Nr 14/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Procedur wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu

                                                                                                               DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 14/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 lutego 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Procedur wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu Zakup aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych zakupionej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

§ 1

1.      W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, wprowadza się „Procedury wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu Zakup aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych zakupionej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zwane dalej Procedurami.

2.      Procedury, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia, określają zasady i tryb postępowania przy wykorzystywaniu aparatury naukowo-badawczej.

3.      Rodzaj aparatury naukowo-badawczej, której dotyczy Zarządzenie oraz jej lokalizację określa załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

1.      Aparatura naukowo-badawcza, o której mowa w § 1 ust. 3 może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z celami określonymi w umowie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu Zakup aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych, w szczególności do prowadzenia badań naukowych oraz w procesie kształcenia studentów i doktorantów.

2.      Aparatura naukowo-badawcza musi być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający do niej dostęp osobom nieupoważnionym.

3.      Z tytułu czynności diagnostycznych lub terapeutycznych wykonanych w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi z użyciem aparatury zakupionej w ramach realizacji Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie mogą być pobierane opłaty.

4.      Badania przy wykorzystaniu aparatury podlegają ewidencji w rejestrze prowadzonym dla każdego stanowiska odrębnie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia.

5.      Dokumentacja dotycząca wykorzystania aparatury musi być przechowywana w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych w miejscu określonym przez Kierownika Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych.

§ 3

1.      Realizację Zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych.

2.      Kierownik Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych składa Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni sprawozdanie roczne z wykorzystania aparatury w terminie do końca stycznia za rok ubiegły.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011

z dnia 28 lutego 2011 r.

 

Procedury wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej w ramach projektu

Zakup aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych

i Terapeutycznych zakupionej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 

§ 1

Wykorzystanie aparatury naukowo – badawczej zakupionej w ramach projektu Zakup aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych zakupionej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zwanej dalej aparaturą, odbywa się z zachowaniem zasad etyki.

§ 2

1.      Udostępnienie aparatury naukowo–badawczej dla prowadzenia badań wymaga złożenia wniosku do kierownika laboratorium właściwego ze względu na lokalizację aparatury.

2.      Do wniosku o udostępnienie aparatury dołącza się projekt badawczy pracownika Wydziału Nauk Medycznych pozytywnie zaopiniowany przez właściwą komisję bioetyczną lub Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z uzyskaną zgodą wyrażoną przez Lokalną Komisję Etyczną ds. badań na zwierzętach oraz w zależności od przedmiotu badania:

1)     kartę badań naukowych, których przedmiotem są pacjenci jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk Medycznych (załącznik nr 1a),

2)     kartę badań naukowych prowadzonych na pacjentach klinik Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (załącznik nr 1b),

3)     kartę badań naukowych prowadzonych wspólnie przez Wydział Nauk Medycznych i Wydział Medycyny Weterynaryjnej (załącznik nr 1c),

4)     kartę badań laboratoryjnych prowadzonych z użyciem zwierząt laboratoryjnych (załącznik nr 1d),

5)     skierowanie lekarza – pracownika Wydziału Nauk Medycznych lub lekarza powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego z wyłączeniem pacjentów kierowanych komercyjnie.

3.      Przy wypełnianiu kart, o których mowa w ust. 2 mogą być stosowane oznaczenia kodowe określone przez kierownika laboratorium.

4.      Po wyrażeniu zgody na wykorzystanie aparatury i podpisaniu wniosku przez kierownika laboratorium wniosek jest ewidencjonowany w rejestrze.

5.      Zaewidencjonowany wniosek jest podstawą do ustalenia terminu przeprowadzenia badania.

§ 3

1.      Przeprowadzenie badania w ramach programu badawczego musi być poprzedzone poinformowaniem pacjenta i uzyskaniem jego pisemnej zgody.

2.      Za pacjentów nie posiadających zdolności do czynności prawnych zgodę podpisują opiekunowie prawni, a w przypadku zwierząt ich właściciele.

§ 4

1.      Opisane przez lekarzy Wydziału Nauk Medycznych lub Wydziału Medycyny Weterynaryjnej wyniki badań włączane są do dokumentacji naukowo-badawczej.

2.      Dokumentacja naukowo-badawcza archiwizowana jest w sposób przyjęty w Uniwersytecie.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2011

z dnia 28 lutego 2011 r.

 

Wykaz aparatury naukowo-badawczej stanowiącej wyposażenie

Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych

zakupionej w ramach Projektu „Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych” finansowanego ze środków PO RPW 2007-2013

 

1.     Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie

 

L.p.

