Nr 615 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  615

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 marca 2011 roku

 

w sprawie zmian w ofercie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, pkt 6 i art. 85 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 83 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 roku, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  28 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni (Dz. U. Nr 69, poz. 459), uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.      W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku uruchamia się kształcenie na kierunku pielęgniarstwo:

1)     na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki w zakresie bezspecjalnościowej ścieżki kształcenia,

2)     na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich w zakresie bezspecjalnościowej ścieżki kształcenia, w ramach cykli edukacyjnych w wymiarze:

a)     cykle: A, B, D - 2 sem.,

b)     cykl C - 3 sem.

2.      Kształcenie realizowane jest na podstawie planów studiów i programów nauczania, uchwalonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej.

 

§ 2

1.      Nabór kandydatów na kierunek, o którym mowa w § 1 ust. 1 dokonywany jest na podstawie uchwały Senatu, określającej zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w danym roku.

2.      Pierwszy nabór kandydatów na I rok studiów zostanie przeprowadzony w 2011 roku.

3.      Realizacja zajęć dydaktycznych rozpoczyna się z dniem 1 października 2011 roku.

 

§ 3

Podstawową jednostką organizacyjną, realizującą zajęcia dydaktyczne jest Wydział Nauk Medycznych.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2011
Data publikacji:
29.03.2011 08:49
Data aktualizacji:
11.08.2014 10:02
Liczba wyświetleń:
2570
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw6152011.pdf41.07 KB