytu w bazach lub uczestnictwa w rejsach - we własnym zakresie.

 

Związki Zawodowe:

 

 

Akceptuję:

 

 

Załącznik Nr 9

Terminy turnusów w 2011 roku

 

 

 

Turnus

OW-Ż w Giżycku
– jachty

OW w Bałdach

OW w Sząbruku-Sile

 

1*

28.05.   -   04.06.

28.05.   -   04.06.

28.05.   -   04.06.

 

2*

04.06.   -   11.06.

04.06.   -   11.06.

04.06.   -   11.06.

 

3

11.06.   -   18.06.

11.06.   -   18.06.

11.06.   -   18.06.

 

4

18.06.   -   25.06.

18.06.   -   25.06.

18.06.   -   25.06.

 

5

25.06.   -   02.07.

25.06.   -   02.07.

25.06.   -   02.07.

 

6

02.07.   -   09.07.

02.07.   -   09.07.

02.07.   -   09.07.

 

7

09.07.   -   16.07.

09.07.   -   16.07.

09.07.   -   16.07.

 

8

16.07.  -  23.07.

16.07.  -  23.07.

16.07.  -  23.07.

 

9

23.07.  -  30.07.

23.07.  -  30.07.

23.07.  -  30.07.

 

10

30.07.  -  06.08.

30.07.  -  06.08.

30.07.  -  06.08.

 

11

06.08.  -  13.08.

06.08.  -  13.08.

06.08.  -  13.08.

 

12

13.08.  -  20.08.

13.08.  -  20.08.

13.08.  -  20.08.

 

13*

20.08.  -  27.08.

20.08.  -  27.08.

20.08.  -  27.08.

 

14*

27.08.  -  03.09.

27.08.  -  03.09.

27.08.  -  03.09.

*turnusy posezonowe w OW-Ż w Giżycku i OW w Sząbruku-Sile

 

Uzgodniono:

 

Związki Zawodowe:

                                              

                                              

           

 

Akceptuję:

 

 


Druk nr 1

…………………………………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

…………………………………………………

(nazwa jednostki organizacyjnej)

 

………………………/………………………

( telefon  kontaktowy / adres e-mail)

 

…………………………………………………

(data zatrudnienia w Uczelni)

 

                                       Data wpływu ………………………

 

                                       Nr akt ……………………………

                                   (wypełnia pracownik Sekcji Socjalnej)

 

Wniosek
o przyznanie dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

                     (właściwą odpowiedź zakreślić x)

o składany w roku 20…… po raz pierwszy (wypełnić pkt. 1-2, 4-7)

o uzupełniający do wniosku złożonego w dniu ……/……/20…… r. (wypełnić pkt. 1-3, ew. 4-7)

 

o na dzieci

 

o własny

planowany termin wypoczynku:

od  ……/……/20……    do  ……/……/20……

 

 

Czy samotnie wychowuję dziecko?

o  TAK     o  NIE

Czy współmałżonek pracuje w Uczelni?

o  TAK      o  NIE o  NIE DOTYCZY

…………………………………………………………

(pieczątka i podpis kierownika  jednostki)

 

1.      Lista dzieci i młodzieży pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, dla których ubiega się on o przyznanie dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (proszę uzupełnić pismem drukowanym):

Dane dzieci

o  1 osoba

o  2 osoba

o  3 osoba

o  4 osoba

o  5 osoba

Imię

 

 

 

           

           

Nazwisko*

 

 

 

 

 

Data urodzenia

……/……/……

……/……/……

……/……/……

……/……/……

……/……/……

Ukończone 18 lat

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

Ukończone 25 lat

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

Rodzaj szkoły

 

 

 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

*nazwisko dziecka podajemy tylko wtedy, kiedy jest inne niż nazwisko wnioskodawcy

2.      Czy okazane z wnioskiem roczne zeznania podatkowe są ostatnimi dokumentami, dotyczącymi wymienionych w nich osób, złożonymi w Urzędzie Skarbowym?