Wyszczególnienie

1

Wysokospecjalistyczna komora (boks) do hodowli komórek macierzystych

2

Ultraszybki sorter komórek, w tym komórek macierzystych

3

Mikroskop semikonfokalny, sprzężony z komorą do krótkoterminowej hodowli komórkowej i tkankowej

4

Kriostat

5

Wibratom

6

Termomikser

7

Blok grzejny

8

Czytnik absorbancji do płytek

9

Czytnik ELISA

10

Zestaw do real time PCR

11

Spektrofotometr UV/VIS

12

Mikroskopy fluorescencyjne proste (2 szt) i odwrócony (1)

13

Zestaw pipet

14

Zamrażarka do głębokiego mrożenia

15

Homogenizator do tkanek

16

Wirówka do probówek typu eppendorf z chłodzeniem i wirnikami

17

Komora laminarna

18

Autoklaw laboratoryjny (z możliwością sterylizacji płynów oraz podłoży mikrobiologicznych poj. 60-90 l)

19

Waga laboratoryjna

20

Meble chirurgiczne

21

Narzędzia mikrochirurgiczne do pozyskiwania materiału wyjściowego do izolacji komórek macierzystych

22

Meble laboratoryjne

23

Zestaw do neuronawigacji

24

Rezonans magnetyczny z wymiennymi cewkami o mocy 3T

25

Skaner CT (Tomograf komputerowy)

26

Pojemnik do transportu prób w ciekłym azocie

27

Pojemnik do przechowywania ciekłego azotu

28

Wytwornica lodu

29

Wytrząsarka typu Vortex

30

Cieplarka

 

2.     Laboratorium Nowoczesnych Technik Obrazowania i Wideochirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

 

L.p.

Wyszczególnienie

1

Aparat do badań metodą rezonansu magnetycznego

2

Zestaw aparatury do laparoskopii i artroskopii

3

Aparat USG z systemem Dopplera

4

Aparat EKG

5

System holterowski EKG

6

Kardiomonitor

7

Pulsoksymetr

8

Komora tlenowa

 

3.     Laboratorium Medycyny Molekularnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

 

3.1. Pracownia Etiopatogenezy i Diagnostyki Chorób Zakaźnych

 

L.p.

Wyszczególnienie

1

Autoklaw laboratoryjny (z możliwością sterylizacji płynów oraz podłoży mikrobiologicznych poj. 60-90l)

2

Autoklaw laboratoryjny

3

Aparat do izolacji kwasów nukleinowych

4

Homogenizator do tkanek

5

Wirówka do probówek typu eppendorf z chłodzeniem i wirnikami

6

Vortex

7

Komora laminarna

8

Waga laboratoryjna

9

Zmywarka laboratoryjna do szkła z wyposażeniem

10

Suszarka laboratoryjna (poj. 90-140l)

11

Zamrażarka szufladowa do głębokiego mrożenia

12

Szafa chłodnicza

13

Zamrażarka do zwykłego mrożenia

14

Termomikser

15

Blok grzejny

16

Aparat do wizualizacji żeli wraz z oprogramowaniem

17

Sorter do komórek

18

Wirówka z rotorem  do płytek

19

Czytnik absorbancji do płytek

20

Urządzenia do ELISPOT-u

21

Zestaw pipet

 

3.2. Pracownia Etiopatogenezy i Diagnostyki Chorób Przemiany Materii

 

L.p.

Wyszczególnienie

1

Analizator biochemiczny

2

Analizator hematologiczny

3

Zestaw do stymulacji nerwu błędnego

 

3.3. Pracownia Chorób Układu Rozrodczego

 

L.p.

Wyszczególnienie

1

Licznik promieniowania gamma

2

Czytnik do ELISA

3

Płuczka płytek do ELISA

4

System komputerowej oceny nasienia z zestawem komputerowym do archiwizacji danych

5

Ultrasonograf

 

3.4. Pracownia Onkologii Weterynaryjnej

 

L.p.

Wyszczególnienie

1

Analizator hematologiczny

2

Analizator do koaguologii

3

Analizator do moczu

4

Mikroskop optyczny z kamerą cyfrową

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2011

z dnia 28 lutego 2011 r.

…………………………………………

( Nazwa laboratorium, do którego

 zakupiona została aparatura)

 

………………………………………….

(Nazwa jednostki organizacyjnej,

w której zlokalizowana jest aparatura)

 

REJESTR WYKORZYSTANIA …………………………..………………….… DO CELÓW NAUKOWO - BADAWCZYCH

(rodzaj aparatury)

 

 

Numer wniosku

 

 

Data

rejestracji

 

Termin

badania

 

Przedmiot badania

 

Wykonujący

badanie

Podpis wykonującego badanie

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.02.2011
Data publikacji:
30.03.2011 08:09
Data aktualizacji:
14.02.2017 14:34
Liczba wyświetleń:
3407
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz142011.pdf82.13 KB
zal1zarz142011.pdf99.93 KB
zal2zarz142011.pdf74.11 KB
zal3zarz142011.pdf53.68 KB