Nr 612 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy i partnerstwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju GAJA

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 612

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 lutego 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy i partnerstwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju GAJA

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Senat pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia o współpracy i partnerstwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju GAJA.

2.      Celem Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, będzie m. in. współpraca przy realizacji projektu „Nasza Planeta”, polegającego na redagowaniu portalu internetowego dotyczącego zagadnień związanych z ochroną środowiska.

3.      Tekst Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 612

z dnia 25 lutego 2011 roku

 

P O R O Z U M I E N I E

zawarte w dniu 25 lutego 2011 roku

 

pomiędzy Fundacją Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju GAJA z siedzibą w Łodzi przy ul. Więckowskiego 13, Oddział w Butrynach 16, Gmina Purda, woj. warmińsko – mazurskie, NIP 7251815677, REGON 472904380 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024008, reprezentowaną przez panią Blandynę Mrozowską – Prezesa Zarządu

 

a

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, REGON 510884205, NIP 7393033097, reprezentowanym przez Rektora prof. dr hab. Józefa Górniewicza.

 

W przeświadczeniu o potrzebie realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży oraz całego społeczeństwa Strony postanawiają zawrzeć umowę o współpracy i partnerstwie, zwaną w dalszej części porozumieniem, której celem jest pogłębianie wzajemnych związków dla dobra procesu szeroko rozumianej edukacji dotyczącej ochrony środowiska.

 

§ 1

Cel i przedmiot porozumienia

1.      Celem porozumienia jest:

1)     wsparcie działań, których celem jest pobudzenie aktywności dzieci i młodzieży ukierunkowanej na rozwój praktycznej edukacji ekologicznej i podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa,

2)     promocja własnych działań wspierających rozwój inicjatyw na rzecz wzbogacania oferty edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

2.      Przedmiotem porozumienia jest współpraca partnerska podczas realizacji projektu : „Nasza Planeta” zwanego w dalszej części Projektem;

 

§ 2

Status partnerów

1.      Wnioskodawcą i Partnerem wiodącym Projektu jest Fundacja Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju GAJA, która przyjmuje na siebie pełną prawną i finansową odpowiedzialność za realizację umowy o dofinansowanie Projektu.

2.      Partnerem w Projekcie jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, który merytorycznie jest powiązany z działaniami realizowanymi w ramach Projektu.

3.      Ze strony Uniwersytetu w realizacji współpracy uczestniczyć będzie Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, a funkcję koordynatora pełnić będzie prof. dr hab. Zbigniew Endler, prof. zw.

 

§ 3

Zakres działań

1.      Zadaniami realizowanymi w ramach Projektu są:

1)     publikacja informacji i nowości z zakresu ochrony środowiska i przyrody w portalu: www.naszaplaneta.info,

2)     opracowanie graficzne i techniczne funkcjonowania portalu,

3)     cykliczne ogłaszanie konkursów o treściach związanych z edukacją ekologiczną i kształtowaniem postaw ekologicznych społeczeństwa,

4)     monitoring i ewaluacja,

5)     zarządzanie projektem,

6)     promocja projektu i portalu.

2.      Do zadań Fundacji należy:

1)     realizacja Projektu w zakresie zarządzania, ewaluacji i monitoringu w tym opracowywania raportów i sprawozdań z realizacji projektu,

2)     przygotowanie materiałów promocyjnych i strony internetowej projektu,

3)     przeprowadzanie ewaluacji,

4)     rozliczenie wydatków zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie,

5)     dostarczenie Partnerowi wszelkich materiałów promocyjnych i informacji niezbędnych do sprawowania opieki merytorycznej i konsultacji treści publikowanych w portalu.

3.      Do zadań Partnera projektu należy opieka merytoryczna i konsultacja treści publikowanych w portalu.

 

§ 4

Okres trwania współpracy, postanowienia końcowe

1.      Partnerzy porozumienia deklarują wzajemną pomoc i współpracę przez cały okres realizacji projektu oraz, o ile wyrażą taką wolę, na czas nieokreślony.

2.      Umowa o partnerstwie i współpracy może być rozwiązana za porozumieniem Stron lub przez jedną ze stron za miesięcznym okresem wypowiedzenia w formie pisemnej.

3.      Zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.      Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

 

Fundacja Edukacji na Rzecz                                    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Zrównoważonego Rozwoju GAJA                                                   w Olsztynie

 

Prezes Zarządu                                                                     Rektor

 

Blandyna MROZOWSKA                                       prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2011
Data publikacji:
03.03.2011 10:46
Data aktualizacji:
11.08.2014 10:26
Liczba wyświetleń:
2790
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw612.pdf90.23 KB