Decyzja Nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 8/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 3 marca 2011 roku

 

w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich

 

Działając na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich:

1)   w § 1 ust. 2:

a)   po wyrazie „Przewodniczący” zastępuje się „prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, prof. zw.” zapisem o treści „dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM”,

b)   w pkt. 7 zastępuje się „dr Beata Jarmołowska” zapisem o treści „Alina Szarejko”,

c)   w pkt. 9 zastępuje się „Marta Dunajska” zapisem o treści „Magdalena Żabińska”;

2)   w § 1 ust. 3:

a)   skreśla się pkt. 5,

b)   w pkt. 11 po wyrazach „dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz” dodaje się zapis o treści „prof. UWM”;

3)   w § 1 ust. 6 w pkt. 1 po wyrazach „prof. dr hab. Aleksy Tralle” dodaje się zapis o treści „prof. zw.”;

4)   w § 1 ust. 7:

a)   wykreśla się pkt. 9,

b)   w pkt 11 zastępuje się „Kinga Błaszk” zapisem o treści „Monika Morawska”;

5)   w § 1 ust. 8 skreśla się pkt.1;

6)   w § 1 ust. 9:

a)   w pkt. 1 zastępuje się „prof. dr hab. n. med. Piotr Kurnatowski, prof. zw.” zapisem o treści „dr hab. Ewa Dzika, prof. UWM”,

b)   w pkt. 2 zastępuje się „dr hab. n. med. Dariusz Pawlak, prof. UWM” zapisem o treści „prof. dr hab. n. med. Dariusz Pawlak”;

7)   w § 1 ust. 10 w pkt. 5 zastępuje się „dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof. UWM” zapisem o treści „prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof. zw.”;

8)   w § 1 ust.11:

a)   w pkt. 5 zastępuje się „dr inż. Dariusz Choszcz” zapisem o treści „dr hab. inż. Dariusz Choszcz, prof. UWM”,

b)   w pkt. 6 zastępuje się „dr inż. Józef Pelc” zapisem o treści „dr hab. inż. Józef Pelc, prof. UWM”,

c)   w pkt. 9 zastępuje się „Joanna Przęczek” zapisem o treści „Dawid Anzel”;

d)   dodaje się pkt. 10 w brzmieniu „dr inż. Jerzy Domański”,

e)   dodaje się pkt. 11 w brzmieniu „dr inż. Zdzisław Kaliniewicz”;

9)   w § 1 ust. 12:

a)   w pkt. 10 po wyrazach „prof. dr hab. Marek Cierach” dodaje się „prof. zw.”,

b)   w pkt. 15 zastępuje się „dr inż. Iwona Konopka” zapisem o treści „dr hab. inż. Iwona Konopka”;

10)   w § 1 ust. 13 w pkt. 5 po wyrazach „dr hab. Zofia Filipkowska” dodaje się „prof. UWM”;

11)   w § 1 ust. 14:

a)   po wyrazach „Przewodniczący – prof. dr hab. Bronisław Sitek” dodaje się „prof. zw.”,

b)   w pkt. 4 zastępuje się „ks. dr hab. Tadeusz Płoski, prof. UWM” zapisem o treści „ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler”,

c)   dodaje się pkt. 10 w brzmieniu „dr hab. Zdzisław Majkut, prof. UWM”,

d)   dodaje się pkt. 11 w brzmieniu „dr Stanisław Bułajewski”;

12)   w § 1 ust. 15:

a)   w pkt. 2 zastępuje się „ks. dr hab. Jan Wiśniewski, prof. UWM” zapisem o treści „ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski, prof. zw.”;

b)   w pkt. 6 zastępuje się „ks. dr Zygmunt Klimczuk” zapisem o treści „ks. dr Marek Żmudziński”;

13)   w § 1 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

17. Wydział Sztuki:

Przewodniczący - art. graf. (kw. IIo ) Piotr Obarek, prof. UWM

Członkowie:

1)     art. graf. (kw. IIo ) Adolf Gwozdek, prof. UWM,

2)     prof. sztuk muz. Lucjan Marzewski, prof. zw.

