Nr 610 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mającej na celu realizację wspólnie określonych działań zawartych w projekcie aplikacyjnym składanym w ramach działania..."

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 610

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 lutego 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mającej na celu realizację wspólnie określonych działań zawartych w projekcie aplikacyjnym składanym w ramach działania I.4.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „Promocja i współpraca”, komponent Współpraca, obszar „tworzenie i rozwój klastrów”

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

§ 1

1.      Senat pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mającej na celu realizację wspólnie określonych działań zawartych w projekcie aplikacyjnym składanym w ramach działania I.4.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „Promocja i współpraca”, komponent Współpraca, obszar „tworzenie i rozwój klastrów”

2.      Celem Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, będzie wspólne złożenie projektu pn. „Wzmocnienie potencjału i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej – kontynuacja działań”.

3.      Koordynatorem projektu, o którym mowa w pkt. 2 są „Mazurskie Okna Sp. z o.o.”.

4.      Tekst Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 610 z dnia 25 lutego 2011 roku

 

Porozumienie o współpracy

zwane dalej Porozumieniem, zawarte dn. …………. 2011 roku, pomiędzy:

 

1.      Ardatel S.C., Arkadiusz Czerwonka, Daniel Lewandowski, Artur Wojciechowski, ul. Zientary-Malewskiej 65, 10-310 Olsztyn,

2.      BUDOMEX PUZA Sp.J, ul. Ekonomiczna 15, 19-500 Gołdap,

3.      F.H.U Jacek Nowicki, ul. Wyszyńskiego 5B, 10-457 Olsztyn,

4.      JDG Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dariusz Piotr Gołębiowski, ul. Partyzantów 67/10, 10-900 Olsztyn,

5.      Firma Polikarski Antoni Polikarski, ul. Dworcowa 48a, 10-437 Olsztyn,

6.      "STOLMAK" Stolarski Zakład P.H.U. JANUSZ MAKOWSKI, 13-330 Krotoszyny 32a,

7.      "Westo" – Zakład Produkcji Drzewnej, ul. Diamentowo 50, Naterki, 11-033 Gietrzwałd,

8.      KleS-Bud Sławomir Klepacki, ul. Iwaszkiewicza 37/12, 10-089 Olsztyn,

9.      Zabezpieczenia Antywłamaniowe i ppoż. IKA Andrzej Wesołowski, ul. Pstrowskiego 27, 10-601 Olsztyn,

10.  Erbast Sp. z o.o., ul Kopernika 12/3, 10-900 Olsztyn,

11.  Ireneusz Dziemiańczuk „Podlaskie Octopus Energi 1”, ul. Kordiana 20, 15-169 Białystok,

12.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn,

13.  Mazurskie Okna Sp. z o.o., ul. Zientary – Malewskiej 65, 10-310 Olsztyn,

14.  Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn,

 

zwanymi dalej Partnerami.

 

Pragnąc przyczynić się do podniesienia konkurencyjności sektora stolarki otworowej głównie w zakresie nowych rozwiązań organizacyjnych, technologii polepszających oferowane produkty, jak również wprowadzających produkty nowe, a także do postrzegania regionu Polski Północno Wschodniej jako centrum stolarki otworowej w Polsce, uznając potrzebę integracji i współpracy tej branży, Partnerzy przystępują do Porozumienia o następującej treści:

 

Cel i przedmiot współpracy

§ 1

Porozumienie stanowi wyraz woli Partnerów do podjęcia współpracy, której nadrzędnym celem jest udział w realizacji wspólnie określonych działań zawartych w projekcie aplikacyjnym składanym w ramach działania I.4.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „Promocja i współpraca”, komponent Współpraca, obszar „tworzenie i rozwój klastrów” zwanych dalej Projektem a mających na celu dalszy rozwój klastra stolarki otworowej, jako klastra ponadregionalnego z uwzględnieniem idei zawartej w preambule niniejszego Porozumienia.

§ 2

Założenia Projektu stanowi Załącznik 1 do niniejszego Porozumienia.

 

Zarządzanie Projektem

§ 3

Na potrzeby prawidłowej realizacji zapisów Porozumienia oraz umowy o dofinansowanie projektu tworzy się Zespół Zarządzający Projektem w czteroosobowym składzie (2 osoby wskazane przez Koordynatora i 2 osoby wskazane przez przedstawicieli przedsiębiorstw będących sygnatariuszami niniejszego Porozumienia). Wspólne oświadczenie woli wskazujące osoby, które wejdą w skład Zespołu Zarządzającego Projektem ze strony przedsiębiorstw z jednoczesnym wskazaniem Lidera stanowi Załącznik 2 do niniejszego Porozumienia. Zespół Zarządzający Projektem podejmuje decyzje dążąc do konsensusu. W przypadku jego braku decyduje głosowanie z zachowaniem zasady zwykłej większości głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos w sprawach związanych z prawidłową realizacją zapisów umowy o dofinansowanie i rozliczeniem projektu będzie posiadał kierownik projektu wywodzący się z instytucji koordynatora projektu. W sprawach merytorycznych związanych z projektem głos decydujący będzie należał do Lidera.