                                                                                           o  TAK   o  NIE

3.      Czy po dacie złożenia poprzedniego wniosku:

a)     dokonano korekty w którymkolwiek z okazanych wcześniej zeznań podatkowych za rok ubiegły?   o  TAK    o  NIE   (jeżeli TAK proszę wypełnić ponownie pkt. 5-7 wniosku)

b)     zmieniła się liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym?
o  TAK         o  NIE   (jeżeli TAK proszę wypełnić ponownie pkt. 4 i 7 wniosku)

4.      Liczba osób łącznie z wnioskodawcą pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: …

5.      Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące uzyskanych w roku poprzednim przychodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wraz ze składanym wnioskiem należy okazać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub potwierdzoną przez Urząd Skarbowy kopię rocznego zeznania podatkowego PIT wnioskodawcy i członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

 

              Olsztyn, dnia …………………                                   ………………………………………

                                  (data)                                   (czytelny podpis wnioskodawcy)

 

Oświadczam,

że w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 20…… roku, ja i osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskały przychody:

(należy podać dane wszystkich osób, łącznie z wnioskodawcą, które uzyskały przychody i uwzględnić wszystkie przychody, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, włącznie z przychodami pochodzącymi z Unii Europejskiej, umów zlecenia lub o dzieło, otrzymywanych alimentów, stypendiów doktoranckich, emerytur i rent, dodatków mieszkaniowych, przychodów z tytułu najmu lub dzierżawy, zasiłków dla bezrobotnych, z wyłączeniem zasiłków rodzinnych, i świadczeń udzielonych z Funduszu, dochodów wymienionych w pkt 6 oraz odliczyć wypłacone alimenty)

Lp

Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym

(§ 2 ust. 2 pkt. 6 Regulaminu)

Przychód
w oparciu o roczne zeznanie podatkowe PIT składane do Urzędu Skarbowego

Potw. pracow. Sek. Socj.

Imię

Nazwisko

Status*

1

 

 

wnioskodawca

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Razem przychód

 

*status osoby: współmałżonek, konkubent, konkubina, ojciec, matka, teść, teściowa, dziecko itd.

6.      Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące uzyskanych w roku poprzednim dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego.

7. Należy wykazać dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego i dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jako:

·         dodatkowego źródła

·         lub wyłącznego źródła jego uzyskania w przypadku jednej z osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

(należy wykazać faktycznie osiągnięte w 20……  roku dochody w wysokości jednak nie niższej niż została zadeklarowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne)

 

Lp

Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym

(§ 2 ust. 2 pkt. 6 Regulaminu)

Dochód
w oparciu o roczne zeznanie podatkowe

Potw. pracow. Sek. Socj.

Imię

Nazwisko

Status*

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Razem dochód

 

*status osoby: współmałżonek, konkubent, konkubina, ojciec, matka, teść, teściowa, dziecko itd.

8.      Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadoma/y odpowiedzialności regulaminowej i karnej. Wyrażam zgodę na sprawdzenie powyższych danych oraz w przypadku nie wykorzystania urlopu zobowiązuję się do zwrotu pobranego świadczenia pieniężnego.

              Olsztyn, dnia …………………                                   ………………………………………

                                  (data)                                   (czytelny podpis wnioskodawcy)

 

 

Wypełnia Sekcja Socjalna

Grupa dochodowa …………………………… kwota dofinansowania ……………………

 

 

………………………………………..