3)     art. muz. (kw. IIo ) Paweł Skrzypek, prof. UWM,

4)     prof. sztuk muz.Tadeusz Niedźwiedź, prof. zw.

5)     art. muz. (kw. Io ) Jan Połowianiuk,

6)     art. graf. (kw. Io ) Izabela Janiszewska-Obarek,

7)     dr Alicja Tupieka-Buszmak – ZNP,

8)     dr hab. szt. Janusz Połom  NSZZ „S”

9)     Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.”.

14)   w § 2 ust. 1:

a)     w pkt. 2 po wyrazach „prof. dr hab. Czesław Kosakowski” dodaje się zapis o treści „prof. zw.”,

b)     w pkt. 7 po wyrazach „prof. dr hab. Lidia Wądołowska” dodaje się zapis o treści „prof. zw.”,

c)     w pkt. 10 zastępuje się „ks. prof. dr hab. Władysław Nowak, prof. zw.” zapisem o treści „ks. dr hab. Marian Machinek, prof. UWM”,

d)     w pkt. 18 zastępuje się „mgr inż. Katarzyna Ząbek” zapisem o treści „mgr Piotr Patejuk”,

e)     dodaje się pkt. 20 w brzmieniu „prof. szt. muz. Józef Wojtkowiak”;

15)   w § 2 ust. 2:

a)     w pkt. 4 ppkt. a) po wyrazach „dr hab. Janusz Hochleitner” dodaje się zapis o treści „prof. UWM”,

b)     w pkt. 4 ppkt. c) po wyrazach „dr hab. Krzysztof Narojczyk” dodaje się zapis o treści „prof. UWM”,

c)     w pkt. 7 ppkt. d) zastępuje się „dr wet. Przemysław Sobiech” zapisem o treści „dr hab. wet. Przemysław Sobiech”,

d)     w pkt. 9 ppkt. b) zastępuje się „dr hab. Zbigniew Tarkowski, prof. UWM” zapisem o treści „prof. dr hab. n. med. Marian Sulik, prof. zw.”,

e)     w pkt. 9 ppkt c) po wyrazach „dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki” dodaje się zapis o treści „prof. UWM”,

f)      w pkt. 11 skreśla się ppkt. d),

g)     dodaje się pkt. 16 w brzmieniu:  

„16) Wydział Sztuki:

a)   dr hab. Zygmunt Droński, prof. UWM,

b)   dr Maciej Niedźwiedź.”.

§ 2

Tekst jednolity Decyzji Nr 44/2008 Rektora Unia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich stanowi załącznik do niniejszej Decyzji.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

                                                                                                                     załącznik do decyzji nr 8/2011

Decyzja Nr 44/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2008 roku

 

w sprawie    powołania Uczelnianej Komisji oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich

 

Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 6 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się wydziałowe komisje dokonujące okresowych ocen nauczycieli akademickich w składzie:

1.   Wydział Bioinżynierii:

Przewodniczący - dr hab. Wiesław Sobotka, prof. UWM

Członkowie:

1)      prof. dr hab. Janusz Falkowski, prof. zw.,

2)      prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. zw.,

3)      prof. dr hab. Danuta Strusińska,

4)      dr hab. Zbigniew Jaworski, prof. UWM,

5)      dr hab. Cezary Purwin,

6)      dr inż. Barbara Bojarojć-Nosowicz,

7)      dr inż. Paweł Wysocki,

8)      prof. dr hab. Antoni Jarczyk, prof. zw. – ZNP,

9)      dr hab. Stanisław Milewski, prof. UWMNSZZ „S”,

10)   Katarzyna Wolińska – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

2.   Wydział Biologii:

Przewodniczący – dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM

Członkowie:

1)      prof. dr hab. Maria Dynowska, prof. zw.,

2)      prof. dr hab. Luiza Dusza,

3)      prof. dr hab. Czesław Hołdyński, prof. zw.,

4)      prof. dr hab. Krystyna Żółtowska,

5)      dr Dorota Juchno,

6)      dr Sylwia Lew,

7)      Alina Szarejko – ZNP,

8)      dr Paweł Loro – NSZZ „S”,

9)      Magdalena Żabińska – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

3.   Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej:

Przewodniczący - Dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM,

Członkowie:

1)      prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman, prof. zw.,

2)      prof. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz, prof. zw.,

3)      prof. dr hab. inż. Adam Łyszkowicz, prof. zw.,

4)      prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak, prof. zw.,

5)      prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. zw.,

6)      dr hab. Zygmunt Paszotta, prof. UWM,

7)      dr inż. Krzysztof Bojarowski,

8)      dr inż. Kazimierz Zwirowicz,

9)      dr inż. Jacek Lamparski – ZNP,

10)   dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWMNSZZ „S”,

11)   Paulina Tertel – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

4.   Wydział Humanistyczny:

Przewodniczący - dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM,

Członkowie:

1)      prof. dr hab. Maria Biolik, prof. zw.,

2)      dr hab. Ewa Nikadem-Malinowska, prof. UWM,

3)      dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM,

4)      prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz,

5)      dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM,

6)      dr hab. Mieczysław Jagłowski, prof. UWM,

7)      dr Alina Naruszewicz-Duchlińska,

8)      dr Andrzej Korytko,

9)      mgr Anna Starościak-Bartoszewicz – ZNP,

10)   Ewa Rutkowska – NSZZ „S”,

11)   Paweł Tomczyk – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

5.   Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

Przewodniczący - prof. dr hab. Józef Tworkowski, prof. zw.,

Członkowie:

1)      prof. dr hab. Wojciech Budzyński, prof. zw.,

2)      prof. dr hab. Dolores Ciepielewska, prof. zw.,

3)      prof. dr hab. Zdzisław Ciećko,

4)      prof. dr hab. Lech Smoczyński, prof. zw.,

5)      dr hab. Jan Kopytowski, prof. UWM,

6)      dr inż. Magdalena Jastrzębska,

7)      dr inż. Kazimierz Warmiński,

8)      dr inż. Elżbieta Januszewicz – ZNP,

9)      prof. dr hab. Tadeusz Banaszkiewicz – NSZZ „S”,

10)   Marcin Woroniecki – przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

6.   Wydział Matematyki i Informatyki:

Przewodniczący - dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM,

Członkowie:

1)      prof. dr hab. Aleksy Tralle, prof. zw.,

2)      prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, prof. zw.,

3)      dr hab. Adam Doliwa, prof. UWM,

4)      dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM,

5)      dr Halina Tańska,

6)      dr Andrzej Czarnecki – NSZZ „S”,

7)      mgr Krystyna Dublaszewska – obserwator ZNP,

8)      Nina Kupryjaniuk – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

7.   Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

Przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Koncicki, prof. zw.,

Członkowie:

1)      prof. dr hab. Maciej Gajęcki, prof. zw.,

2)      prof. dr hab. Tomasz Janowski, prof. zw.,

3)      prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc,

4)      prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz, prof. zw.,

5)      prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk, prof. zw.,

6)      dr hab. Jerzy Jaroszewski, prof. UWM,

7)      dr wet. Izabella Babińska,

8)      dr wet. Marek Jałyński,

9)      dr wet. Anna Spodniewska – ZNP,

10)   Monika Morawska – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

8.   Wydział Nauk Ekonomicznych:

Przewodniczący - dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

Członkowie:

1)      prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.,

2)      prof. dr hab. Teresa Łaguna, prof. zw.,

3)      prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. zw.,

4)      dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM,

5)      dr Marek Garbowski,

6)      dr Stanisław Pilarski,

7)      dr inż. Zbigniew Warzocha – ZNP,

8)      Grzegorz Mękawski – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

9.   Wydział Nauk Medycznych:

Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz,

Członkowie:

1)      dr hab. Ewa Dzika, prof. UWM,

2)      prof. dr hab. n. med. Dariusz Pawlak,

3)      dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM,

4)      dr hab. n. med. Ryszard Paczuski, prof. UWM,

5)      dr Wojciech Marchlik,

6)      mgr Olga Bielan,

7)      Dominika Trawczyńska – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

10.   Wydział Nauk Społecznych:

Przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Olubiński, prof. zw.,

Członkowie:

1)      dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,

2)      dr hab. Henryk Mizerek, prof. UWM,

3)      dr hab. Marek Sokołowski, prof. UWM,

4)      dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM,

5)      prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof. zw.,

6)      dr Marcin Chełminiak,

7)      dr Małgorzata Kowalik-Olubińska,

8)      dr Halina Płocha – ZNP,

9)      dr hab. Marek Melnyk, prof. UWMNSZZ „S”,

10)   Sebastian Baca – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

11.   Wydział Nauk Technicznych:

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki, prof. zw.,

Członkowie:

1)      dr hab. inż. Sylwester Kłysz, prof. UWM,

2)      dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski, prof. UWM,

3)      dr hab. inż. Andrzej Piętak, prof. UWM,

4)      dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM,

5)      dr hab. inż. Dariusz Choszcz, prof. UWM,

6)      dr hab. inż. Józef Pelc, prof. UWM,

7)      dr inż. Anna Sośnierz-Ogrodzińska – ZNP,

8)      dr inż. Jarosław Szuszkiewicz – NSZZ „S”,

9)      Dawid Anzel – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

10)        dr inż. Jerzy Domański,

11)        dr inż. Zdzisław Kaliniewicz.

 

12.   Wydział Nauki o Żywności:

Przewodniczący - dr hab. Bogusław Staniewski, prof. UWM,

Członkowie:

1)      prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, prof. zw.,

2)      prof. dr hab. Jerzy Dziuba, prof. zw.,

3)      prof. dr hab. Władysław Chojnowski,

4)      prof. dr hab. Stefan Smoczyński, prof. zw.,

5)      dr hab. Lidia Zander, prof. UWM,

6)      prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim,

7)      prof. dr hab. Ryszard Zadernowski, prof. zw.,

8)      prof. dr hab. Jerzy Borowski, prof. zw.,

9)      dr hab. Zbigniew Wieczorek, prof. UWM,

10)   prof. dr hab. Marek Cierach, prof. zw.,

11)   dr hab. inż. Ryszard Żywica, prof. UWM,

12)   dr inż. Joanna Klepacka,

13)   dr inż. Marek Adamczak,

14)   dr inż. Lucyna Kłębukowska,

15)   dr hab. inż. Iwona Konopka,

16)   dr inż. Sylwester Czaplicki – ZNP,

17)   dr inż. Halina Ostoja – NSZZ „S”,

18)   Danuta Dalecka – przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

13.   Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa:

Przewodnicząca - dr hab. Krystyna Demska-Zakęś, prof. UWM,

Członkowie:

1)      prof. dr hab. Andrzej Martyniak,

2)      prof. dr hab. Janusz Terlecki,

3)      prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski,

4)      dr hab. Paweł Brzuzan, prof. UWM,

5)      dr hab. Roman Kujawa, prof. UWM,

6)      dr hab. Zofia Filipkowska, prof. UWM,

7)      dr inż. Jarosław Król,

8)      dr inż. Katarzyna Parszuto,

9)      dr inż. Grażyna Furgała-Selezniow – przedstawiciel ZNP,

10)   dr hab. Jacek Kozłowski, prof. UWMNSZZ „S”,

11)   Michał Sadowski – przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

14.   Wydział Prawa i Administracji:

Przewodniczący - prof. dr hab. Bronisław Sitek, prof. zw.

