Nr 623 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. dr. Wojciechowi ZIEMBIE, Metropolicie Warmińskiemu

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 623

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 marca 2011 roku

 

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. dr. Wojciechowi ZIEMBIE, Metropolicie Warmińskiemu

 

§ 1

Na podstawie § 4 oraz § 14 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Księdzu Arcybiskupowi dr. Wojciechowi ZIEMBIE

Metropolicie Warmińskiemu,

Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologii

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

za wspieranie rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, promocję wartości humanistycznych i teologicznych w środowisku społecznym oraz działalność ekumeniczną na rzecz integracji różnych narodów świata.

 

§ 2

Wniosek Promotora ks. prof. dr. hab. Władysława Nowaka w tej sprawie stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 623 Senatu UWM

z dnia 25 marca 2011 r.

 

Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Księdzu Arcybiskupowi dr. Wojciechowi Ziembie

Metropolicie Warmińskiemu

 

1. Biogram Kandydata

Ksiądz Arcybiskup dr Wojciech Ziemba urodził się 15 października 1941 r. w Wampierzowie, w parafii Wadowice Górne w Diecezji Tarnowskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w miejscu urodzenia. Liceum Ogólnokształcące ukończył  w Bystrzycy Kłodzkiej w roku 1958. Następnie przez dwa lata pracował w Wydziale Finansowym Prezydium Państwowej Rady Narodowej w Mielcu. W 1960 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. W latach 1963-65 odbył służbę wojskową w Dęblinie. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1967 r.  Po świeceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Kętrzynie,  a następnie w olsztyńskiej parafii św. Jakuba.

W latach 1970-1974 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1974 r. uzyskał tytuł doktora teologii biblijnej. Studiował również w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1980-1981). Po studiach wykładał przedmioty biblijne w Warmińskim Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie, gdzie jednocześnie pełnił kolejno funkcje prefekta, wicerektora (1981-1982) a następnie rektora Seminarium (1982-1986).

Mianowany biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej 23 czerwca 1982 r. sakrę biskupią przyjął we współkatedrze św. Jakuba w Olsztynie 4 lipca 1982 roku. Głównym konsekratorem był Kardynał Józef Glemp - Arcybiskup Metropolita Warszawski i Prymas Polski, a współkonsekratorami: Arcybiskup Wrocławski Henryk Gulbinowicz oraz Biskup Warmiński Jan Obłąk. Jako zawołanie biskupie obrał słowa: „Dives in misericordia Deus – Bóg bogaty w miłosierdzie”.

25 marca 1992 roku Papież Jan Paweł II mianował go pierwszym biskupem ełckim, a następnie 16 listopada 2000 roku arcybiskupem metropolitą białostockim. 30 maja 2006 roku Papież Benedykt XVI mianował abpa Ziembę arcybiskupem metropolitą warmińskim. Ingres do konkatedry olsztyńskiej odbył się 11 czerwca 2006 r. Od tego czasu jest Wielkim Kanclerzem Wydziału Teologii UWM w Olsztynie. Wyróżniony tytułem honorowego obywatela miasta Białystok, Mikołajki, Lidzbark Warmiński. Odznaczony złotą odznaką za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego.

 

2. Obszary działalności Kandydata

 

2.1. Działalność naukowa i dydaktyczna

Autor 230 publikacji z zakresu Biblii, duszpasterstwa, formacji kapłańskiej, laikatu, osób życia konsekrowanego. Badania biblijne nad problematyką Starego i Nowego Testamentu zaowocowały popularyzacją Pisma Świętego w środkach masowego przekazu, między innymi cykliczną cotygodniową audycją w Radio Olsztyn.

Począwszy od roku 1974 wykładał przedmioty biblijne w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie, Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej i Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Białostockiej.

Na płaszczyźnie szeroko rozumianej nauki i kultury regionu Warmii zainicjował w środowisku uniwersyteckim i międzyuczelnianym badania historyczne dotyczące św. Wojciecha, św. Brunona z Kwerfurtu, Mikołaja Kopernika, Stanisława Hozjusza i Marcina Kromera.

 

2.2. Działalność społeczna i duszpasterska

Praca w zespole Komisji ds. Misji i ewangelizacji. Usprawnił z ramienia Konferencji Episkopatu Polski działalność misyjną polskich misjonarzy w świecie przez ustanowienie Krajowego Funduszu Misyjnego wspierającego działalność misyjną. Przeprowadził modernizację polskich placówek misyjnych w Kazachstanie, RPA, Angolii, Togo i Ghanie, podejmujących przede wszystkim działalność edukacyjną, wychowawczą i medyczną.