(podpis pracownika Sekcji Socjalnej

 


 

Druk Nr 2

…………………………………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

…………………………………………………

(pracownik jednostki organizacyjnej lub emeryt / rencista)

 

………………………/………………………

( telefon  kontaktowy / adres e-mail)

 

…………………………………………………

(data zatrudnienia w Uczelni)

(emeryci lub renciści PESEL)

                                       Data wpływu ………………………

 

                                       Nr akt ……………………………

                                   (wypełnia pracownik Sekcji Socjalnej)

 

Wniosek
o przyznanie dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży

                     (właściwą odpowiedź zakreślić x)

o składany w roku 20…… po raz pierwszy (wypełnić pkt. 1-2, 4-7)

o uzupełniający do wniosku złożonego w dniu ……/……/20…… r. (wypełnić pkt. 1-3, ew. 4-7)

Czy współmałżonek pracuje w Uczelni?   o  TAK       o  NIE o  NIE DOTYCZY

Czy samotnie wychowuję dziecko?          o  TAK       o  NIE

1.      Lista dzieci i młodzieży pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, dla których ubiega się on o przyznanie dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży (proszę uzupełnić pismem drukowanym).

Dane dzieci

o  1 osoba

o  2 osoba

o  3 osoba

o  4 osoba

o  5 osoba

Imię

 

 

 

           

           

Nazwisko*

 

 

 

 

 

Data urodzenia

……/……/……

……/……/……

……/……/……

……/……/……

……/……/……

Ukończone 18 lat

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

Ukończone 25 lat

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

Rodzaj szkoły

 

 

 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

Rodzaj wypoczynku**

 

 

 

 

 

*nazwisko dziecka podajemy tylko wtedy, kiedy jest inne niż nazwisko wnioskodawcy,

**np. kolonie, obóz, wczasy itp.,           

2.      Czy okazane z wnioskiem roczne zeznania podatkowe są ostatnimi dokumentami, dotyczącymi wymienionych w nich osób, złożonymi w Urzędzie Skarbowym?

                                                                                           o  TAK   o  NIE

3.      Czy po dacie złożenia poprzedniego wniosku:

c)     dokonano korekty w którymkolwiek z okazanych wcześniej zeznań podatkowych za rok ubiegły?   o  TAK    o  NIE   (jeżeli TAK proszę wypełnić ponownie pkt. 5-7 wniosku)

d)     zmieniła się liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym?
o  TAK         o  NIE   (jeżeli TAK proszę wypełnić ponownie pkt. 4 i 7 wniosku)

4.      Liczba osób łącznie z wnioskodawcą pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: …

5.      Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące uzyskanych w roku poprzednim przychodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wraz ze składanym wnioskiem należy okazać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub potwierdzoną przez Urząd Skarbowy kopię rocznego zeznania podatkowego PIT wnioskodawcy i członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

              Olsztyn, dnia …………………                                   ………………………………………

                                  (data)                                   (czytelny podpis wnioskodawcy)


Oświadczam,

że w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 20…… roku, ja i osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskały przychody:

(należy podać dane wszystkich osób, łącznie z wnioskodawcą, które uzyskały przychody i uwzględnić wszystkie przychody, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, włącznie z przychodami pochodzącymi z Unii Europejskiej, umów zlecenia lub o dzieło, otrzymywanych alimentów, stypendiów doktoranckich, emerytur i rent, dodatków mieszkaniowych, przychodów z tytułu najmu lub dzierżawy, zasiłków dla bezrobotnych, z wyłączeniem zasiłków rodzinnych, i świadczeń udzielonych z Funduszu, dochodów wymienionych w pkt 6 oraz odliczyć wypłacone alimenty)

Lp

Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym

(§ 2 ust. 2 pkt. 6 Regulaminu)

Przychód
w oparciu o roczne zeznanie podatkowe PIT składane do Urzędu Skarbowego

Potw. pracow. Sek. Socj.

Imię

Nazwisko

Status*

1

 

 

wnioskodawca

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Razem przychód

 

*status osoby: współmałżonek, konkubent, konkubina, ojciec, matka, teść, teściowa, dziecko itd.

6.      Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące uzyskanych w roku poprzednim dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego.