Członkowie:

1)      dr hab. Piotr Majer, prof. UWM,

2)      dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM,

3)      dr hab. Eugeniusz Hull, prof. UWM,

4)      ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler,

5)      dr Adam Biegalski,

6)      dr Marta Kopacz,

7)      dr Romuald Waśniewski – ZNP,

8)      mgr Jerzy Akińcza – NSZZ „S”,

9)      Arkadiusz Kłoczko – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

10)        dr hab. Zdzisław Majkut, prof. UWM,

11)        dr Stanisław Bułajewski.

 

15.   Wydział Teologii:

Przewodniczący - ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM,

Członkowie:

1)      ks. dr hab. Jacek Pawlik, prof. UWM,

2)      ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski, prof. zw.,

3)      ks. dr hab. Bogdan W. Matysiak, prof. UWM,

4)      ks. dr hab. Stanisław Bafia, prof. UWM,

5)      ks. dr Jan Guzowski,

6)      ks. dr Marek Żmudziński,

7)      Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

16.   Jednostki Międzywydziałowe i Ogólnouczelniane:

Przewodniczący - prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, prof. zw.,

Członkowie:

1)      mgr Grzegorz Dubielski,

2)      mgr Anna Sobota,

3)      dr Danuta Konieczna,

4)      mgr Teresa Naróć – ZNP,

5)      dr Robert Podstawski – NSZZ „S”.

 

17.   Wydział Sztuki:

Przewodniczący - art. graf. (kw. IIo ) Piotr Obarek, prof. UWM

Członkowie:

1)     art. graf. (kw. IIo ) Adolf Gwozdek, prof. UWM,

2)     prof. sztuk muz. Lucjan Marzewski, prof. zw.

3)     art. muz. (kw. IIo ) Paweł Skrzypek, prof. UWM,

4)     prof. sztuk muz.Tadeusz Niedźwiedź, prof. zw.

5)     art. muz. (kw. Io ) Jan Połowianiuk,

6)     art. graf. (kw. Io ) Izabela Janiszewska-Obarek,

7)     dr Alicja Tupieka-Buszmak – ZNP,

8)     dr hab. szt. Janusz Połom  NSZZ „S”

9)     Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

§ 2

1.   Powołuje się Uczelnianą Komisję Oceniającą, w składzie:

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, prof. zw.

Członkowie:

1)         prof. dr hab. Stanisław Okrasa, prof. zw.

2)         prof. dr hab. Czesław Kosakowski, prof. zw.,

3)         prof. dr hab. Jan Tywończuk,

4)         prof. dr hab. Jan Brzozowski, prof. zw.,

5)         prof. dr hab. Wojciech Szweda, prof. zw.,

6)         prof. dr hab. Elżbieta Kucka, prof. zw.,

7)         prof. dr hab. Lidia Wądołowska, prof. zw.,

8)         prof. dr hab. Mikalai Miatselski,

9)         prof. dr hab. Stanisław Pikulski, prof. zw.,

10)     ks. dr hab. Marian Machinek, prof. UWM,

11)     prof. dr hab. Mariusz Majewski,

12)     prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. zw.,

13)     prof. dr hab. Walenty Piłat, prof. zw.,

14)     prof. dr hab. Mirosław Łuczyński, prof. zw.,

15)     prof. dr hab. inż. Marek Markowski, prof. zw.,

16)     dr hab. Irena Rudziewicz, prof. UWM  ZNP,

17)     dr inż. Piotr Sołowiej – NSZZ „S”,

18)     mgr Piotr Patejuk – Samorząd Doktorantów,

19)     Magdalena Przywoźna – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

20)     prof. szt. muz. Józef Wojtkowiak.

2.    Uczelniana Komisja Oceniająca dokonuje swych czynności każdorazowo przy udziale przedstawicieli nauczycieli akademickich z danego wydziału (jednostek międzywydziałowych lub ogólno uczelnia-nych), jak niżej:

1)    Wydział Bioinżynierii:

a)       prof. dr hab. Krystyna Iwańczuk-Czernik, prof. zw.,

b)       prof. dr hab. Marek Wroński,

c)       dr hab. Krzysztof Lipiński, prof. UWM,

d)       dr inż. Jan Miciński.

