Nr 22/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 22/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu Prorektorowi.

 

§ 3

Traci moc Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminów sieci komputerowych i serwisów internetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2011

z dnia 31 marca 2011 roku

 

R E G U L A M I N

UCZELNIANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

§ 1

Uczelniana Sieć Komputerowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwana dalej USK, służy środowisku akademickiemu Uczelni do wymiany informacji intelektualnej, przede wszystkim naukowej oraz wspomagania zarządzania Uczelnią.

 

§ 2

1.      Użytkownikiem Uczelnianej Sieci Komputerowej jest każda osoba korzystająca z komputera bądź terminala podłączonego do USK.

2.      Z USK mogą korzystać pracownicy, studenci Uczelni oraz pracownicy i studenci innych uczelni odbywający staże i praktyki w Uniwersytecie, w zakresie swoich obowiązków naukowych, dydaktycznych i administracyjnych.

 

§ 3

1.      Użytkownicy oraz administratorzy USK zobowiązani są do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad etyki, w szczególności przez powstrzymywanie się od podejmowania działań, które naruszałyby dobra osobiste innych osób lub narażały te osoby na straty moralne lub materialne.

2.      Osoby, które z racji administrowania siecią mogą uzyskać dostęp do informacji służbowych i osobistych innych użytkowników USK, zobowiązane są do zachowania ich w tajemnicy.

3.      Udostępnianie zasobów USK osobom nieupoważnionym jest zabronione.

4.      Wobec osób naruszających powyższe zasady może być wszczęte postępowanie wynikające z odpowiednich przepisów o odpowiedzialności służbowej, dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej.

5.      USK może być użytkowana wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem.

6.      Za pośrednictwem USK nie wolno rozpowszechniać bez zgody rektora treści lub obrazów o charakterze komercyjnym, reklamowym, politycznym itp.

7.      Komputery i terminale pracujące w sieci USK mogą być wykorzystywane tylko do pracy naukowo-badawczej i administracyjnej.

8.      Na komputerach zabrania się instalowania i udostępniania nielegalnego oprogramowania. W tym instalacji oprogramowanie niezgodnie z przeznaczeniem oraz ze sposobem licencjonowania.

9.      W przypadku stwierdzenia, że w sieci lokalnej USK pracuje komputer w sposób niezgodny z ust. 5, 6, 7, 8 administrator sieci powiadamia o tym fakcie właściwego zwierzchnika użytkownika komputera. Administrator ma również prawo do natychmiastowego wyłączenia dostępu takiego komputera do sieci, jeżeli w jego ocenie jest to niezbędne.

10.  UWM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych wskutek awarii USK.

 

§ 4

1.      Główną domeną internetową Uniwersytetu jest uwm.edu.pl, co oznacza, że na ogólnych stronach uniwersyteckich oraz stronach jednostek UWM inne strony uniwersyteckie są adresowane wyłącznie poprzez tę domenę.

2.      Prawo do wnioskowania o zarejestrowanie nazw w domenie umw.edu.pl mają wyłącznie: rektor, kanclerz, dziekani, kierownicy jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych.

3.      Nazwy w domenie uwm.edu.pl rejestruje administrator USK na pisemny wniosek uprawnionej osoby.

4.      Zarejestrowanie nazwy poddomeny w domenie uwm.edu.pl powinno być uzasadnione zamiarem udostępnienia w ramach tej poddomeny stron WWW. Czynności zarejestrowania domeny oraz przygotowania odpowiedniego serwera wirtualnego (WWW) muszą być ściśle skoordynowane, tak by ograniczyć okres, gdy pod danymi adresami nie będzie dostępna strona WWW.

 

§ 5

1.      Konto użytkownika UWM to zarejestrowane uprawnienie do korzystania z zasobów USK.

2.      Konto użytkownika UWM posiadać mogą:

1)     pracownicy UWM,

2)     studenci UWM, doktoranci,

3)     goście UWM, w czasie ich naukowego pobytu w uczelni,

4)     emeryci UWM,

5)     osoby zarządzające kontami funkcjonalnymi,

6)     inne osoby - w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora RCI.

3.      Konto użytkownika nie może być używane do rozpowszechniania treści lub obrazów godzących w dobre imię Uniwersytetu, ani do rozpowszechniania treści lub obrazów o charakterze komercyjnym, reklamowym, politycznym itp.

4.      Na serwerach ogólnouniwersyteckich jedna osoba może posiadać tylko jedno konto.

5.      Pracownicy, emeryci i studenci UWM mają prawo do utrzymywania własnej strony WWW, prowadzonej zgodnie z zapisami ust. 3.

