Nr 19/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zespołu ds. Analizy Ryzyka

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 19/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2011 roku

 

w sprawie powołania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zespołu ds. Analizy Ryzyka

 

Działając na podstawie § 17 ust.6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, powołuje się Zespół ds. Analizy Ryzyka, zwany dalej Zespołem, w składzie:

1)    dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM – Prorektor ds. Rozwoju Uczelni,

2)    prof. dr hab. Jan Kucharski – Przewodniczący Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu,

3)    prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM – Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych,

4)    prof. dr hab. Tomasz Janowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki,

5)    prof. dr hab. Andrzej Kuncewicz – Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej,

6)    dr inż. Wojciech Cymerman – Kanclerz Uniwersytetu,

7)    mgr Maria Sobczak – Kierownik Biura Rektora,

8)    mgr Jadwiga Wajszczyk-Niemiec – Audytor Wewnętrzny – z głosem doradczym.

2.    Przewodniczącym Zespołu jest Prorektor ds. Rozwoju Uczelni, a Zastępcą Przewodniczącego Kanclerz.

3.    Do zadań Zespołu należy monitoring i przegląd systemów zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie w szczególności:

1)    dokonywanie przeglądu sposobu identyfikacji i zarządzania ryzykiem przez kierowników jednostek organizacyjnych,

2)    dokonywanie we współpracy z Rektorem przeglądu działań podejmowanych w związku z występującym ryzykiem,

3)    badanie efektywności działań dotyczących zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie,

4)    odbieranie i ocenianie wyników działań podejmowanych w celu identyfikacji ryzyka,

5)    analizy ryzyka oraz stosowania mechanizmów kontrolnych dotyczących ryzyka,

6)    kontrola wraz z Rektorem właściwego wdrożenia zaleceń audytorów lub organów kontrolnych w zakresie zarządzania ryzykiem,

7)    prowadzenie uczelnianego rejestru ryzyk oraz dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym,

8)    udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących polityki zarządzania ryzykiem,

9)    wnioskowanie o dokonanie zmian w aktach wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem,

10) przedstawianie Rektorowi przynajmniej raz w roku, w terminie do 15 czerwca, raportu z zakresu zarządzania ryzykiem przez kierowników jednostek organizacyjnych.

11) przedstawienie Rektorowi rekomendacji dotyczącej treści oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

 

§ 2

1.    Kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do Zarządzenia zobowiązuje się do złożenia raportów z identyfikacji ryzyka na 2011 w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2011r.

2.    Przy sporządzaniu raportu, o którym mowa w ust. 1 można wykorzystać przykładowy wykaz obszarów wraz z podstawowymi ryzykami, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

Wprowadzenie zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2011

z dnia 31 marca 2011 roku

 

WYKAZ

osób zobowiązanych do złożenia raportów z identyfikacji ryzyka na 2011

w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2011 roku

 

Prorektorzy:

1.    dr hab. Szczepan FIGIEL, prof. UWM

2.    dr hab. inż. Wojciech JANCZUKOWICZ, prof. UWM

3.    dr hab. inż. Władysław KORDAN, prof. UWM

4.    prof. dr hab. inż. Tadeusz RAWA

5.    prof. dr hab. Jadwiga WYSZKOWSKA

 

Dziekani:

6.    dr hab. Wiesław SOBOTKA, prof. UWM

7.    dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI, prof. UWM

8.    dr hab. inż. Krzysztof ŚWIĄTEK, prof. UWM

9.    dr hab. Norbert KASPAREK, prof. UWM

10. prof. dr hab. Józef TWORKOWSKI

11. dr hab. Szczepan BRYM, prof. UWM

12. prof. dr hab. Andrzej KONCICKI

13. dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM

14. prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ

15. prof. dr hab. Andrzej OLUBIŃSKI

16. prof. dr hab. inż. Janusz PIECHOCKI

17. dr hab. inż. Bogusław STANIEWSKI, prof. UWM

18. dr hab. Krystyna DEMSKA-ZAKĘŚ, prof. UWM

19. prof. dr hab. Bronisław SITEK

20. Piotr OBAREK, prof. UWM

21. ks. dr hab. Piotr DUKSA, prof. UWM

 

Kanclerze:

22. dr inż. Wojciech CYMERMAN

23. mgr inż. Wojciech SAMULOWSKI

24. mgr inż. Dariusz RAUBO

 

Kwestorzy:

25. mgr inż. Jadwiga CIERACH

26. mgr Anna BARAŃSKA

27. mgr Grażyna BUCZYŃSKA

28. mgr Ewa MAŃKIEWICZ

 

Kierownik Studium Języków Obcych:

29. mgr Anna SOBOTA

 

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:

30. mgr Grzegorz DUBIELSKI

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej:

31. mgr Małgorzata SZYMAŃSKA-JASIŃSKA

 

Kierownik Archiwum Uniwersyteckiego:

32. mgr Danuta KASPAREK

 

Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uniwersyteckiego

33. mgr Aurelia GREJNER

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.03.2011
Data publikacji:
11.04.2011 10:15
Data aktualizacji:
14.02.2017 14:29
Liczba wyświetleń:
2835
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie 19/201142.5 KB
Wykaz osób zobowiązanych do złożenia raportów - zał. nr 138.62 KB
Wykaz obszarów działalności - zał. nr 2120 KB