Z upoważnienia Konferencji Episkopatu zorganizował i wprowadził pomoc finansową Kościoła w Polsce - Kościołowi Krajów Europy Wschodniej realizowaną cyklicznie w każdym roku.

Z polecenia Stolicy Apostolskiej - Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego przeprowadził 18 wizytacji seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych  w Polsce, które zaowocowały dostosowaniem formacji i jakości kształcenia  do współczesnych wyzwań społeczno-eklezjalnych.

Zorganizował, szczególnie w wymiarze duszpasterskim, eklezjalnym i integracji społecznej regionu mazurskiego, pielgrzymkę Papieża Jana Pawła II do diecezji ełckiej w 1999 roku.

Wniósł znaczący wkład w budowanie dialogu i współpracy między Konferencją Episkopatu Polski a Konferencją Episkopatu Litwy, co zaowocowało ożywieniem kontaktów kościelnych, naukowych i społecznych między obu krajami.

Jako Metropolita Białostocki ożywił dialog ekumeniczny Kościoła Katolickiego z Prawosławiem na płaszczyźnie duszpasterskiej, naukowej i kulturowej.

Przyczynił się do promocji Warmii, Mazur, Powiśla otwierając procesy beatyfikacyjne męczenników drugiej wojny światowej - ofiar hitleryzmu i komunizmu, osób nie tylko o wielkiej świętości, ale też mających ogromny wpływ na życie religijne i społeczne tego regionu. Chodzi o 28 księży warmińskich, jedną siostrę zakonną oraz 5 osób świeckich.

Przyczynił się do ogłoszenia błogosławionym Michała Sopoćko z Augustowa.

Zdynamizował proces beatyfikacyjny kard. Stanisława Hozjusza, otworzył także proces beatyfikacyjny Barbary Samulowskiej, związanej objawieniami gietrzwałdzkimi w XIX w., które przyczyniły się do odrodzenia życia religijnego i społecznego Warmii.

Przyczynił się do popularyzacji historii Warmii, współorganizując tzw. „Trakt Biskupi” w Bałdach.

 

2.3. Działalność dotycząca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zasadniczym motywem do przyznania tytułu doktora honoris causa jest zaangażowanie Kandydata w rozwój Wydziału Teologii UWM w Olsztynie i promocję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w kraju i na forum międzynarodowym.

Jako Biskup Ełcki w 1992 r. założył Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku, którego alumni podjęli kształcenie na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Wspierał organizację kształcenia na kilku kierunkach studiów, w ramach zamiejscowego ośrodka dydaktycznego – Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku.

Wdrożył współpracę naszego środowiska uniwersyteckiego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, przyczyniając się do powołania na tej uczelni Centrum Studiów Hozjańskich.

Jako Wielki Kanclerz Wydziału Teologii UWM w Olsztynie przyczynił się do popularyzacji misji naszej Uczelni na forum międzynarodowym we Włoszech, Watykanie, w środowiskach polonijnych USA i Niemiec oraz w krajach Europy Wschodniej.

Czynnie zaangażował się w prace przygotowawcze związane z uruchomieniem na Wydziale Teologii nowego kierunku studiów: prawo kanoniczne. Z Jego inicjatywy utworzone zostały studia podyplomowe dla księży „Współczesne aspekty duszpasterstwa”, które zgromadziły słuchaczy z Archidiecezji Warmińskiej, Diecezji Ełckiej i Diecezji Elbląskiej.

Wdrożył organizację pomocy stypendialnej studentom duchownym i świeckim Europy Wschodniej, podejmującym studia w Uniwersytecie.

Powyższe obszary działalności Metropolity Warmińskiego, Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, uprzednio Metropolity Białostockiego, Biskupa Ełckiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Warmińskiej, Rektora WSD „Hosianum”, w pełni przemawiają za przyznaniem Księdzu Arcybiskupowi Wojciechowi Ziembie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w dowód uznania za zaangażowanie w rozwój, wspieranie misji i promowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na płaszczyźnie naukowej, eklezjalnej i społecznej w kraju i za granicą.

 

Ks. prof. dr hab. Władysław NOWAK

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2011
Data publikacji:
29.03.2011 10:34
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:46
Liczba wyświetleń:
3852
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 623.pdf43.09 KB