6.      Konto użytkownika używane z naruszeniem ust. 3 jest blokowane przez administratora USK.O fakcie zablokowania konta użytkownika powiadamiany jest właściwy przełożony użytkownika, który po wyjaśnieniu sprawy podejmuje decyzję o odblokowaniu konta.

7.      Dodatkowe zasady prowadzenia kont użytkowników w sieciach lokalnych i administracyjnych USK mogą zostać określone w regulaminach tych sieci.

 

§ 6

1.      Konta nauczycieli akademickich UWM są zakładane w momencie zatrudnienia, poświadczane posiadaniem karty pracowniczej.

2.      Konta pozostałych pracowników UWM są prowadzone na wniosek zainteresowanego, poświadczony przez kierownika jednostki macierzystej, lub na wniosek przełożonego.

3.      Konta doktorantów są prowadzone na ogólnouniwersyteckim serwerze kont i są zakładane przez administratorów USK na wniosek zainteresowanych.

4.      Konta pozostałych studentów, administrowane przez USK na serwerze kont, zakładane są zgodnie z następującymi zasadami:

1)     identyfikatorem konta jest numer albumu studenta,

2)     konto jest zakładane automatycznie w momencie przyjęcia na studia i aktywowane przez studenta przy pomocy narzędzi udostępnionych przez USK.

5.      Konta dla gości UWM prowadzone są okresowo na podstawie wniosku podpisanego przez kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej.

6.      Konta dla emerytów UWM są prowadzone pod tym samym identyfikatorem, co konto pracownicze, konto wymaga corocznego odnowienia.

7.      W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania konta uruchamiana jest następująca procedura likwidacji:

1)     zablokowana zostaje możliwość wysyłania poczty elektronicznej,

2)     zablokowana zostaje indywidualna strona WWW użytkownika,

3)     zablokowane zostają wszystkie uprawnienia wynikające z posiadania konta,

4)     przez okres 3 miesięcy użytkownikowi pozostawiany jest dostęp do zawartości konta i w tym czasie użytkownik powinien zadbać o ewentualne przeniesienie jego zawartości lub wznowienia uprawnień do korzystania z konta,

5)     po upływie 3 miesięcy zawartość konta jest usuwana,

6)     identyfikator konta nie zostanie ponownie przydzielony innej osobie.

8.      Konto funkcjonalne to uprawnienie do prowadzenia usług informacyjnych w imieniu:

1)     jednostek organizacyjnych UWM,

2)     zarejestrowanych organizacji studenckich i samorządowych działających w UWM,

3)     studenckich kół naukowych,

4)     innych instytucji i organizacji, udostępniane na mocy odrębnych przepisów lub ustaleń.

9.      Konta funkcjonalne jednostek organizacyjnych UWM prowadzi się na zlecenie ich kierownika.

10.  Konta funkcjonalne organizacji studenckich i samorządowych oraz kół studenckich prowadzi się na ich wniosek zaakceptowany przez rektora lub dziekana.

11.  Dostęp do kont funkcjonalnych jest realizowany poprzez uprawnione konta użytkownika.

12.  Konta funkcjonalne mogą być używane tylko zgodne ze statutem jednostek i organizacji, którym zostały przyznane.

13.  W ramach komunikacji za pomocą poczty internetowej z grupą użytkowników, zakładane są alternatywne nazwy służące do identyfikacji grupy osób (aliasy).

 

§ 7

1.      Uprawnione osoby do korzystania z konta UWM, w szczególności pracownicy, doktoranci, emeryci, goście UWM, osoby zarządzające kontami funkcjonalnymi oraz inne osoby - w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mają prawo do posługiwania się adresem ID@uwm.edu.pl, gdzie ID składa sie z Imienia i Nazwiska uprawnionej osoby (Imie.Nazwisko). W przypadku braku dostępnego identyfikatora, zostanie zaproponowany inny identyfikator przez administratora USK i użyty za zgodą osoby uprawnionej do założenia konta.

2.      Studenci korzystając z konta na serwerze studenckim używają adresów ID@uwm.pl, gdzie ID jest identyfikatorem konta studenta.

3.      Goście UWM w czasie pobytu w uczelni korzystając z konta na serwerze ogólnouniwersyteckim UWM (zgodnie z niniejszym Regulaminem) używają adresów przydzielonych przez administratorów USK.

 

§ 8

1.      USK stanowi zespół środków technicznych i organizacyjnych służący do realizacji połączeń transmisji danych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi UWM oraz do wymiany informacji z innymi sieciami w ramach Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie i Akademickiej Sieci Komputerowej PIONIER.

2.      USK tworzą:

1)     administrowane przez Regionalne Centrum Informatyczne szkieletowe sieci infrastrukturalne, realizujące połączenia pomiędzy poszczególnymi obiektami UWM oraz węzły sieci szkieletowej wraz z zainstalowanymi na krańcach urządzeniami;

2)     sieci komputerowe w poszczególnych obiektach zwane dalej sieciami lokalnymi;

3)     zasoby sieci w postaci systemów komputerowych, baz danych, serwisów sieciowych itp.

 

§ 9

1.      Do zadań Regionalnego Centrum Informatycznego należy:

1)     zarządzanie infrastrukturą USK, realizowanie dostępu do sieci rozległych poprzez MSK OLMAN i krajową sieć optyczną PIONIER;

2)     administrowanie centralnymi zasobami USK;

3)     nadzór nad pracą USK, w tym w szczególności przydział adresów IP dla sieci lokalnych, rejestracja domen, prowadzenie DNS, opracowywanie oraz wdrażanie polityki bezpieczeństwa sieci;

4)     współpraca z administratorami sieci lokalnych w zakresie objętym niniejszym regulaminem;

5)     wprowadzanie nowych technologii i rozbudowa sieci infrastrukturalnej;

6)     odłączenie segmentu sieci lub usługi sieciowej w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu.

2.      Do zadań administratora sieci lokalnej należy:

1)     zarządzanie lokalną siecią komputerową oraz powierzonymi mu zasobami sieciowymi zgodnie z przyjętymi zasadami w niniejszym regulaminie. Administrator sieci lokalnej odpowiada za poprawną pracę sieci lokalnej oraz urządzeń zapewniających połączenie z urządzeniami nadzorowanym przez Regionalne Centrum Informatyczne;

2)     wykonywanie innych czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy powierzonych mu urządzeń i systemów;

3)     odłączenie segmentu sieci lub usługi sieciowej w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu.

 

§ 10

Administratorzy mają prawo limitowania wielkości udostępnianych zasobów, z których może korzystać użytkownik oraz, w uzasadnionych przypadkach, mogą ograniczyć dostęp do usług sieciowych, operacji typu uruchomienia programu, odczytu/zapisu plików lub połączenia z innym systemem.

 

§ 11

1.      Sieci lokalne USK mogą dysponować własnymi serwerami usług w tym, poczty elektronicznej, serwera FTP, serwera WWW, bądź korzystać z serwerów uniwersyteckich. Zarejestrowanie takich serwerów w sieci lokalnej może nastąpić tylko na komputerze pracującym całą dobę i odbywa się po akceptacji konfiguracji serwera przez administratora USK. Administrator USK ma prawo podjąć decyzję o wyłączeniu serwisu w sieci lokalnej po stwierdzeniu niepoprawnego funkcjonowania tej usługi.

2.      Usługi udostępniania serwisów wymienionych w pkt. 1 podlegają kontroli administratora USK UWM, który w szczególności może domagać się:

1)     zagwarantowania ciągłej dostępności serwisu,

2)     podporządkowania się obowiązującym w USK UWM zasadom bezpieczeństwa.

 

§ 12

1.      Wszystkie strony WWW udostępniane przez serwery USK muszą być u dołu strony oznaczone informacją o osobie/jednostce odpowiedzialnej za zawartość danej strony, w sposób pozwalający na przekazanie uwag dotyczących zawartości strony.

2.      Rektor powołuje zespół ds. stron internetowych UWM powierzając mu zadanie nadzoru nad formą i zawartością głównych stron WWW UWM oraz jednostek organizacyjnych UWM, a w szczególności:

1)     przeprowadzania przeglądów wszystkich istniejących stron głównych w sieciach lokalnych UWM i przekazywania administratorom sieci lokalnych odpowiednich wniosków i zaleceń,

2)     ustalania zakresu informacji, która musi zostać umieszczona na każdej głównej stronie WWW jednostki organizacyjnej UWM.

 

§ 13

1.      Administrator serwera WWW określa warunki techniczne utrzymywania stron WWW użytkowników.

2.      Strony WWW użytkowników służą do celów edukacyjnych i naukowych, a w przypadku jednostek organizacyjnych i organizacji - do celów zgodnych z ich działalnością statutową.

3.      Użytkownik jest odpowiedzialny za treści umieszczane na jego stronie WWW. W szczególności mają tutaj zastosowanie przepisy § 3, ust. 6.

 

§ 14

1.      Administrator USK zapewnia ochronę sieci oraz określa zasady zewnętrznego dostępu do usług.

2.      W zakresie ochrony danych osobowych Administrator USK i administratorzy sieci lokalnych są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Administratora Bezpieczeństwa Informacji UWM.

3.      Administrator USK ma prawo wystąpić do administratora sieci lokalnej z zaleceniem instalacji w jego systemie wskazanych mechanizmów ochrony.

