Nr 26/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyn

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 26/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 183a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

  1. Wprowadza się Regulamin rekrutacji pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
  2. Regulamin, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Regulamin, o którym mowa w § 1, dotyczy zatrudniania na wszystkie stanowiska, z wyłączeniem stanowisk robotniczych i obsługi.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2011

z dnia 20 kwietnia 2011 roku

 

REGULAMIN

rekrutacji pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

§ 1. Cel i zakres regulaminu

Regulamin ustala zasady rekrutacji pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, z wyłączeniem stanowisk robotniczych i obsługi w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 2. Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia

1.      W zależności od usytuowania w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu jednostki, w której ma być zatrudniony pracownik, właściwy Prorektor, Dziekan Wydziału lub Kanclerz zgłasza Rektorowi wniosek o potrzebie zatrudnienia sporządzony:

a.      z własnej inicjatywy – w przypadku zatrudnienia kierownika jednostki,

b.      na podstawie wniosku złożonego przez kierownika jednostki organizacyjnej,

c.      na podstawie wniosku kierownika projektu.

2.      Wnioskodawca, którym jest:

a.      Rektor w odniesieniu do pracowników bezpośrednio podlegających Rektorowi,

b.      Prorektor, Dziekan, Kanclerz w odniesieniu do kierowników podległych im jednostek organizacyjnych; oraz kierowników projektów,

c.      kierownik jednostki organizacyjnej w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w jednostce, wskazuje w składanym wniosku: analizę skutków finansowych zwiększenia zatrudnienia, opis zadań dla tego stanowiska oraz oszacowanie wymiaru czasu pracy.

3.      W przypadku rekrutacji kierownika nowo tworzonej jednostki organizacyjnej wniosek o treści określonej w ust. 2 składa się wraz z wnioskiem o utworzenie jednostki.

4.      Rektor dokonuje oceny potrzeby zatrudnienia. Ocena obejmuje możliwość wewnętrznych przesunięć na istniejących stanowiskach pracy.

5.      wyniku oceny Rektor zawiadamia wnioskodawcę.

6.      W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu wewnętrznego przesunięcia zastosowanie ma jedynie § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. Przygotowanie rekrutacji

Wnioskodawca przygotowuje szczegółowy opis stanowiska oraz wymagania dla kandydata na to stanowisko.

Opis stanowiska zawiera: cel istnienia stanowiska, nazwę stanowiska, miejsce w strukturze organizacyjnej oraz główne zadania i obowiązki (zakres obowiązków).

Wymagania wobec kandydata obejmują: poziom i kierunek wykształcenia, zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej, doświadczenie zawodowe i staż pracy, wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe, umiejętności, wymagane przeszkolenie przed i po zatrudnieniu, cechy charakteru oraz inne wymagania kwalifikacyjne wynikające z przepisów szczególnych.

 

§ 4. Podanie do publicznej wiadomości informacji o rekrutacji

1.      Rektor ogłasza rekrutację na dane stanowisko.

2.      Miejscem publikacji jest tablica ogłoszeń, Biuletyn Informacji Publicznej UWM w Olsztynie, a w uzasadnionych przypadkach możliwe jest także zamieszczenie ogłoszenia w gazecie regionalnej.

3.      Ogłoszenie powinno zawierać:

a.      Dane identyfikacyjne pracodawcy,

b.      Określenie stanowiska pracy i zadań wykonywanych na tym stanowisku,

c.      Wymagania formalne wobec kandydata,

d.      Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta,

e.      Termin i miejsce składania ofert.

4.      Czas na składanie ofert nie powinien być krótszy niż jeden tydzień od ostatniego dnia publikacji.

 

§ 5. Postępowanie rekrutacyjne

1.      Rektor powołuje Komisję rekrutacyjną do wyboru kandydata na stanowisko.

2.      Kandydata do pracy z kierownikiem jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniony pracownik oraz członkami komisji nie może łączyć pokrewieństwo i powinowactwo do drugiego stopnia włącznie. Nie mogą także pozostawać w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3.      W skład komisji wchodzą: Prorektor ds. Kadr lub inna osoba wyznaczona przez Rektora, jako Przewodniczący Komisji, Prorektor, Dziekan lub Kanclerz nadzorujący działalność jednostki, na której ma być zatrudniony pracownik, wnioskodawca oraz pracownik Biura Kadr.

4.      Komisja nie może dokonywać wyboru w składzie mniejszym niż trzy osoby.

5.      Po upływie terminu składania ofert, Komisja dokonuje oceny formalnej ofert zgodnie z regulaminem, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych wymagań. Kandydaci, których oferty spełniają ustalone wymagania, są dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

6.      W uzasadnionych przypadkach wybór może być poprzedzony rozmową kwalifikacyjną lub inną formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności kandydatów. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego zgodnie z regulaminem, spośród osób spełniających warunki wymagane w ogłoszeniu, komisja wybiera kandydata, którzy uzyskał najwyższą ocenę.

7.      W przypadku nie rozstrzygnięcia postępowania rekrutacyjnego z uwagi na brak ofert spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się ponownie.

8.      Z postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół.

 

§ 6. Podanie do publicznej wiadomości wyniku postępowania rekrutacyjnego

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych zawiadamia wszystkich uczestników o wyniku postępowania rekrutacyjnego w ciągu 14 dni od dnia dokonania zatwierdzenia wybranego kandydata przez Rektora.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.04.2011
Data publikacji:
26.04.2011 10:07
Data aktualizacji:
10.02.2017 12:54
Liczba wyświetleń:
3110
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr26.pdf49.34 KB