 

Koordynator Klastra

§ 4

1.      W celu zapewnienia właściwej realizacji przygotowywanego Projektu Partnerzy zgodnie ustalają, że Koordynatorem Klastra na potrzeby projektu objętego wnioskiem o udzielenie wsparcia na tworzenie i rozwój klastra jest Mazurskie Okna Sp. z o.o..

2.      Koordynator Klastra na koszty związane z zarządzaniem Projektem otrzyma kwotę w wysokości do 3% wartości kosztów kwalifikowanych projektu określonych w Załączniku 1 do niniejszego Porozumienia.

 

Zadania i Obowiązki Koordynatora Klastra

§ 5

1.      Zadaniem Koordynatora Klastra będzie realizacja Projektu zgodnie z Umową z PARP, z najwyższą możliwą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi konkursu w odpowiedzi na który składany będzie Projekt.

2.      Koordynator odpowiedzialny jest za zapewnienie wszystkim Partnerom Porozumienia równego, bezpłatnego dostępu do usług, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych nabytych lub wytworzonych przez podmioty otrzymujące wsparcie, a w przypadku przedsiębiorstw do zapewnienia tym przedsiębiorstwom bezpłatnego dostępu w granicach limitów pomocy de minimis.

3.      Koordynator zobowiązuje się do wykorzystywania, w okresie realizacji Projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją.

4.      Koordynator zobowiązuje się do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu.

5.      Zakres odpowiedzialności i obowiązków Koordynatora związanych z realizacją projektu będzie wynikał z umowy o dofinansowanie projektu.

 

Reprezentacja przedsiębiorstw w Porozumieniu

§ 6

1.      W celu zapewnienia właściwej realizacji Porozumienia przedsiębiorcy będący Partnerami Porozumienia wskazują Lidera, który będzie reprezentował ich interesy przed Koordynatorem oraz będzie członkiem Zespołu Zarządzającego Projektem.

2.      Przedsiębiorcy będący Partnerami Porozumienia wskazują spośród siebie drugą osobę, która będzie pełniła funkcję członka Zespołu Zarządzającego Projektem.

3.      Wspólne oświadczenie woli wskazujące osoby, które wejdą w skład Zespołu Zarządzającego Projektem ze strony przedsiębiorstw z jednoczesnym wskazaniem Lidera stanowi Załącznik 2 do niniejszego Porozumienia.

 

Zadania i Obowiązki Partnerów

§ 7

1.      Główne zadania Partnerów to przede wszystkim:

a.     Aktywne uczestnictwo w procesie przygotowania i realizacji Projektu,

b.     Inicjowanie i przystępowanie do poszczególnych zadań przewidzianych w projekcie,

c.     Uczestnictwo w spotkaniach Partnerów Porozumienia,

d.     Realizacja zadań powierzonych przez Koordynatora.

2.      Każdy z Partnerów zobowiązuje się do wykonywania zadań z należytą starannością.

3.      Partnerzy, którym Koordynator powierzy realizację zadań związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu, oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby umożliwić Koordynatorowi należyte wywiązanie się z obowiązków nałożonych na niego w ramach umowy dofinansowania Projektu.

4.      Partnerzy zobowiązują się do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10 % kosztów realizacji projektu. Zasady określające partycypację poszczególnych Partnerów oraz terminy wnoszenia wkładów zostaną określone w odrębnej umowie podpisanej nie wcześniej niż w dniu otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania a przed podpisaniem przez Koordynatora umowy z PARP na realizację projektu. z obowiązku wnoszenia wkładu własnego zwolnione będą następujące instytucje:

- Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,

- Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

5.      Partnerzy zobowiązują się do pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu. Zasady określające partycypacje poszczególnych Partnerów w tych kosztach zostaną określone w odrębnej umowie podpisanej nie wcześniej niż w dniu otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania a przed podpisaniem przez Koordynatora umowy z PARP na realizację projektu.

 

Czas trwania umowy

§ 8

Partnerzy ustalają okres współpracy na czas planowanej realizacji projektu (określony w Załączniku 1 do niniejszego Porozumienia) oraz okres kolejnych 24 miesięcy, wymagany dla zapewnienia trwałości projektu z możliwością jej dalszego przedłużenia w przypadku takiej potrzeby wynikającej z efektów projektu lub z woli poszczególnych zainteresowanych Partnerów.

 

Poufność

§ 9

1.      Wszelkie informacje ujawnione przez Partnerów mogą być wykorzystane tylko w zakresie i w celu w jakim zostały ujawnione przez Partnera chyba, że Partner ten oświadczy inaczej.

2.      Każdy z Partnerów ma prawo opatrzyć każdą informację przez siebie ujawnianą klauzulą „poufne”. W takim przypadku Partnerzy zobowiązują się przestrzegać tej poufności zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Postanowienia ogólne i końcowe

§ 10

1.      Strony ustalają, że wszelkie spory wynikłe w związku z realizacja niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy sąd powszechny.