2)    Wydział Biologii:

a)       prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka, prof. zw.,

b)    prof. dr hab. Stanisław Weidner, prof. zw.,

c)     dr hab. Anna Robak, prof. UWM,

d)    dr Katarzyna Głowacka.

3)    Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej:

a)    dr hab. inż. Waldemar Kamiński, prof. UWM

b)    dr hab. inż. Andrzej Nowak, prof. UWM,

c)     dr hab. inż. Marek Mróz,

d)    dr inż. Andrzej Muczyński.

4)    Wydział Humanistyczny:

a)    dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM,

b)    dr hab. Sławomir Buryła, prof. UWM,

c)     dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM,

d)    dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM.

5)    Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

a)    prof. dr hab. Józef Koc, prof. zw.,

b)    prof. dr hab. Leszek Rogalski,

c)     prof. dr hab. Maria Wanic,

d)    prof. dr hab. Brygida Wróblewska-Wierzbicka, prof. zw.

6)    Wydział Matematyki i Informatyki:

a)    prof. dr hab. Michaił Borsuk,

b)    prof. dr hab. Irina Dymnikowa,

c)     dr hab. Andrzej Orlicki, prof. UWM,

d)    dr Kazimierz Sienkiewicz.

7)    Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

a)    prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz, prof. zw.,

b)    dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM,

c)     prof. dr hab. Józef Szarek, prof. zw.,

d)    dr hab. wet. Przemysław Sobiech.

8)    Wydział Nauk Ekonomicznych:

a)    dr hab. Wiesława Olkowska, prof. UWM,

b)    dr hab. Dariusz Waldziński, prof. UWM,

c)     dr Marian Mroziewski,

d)    dr Krystyna Romaniuk.

9)    Wydział Nauk Medycznych:

a)    dr hab. n. med. Marek Jurkowski, prof. UWM,

b)    prof. dr hab. n. med. Marian Sulik, prof. zw.,

c)     dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, prof. UWM,

d)    dr n. med. Tomasz Waśniewski.

10)  Wydział Nauk Społecznych:

a)    prof. dr hab. Elżbieta Łuczak, prof. zw.,

b)    dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak,

c)     dr Marta Wójcik,

d)    dr Danuta Tomaszewska.

11)  Wydział Nauk Technicznych:

a)    dr hab. inż. Tadeusz Bieniaszewski, prof. UWM,

b)    dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM,

c)     dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM.

12)  Wydział Nauki o Żywności:

a)    dr hab. Jan Limanowski,

b)    dr hab. Katarzyna Majewska, prof. UWM,

c)     dr hab. Piotr Minkiewicz, prof. UWM,

d)    prof. dr hab. Jerzy Szpendowski, prof. zw.

13)  Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa:

a)    prof. dr hab. Teresa Własow,

b)    dr hab. Dariusz Kucharczyk, prof. UWM,

c)     dr inż. Ewa Korzeniewska,

d)    dr inż. Bożena Jaworska.

14)  Wydział Prawa i Administracji:

a)    prof. dr hab. Andrzej Misiuk,

b)    dr hab. Jerzy Kasprzak, prof. UWM,

c)     dr Przemysław Palka,

d)    dr Piotr Krajewski.

15)  Wydział Teologii:

a)   ks. dr hab. Ryszard Hajduk, prof. UWM,

b)   s. dr hab. Jadwiga Ambrozja Kalinowska, prof. UWM,

c)   dr Maria Łudczak,

d)   ks. dr  Jan Cymbała.

16) Wydział Sztuki:

a)   dr hab. Zygmunt Droński, prof. UWM,

b)   dr Maciej Niedźwiedź.

 

§ 3

Wymienione w niniejszej decyzji komisje powołuje się na okres bieżącej kadencji.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
03.03.2011
Data publikacji:
08.03.2011 13:22
Data aktualizacji:
08.03.2011 13:22
Liczba wyświetleń:
6250
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyznr82011.pdf85.88 KB
tekst jednolity DECYZ82011.pdf75.89 KB