Nr 56 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2005 rok

 

Uchwała Nr 56

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

 

 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2005 rok.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2, pkt. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2005 rok, na które składa się:

1)   bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 383.217.055,11 zł

2)   rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 20.146.827,22 zł

3)   zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę 33.804.370,89 zł

4)   sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu badanego okresu o kwotę 4.192.777,20 zł

5)   dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

§ 2

Zysk netto w kwocie 20.146.827,22 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu zasadniczego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

 

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.03.2006
Data publikacji:
27.09.2007 09:14
Data aktualizacji:
12.09.2014 13:18
Liczba wyświetleń:
4984
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument