Nr 614 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2010 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 614

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 marca 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2010 rok

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 13 Statutu Uniwersytetu oraz opinii biegłych rewidentów prowadzących badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2010 rok, na które składa się:

1)     bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 730 562 868,54 zł,

2)     rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujący zysk netto 42 919 402,54 zł,

3)     zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 43 661 694,54 zł,

4)     rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25 435 333,63 zł.

 

§ 2

Zysk netto w kwocie 42 919 402,54 zł zwiększy fundusz zasadniczy uczelni.

 

§ 3

Opinia biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2010 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2011
Data publikacji:
28.03.2011 13:38
Data aktualizacji:
11.08.2014 10:24
Liczba wyświetleń:
2797
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw6142011.pdf37.62 KB