7. Należy wykazać dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego i dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jako:

·         dodatkowego źródła

·         lub wyłącznego źródła jego uzyskania w przypadku jednej z osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

(należy wykazać faktycznie osiągnięte w 20……  roku dochody w wysokości jednak nie niższej niż została zadeklarowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne)

 

Lp

Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym

(§ 2 ust. 2 pkt. 6 Regulaminu)

Dochód
w oparciu o roczne zeznanie podatkowe

Potw. pracow. Sek. Socj.

Imię

Nazwisko

Status*

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Razem dochód

 

*status osoby: współmałżonek, konkubent, konkubina, ojciec, matka, teść, teściowa, dziecko itd.

8.      Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadoma/y odpowiedzialności regulaminowej i karnej. Wyrażam zgodę na sprawdzenie powyższych danych oraz w przypadku nie wykorzystania urlopu zobowiązuję się do zwrotu pobranego świadczenia pieniężnego.

                             

Olsztyn, dnia …………………                                                ………………………………………

                                                                                                                                                                             (data)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (czytelny podpis wnioskodawcy)

 

Wypełnia Sekcja Socjalna

Grupa dochodowa …………………………… kwota dofinansowania ……………………

 

………………………………………..

(podpis pracownika Sekcji Socjalnej)


 

Druk Nr 3

…………………………………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

…………………………………………………

(nr dowodu osobistego)

 

………………………………………………

( nr emerytury / renty)

 

………………………/ ………………………

(telefon  kontaktowy / adres e-mail)

                                 Data wpływu ………………………

 

                                 Nr akt ……………………………

                           (wypełnia pracownik Sekcji Socjalnej)

 

Wniosek
o przyznanie dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

                     (właściwą odpowiedź zakreślić x)

Adres zamieszkania emeryta / rencisty:

 

…………………………………………………

 

…………………………………………………

o składany w roku 20…… po raz pierwszy (wypełnić pkt. 1-2, 4-7)

o uzupełniający do wniosku złożonego w dniu ……/……/20…… r. (wypełnić pkt. 1-3, ew. 4-7)

o na dzieci

 

o własny

Proszę o przekazanie dofinansowania:

o przekazem pocztowym na podany adres zamieszkania, po potraceniu kosztów przesyłki,

o gotówką w kasie bankowej,

o przelewem na konto bankowe (w przypadku osób posiadających konto jest to jedyna forma wypłaty).

Czy samotnie wychowuję dziecko?

o  TAK     o  NIE

Czy współmałżonek pracuje w Uczelni?

o  TAK      o  NIE o  NIE DOTYCZY

Nr konta: □□ □□□□ □□□□ □□□□ 
□□□□ □□□□ □□□□

1.      Lista dzieci i młodzieży pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, dla których ubiega się on o przyznanie dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (proszę uzupełnić pismem drukowanym):

Dane dzieci

o  1 osoba

o  2 osoba

o  3 osoba

o  4 osoba

o  5 osoba

Imię

 

 

 

           

           

Nazwisko*

 

 

 

 

 

Data urodzenia

……/……/……

……/……/……

……/……/……

……/……/……

……/……/……

Ukończone 18 lat

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

Ukończone 25 lat

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

Rodzaj szkoły

 

 

 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

o  TAK   o  NIE

*nazwisko dziecka podajemy tylko wtedy, kiedy jest inne niż nazwisko wnioskodawcy

2.      Czy okazane z wnioskiem roczne zeznania podatkowe są ostatnimi dokumentami, dotyczącymi wymienionych w nich osób, złożonymi w Urzędzie Skarbowym?