4.      Administratorzy sieci lokalnych USK są zobowiązani utrzymywać zapis podstawowych zdarzeń w systemie przez okres dwóch tygodni i w razie potrzeby analizować zapisy systemowe i przekazywać wyniki administratorowi USK.

5.      Administrator sieci lokalnej zapewnia ochronę zasobów użytkowników za pomocą dostępnych narzędzi systemowych.

6.      Administrator sieci lokalnej posiadającej serwer poczty elektronicznej podporządkowuje się zaleceniom administratora USK w celu ochrony przed atakowaniem sieci za pośrednictwem programów obsługi poczty elektronicznej.

7.      Personel obsługujący sieć ma obowiązek zachowywania tajemnicy służbowej. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie wydaje, w formie zarządzenia, kanclerz w porozumieniu z Dyrektorem RCI i Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

8.      Administrator ma prawo czasowo zablokować konto, gdy jest ono niewłaściwie chronione lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest używane przez osoby nieupoważnione.

9.      USK nie zapewnia szyfrowania transmisji na poziomie łącza, ale administratorzy sieci lokalnych powinni udostępniać techniki umożliwiające szyfrowanie danych.

10.  W przypadku stwierdzenia generowania przez komputer dołączony do sieci UWM strumienia danych zakłócającego prace sieci, administrator USK lub administrator sieci lokalnej ma prawo zablokować dostęp do tego komputera do czasu wyjaśnienia sprawy. O ponawiających się problemach tego typu administratorzy powiadamiają kierownika jednostki, która jest dysponentem komputera.

11.  Urządzenia dostępowe łączności bezprzewodowej mogą być podłączane do USK wyłącznie w porozumieniu z administratorem USK lub osobą upoważnioną przez administratora USK do podejmowania takich decyzji na określonym terenie; podłączanie urządzeń bez porozumienia będzie traktowane jako poważne naruszenie bezpieczeństwa USK UWM.

12.  Strony WWW zawierające formularz logowania użytkownika nie mogą narażać danych użytkownika na przechwycenie, w szczególności:

1)     cała strona musi korzystać z protokołu HTTPS,

2)     połączenie ze skryptem obsługującym dane musi korzystać z protokołu HTTPS,

3)     jeżeli serwer obsługuje wyłącznie logowanie do sieci lokalnej, to musi to być wyraźnie zaznaczone,

4)     obsługa logowania w zakresie szerszym niż do sieci lokalnej może być uruchomiona wyłącznie za zgodą administratora USK, taka zgoda musi być udzielona na piśmie.

 

§ 15

1.      W celu ochrony sieci użytkownik USK powinien dbać o bezpieczeństwo swojego konta, w szczególności chronić swoje hasło i inne dane służące do uwierzytelnienia.

2.      Użytkownik nie może żądać zmiany hasła czy otwarcia zablokowanego dostępu drogą telefoniczną, jeżeli nie ma możliwości identyfikacji dzwoniącego.

3.      Zabrania się użytkownikowi USK:

1)     odstępowania uprawnień dotyczących posiadanego konta innym osobom,

2)     podejmowania prób wykorzystania obcego konta i uruchamiania aplikacji deszyfrujących hasła,

3)     prowadzenia działań mających na celu podsłuchiwanie lub przechwytywanie informacji przepływającej w sieci,

4)     zmiany adresu sprzętowego karty sieciowej lub przydzielonego adresu IP (z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z administratorem odpowiedniej sieci),

5)     uruchamiania aplikacji, które mogą zakłócać lub destabilizować pracę systemu lub sieci komputerowej, bądź naruszyć prywatność zasobów systemowych,

6)     wysyłania masowej poczty kierowanej do losowych odbiorców (spam).

4.      W przypadku nie przestrzegania powyższych zasad przez użytkownika, administrator sieci w drodze decyzji może czasowo ograniczyć lub zablokować dostęp do sieci.

5.      naruszeniu obowiązujących zasad użytkowania USK UWM powiadamiany jest przełożony użytkownika (w przypadku studentów i doktorantów - dziekan).

 

§ 16

1.      Obsługa poddomen UWM na serwerach znajdujących się poza USK UWM może mieć miejsce jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody rektora.

2.      Do przypadków, o których mowa w ust. 1 oraz wszelkich innych sytuacji, gdy adresy w domenach zarejestrowanych przez UWM, są używane poza UWM i dotyczą dostarczania usług i zasobów, oraz posługiwania się adresem UWM w poczcie elektronicznej mają zastosowanie przepisy §3 ust. 5, 8, §12 ust. 1 oraz §14 ust. 12.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.03.2011
Data publikacji:
21.04.2011 08:53
Data aktualizacji:
10.02.2017 12:57
Liczba wyświetleń:
2921
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz Nr 22.pdf63.15 KB