2.      Wszelkie zmiany do Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.      Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

4.      Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

 

Podpisy:

 

1.      Za Budomex Puza Sp.J:

Andrzej Puza (współwłaściciel) - ………………………….

2.      Za Ardatel S.C. Arkadiusz Czerwonka, Daniel Lewandowski, Artur Wojciechowski:

Arkadiusz Czerwonka (współwłaściciel) - ……………………………..…

Daniel Lewandowski (współwłaściciel) - ……………………………….…

Artur Wojciechowski (współwłaściciel) - ………………………………….

3.      Za F.H.U Jacek Nowicki, ul. Wyszyńskiego 5B, 10-457 Olsztyn:

Jacek Nowicki (właściciel) - ……………………..

4.      Za Erbast Sp. z o.o., ul Kopernika 12/3, 10-900 Olsztyn:

Sebastian Grzybowski (Prezes Zarządu)…………………………

5.      Za Ireneusz Dziemiańczuk „Podlaskie Octopus Energi 1”, ul. Kordiana 20, 15-169 Białystok:

Ireneusz Dziemiańczuk (właściciel) - ……………………………….

6.      Za "Westo" – Zakład Produkcji Drzewnej, ul. Diamentowo 50, Naterki, 11-033 Gietrzwałd:

Stanisław Wyszyński (właściciel) - ……………………………………………………

7.      Za Zabezpieczenia Antywłamaniowe i ppoż. IKA Andrzej Wesołowski, ul. Pstrowskiego 27, 10-601 Olsztyn:

Andrzej Wesołowski (właściciel) - ………………………………………….

8.      Za Firma Polikarski Antoni Polikarski, ul. Dworcowa 48a, 10-437 Olsztyn:

Antoni Polikarski (właściciel) - …………………………………

9.      Za JDG Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dariusz Piotr Gołębieowski, ul. Partyzantów 67/10, 10-900 Olsztyn:

Dariusz Piotr Gołębiowski (właściciel) - ……………………………………..

10.  Za KleS-Bud Sławomir Klepacki, ul. Iwaszkiewicza 37/12, 10-089 Olsztyn:

Sławomir Klepacki (właściciel) - ………………………………………….

11.  Za "STOLMAK" Stolarski Zakład P.H.U. JANUSZ MAKOWSKI, 13-330 Krotoszyny 32a:

Janusz Makowski (właściciel) - …………………………………….

12.  Za Mazurskie Okna Sp. z o.o., ul. Zientary – Malewskiej 65, 10-310 Olsztyn:

Antoni Polikarski (Prezes Zarządu) - ……………………………………………….

Andrzej Wesołowski (Wiceprezes Zarządu) - .…………………………………….

13.  Za Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn:

Prof. Dr hab. Józef Górniewicz prof. zw. (Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie) - …………………………………………………

14.  Za Warmińsko – Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn:

Bożena Cebulska (Prezes Zarządu) - ……………………………………….

Ryszard Kurowski (Wiceprezes Zarządu) - ………………………………………

 

Załącznik 1

Założenia projektu realizowanego w ramach Porozumienia

Tytuł projektu

Wzmocnienie potencjału i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej – kontynuacja działań

Okres realizacji

Od 01.04.2012 do 31.03.2014 (24 miesiące)

Koordynator projektu

Mazurskie Okna Sp. z o.o.

Działania w ramach projektu

Nazwa działania

Koszt działania netto(PLN)

1.      Rozszerzenie zakresu działalności Biura Klastra

409 700

2.      Aktualizacja i druk strategii rozwoju klastra (wraz z warsztatami)

125 000

3.      Opracowanie i druk zasad budowy wspólnej sieci sprzedażowej klastra (wraz z warsztatem)

62 000

4.      Zakup wyników badań i druk raportów z badań:

a)     Badanie preferencji konsumenckich w zakresie stolarki otworowej w Polsce Wschodniej z uwzględnieniem aspektów innowacyjności produktów,

b)     Badanie potencjału handlowo – marketingowego członków klastra Mazurskie Okna,

c)     Badanie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw z branży stolarki otworowej w Polsce Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem członków klastra Mazurskie Okna.

265 000

5.      Organizacja zagranicznej misji branżowej - Gruzja

101 800

6.      Promocja klastra i opracowanie planu działań promocyjnych (wraz z organizacją seminarium)

1 074 800

7.      Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy (wymóg projektu)

150 000

8.      Organizacja biura projektu (działania związane z prawidłową realizacją i rozliczeniem projektu)

67 200

Koszty realizacji projektu

Całkowite koszty realizacji projektu

2 255 500

Wkład własny (10%)

225 550

     

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2011
Data publikacji:
03.03.2011 10:42
Data aktualizacji:
11.08.2014 10:32
Liczba wyświetleń:
3989
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw610.pdf82.36 KB