                                                                                           o  TAK   o  NIE

3.      Czy po dacie złożenia poprzedniego wniosku:

e)     dokonano korekty w którymkolwiek z okazanych wcześniej zeznań podatkowych za rok ubiegły?   o  TAK    o  NIE   (jeżeli TAK proszę wypełnić ponownie pkt. 5-7 wniosku)

f)      zmieniła się liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym?
o  TAK         o  NIE   (jeżeli TAK proszę wypełnić ponownie pkt. 4 i 7 wniosku)

4.      Liczba osób łącznie z wnioskodawcą pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: …

5.      Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące uzyskanych w roku poprzednim przychodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wraz ze składanym wnioskiem należy okazać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub potwierdzoną przez Urząd Skarbowy kopię rocznego zeznania podatkowego PIT wnioskodawcy i członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

 

               Olsztyn, dnia …………………                                 ………………………………………

                                                                  (data)                                                                                                                                                                                      (czytelny podpis wnioskodawcy)


 

Oświadczam,

że w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 20…… roku, ja i osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskały przychody:

(należy podać dane wszystkich osób, łącznie z wnioskodawcą, które uzyskały przychody i uwzględnić wszystkie przychody, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, włącznie z przychodami pochodzącymi z Unii Europejskiej, umów zlecenia lub o dzieło, otrzymywanych alimentów, stypendiów doktoranckich, emerytur i rent, dodatków mieszkaniowych, przychodów z tytułu najmu lub dzierżawy, zasiłków dla bezrobotnych, z wyłączeniem zasiłków rodzinnych i świadczeń udzielonych z Funduszu, dochodów wymienionych w pkt 6 oraz odliczyć wypłacone alimenty)

 

Lp

Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym

Przychód
w oparciu o roczne zeznanie podatkowe PIT składane do Urzędu Skarbowego

Potw. pracow. Sek. Socj.

Imię

Nazwisko

Status*

1

 

 

wnioskodawca

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Razem przychód

 

*status osoby: współmałżonek, konkubent, konkubina, ojciec, matka, teść, teściowa, dziecko itd.

6.      Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące uzyskanych w roku poprzednim dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego.

7. Należy wykazać dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego i dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jako:

·         dodatkowego źródła

·         lub wyłącznego źródła jego uzyskania w przypadku jednej z osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

(należy wykazać faktycznie osiągnięte w 20……  roku dochody w wysokości jednak nie niższej niż została zadeklarowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne)

 

Lp

Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym

Dochód
w oparciu o roczne zeznanie podatkowe

Potw. pracow. Sek. Socj.

Imię

Nazwisko

Status*

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Razem dochód

 

*status osoby: współmałżonek, konkubent, konkubina, ojciec, matka, teść, teściowa, dziecko itd.

8.      Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadoma/y odpowiedzialności regulaminowej i karnej. Wyrażam zgodę na sprawdzenie powyższych danych.

 

              Olsztyn, dnia …………………                                   ………………………………………

                                  (data)                                   (czytelny podpis wnioskodawcy)

Wypełnia Sekcja Socjalna

Grupa dochodowa …………………………… kwota dofinansowania ……………………

 

 

………………………………………..

(podpis pracownika Sekcji Socjalnej


 

Druk nr 8

 

 

 

 

…………………………………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

…………………………………………………

(nazwa jednostki organizacyjnej)

 

………………………/………………………

( telefon  kontaktowy / adres e-mail)

 

…………………………………………………

(data zatrudnienia w Uczelni)

 

                                       Data wpływu ………………………

 

                                       Nr akt ……………………………

                                   (wypełnia pracownik Sekcji Socjalnej)

 

Wniosek

 

 

 

 

Uprzejmie   proszę  o  zwiększenie   dofinansowania           zorganizowanego

wypoczynku dziecka …………………………… o środki przyznane w ramach

                                                                                                                                                              (podać imię dziecka)

 

wypoczynku organizowanego we własnym zakresie o kwotę …………….. zł.

 

 

 

               Olsztyn, dnia …………………                                 ………………………………………

                                                                  (data)                                                                                                                                                                                      (czytelny podpis wnioskodawcy)

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2011
Data publikacji:
01.06.2011 11:59
Data aktualizacji:
10.02.2017 11:24
Liczba wyświetleń:
2979
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zmiany Regulamin 2011.pdf208.14 KB