Nr 52 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Samorządu Doktorantów.

 

Uchwała Nr 52

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

 

w sprawie: zaopiniowania Regulaminu Samorządu Doktorantów.

 

Na podstawie art. 202 ust. 4 oraz art. 208 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

 

 

§ 1

Senat stwierdza zgodność Regulaminu Samorządu Doktorantów z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Uniwersytetu.

 

§ 2

Tekst Regulaminu Samorządu Doktorantów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

 

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Uchwały Nr 52 Senatu UWM z dnia 24 lutego 2006 r.

 

 

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

Podstawa prawna działania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), zwana dalej Ustawą.

 

§ 1

1.      Wszyscy doktoranci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tworzą Samorząd Doktorantów Uniwersytetu, zwany dalej Samorządem Doktorantów

2.      Organy Samorządu Doktorantów są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Uniwersytetu.

3.      Terenem działania Samorządu Doktorantów jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

§ 2

Samorząd Doktorantów może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji skupiających doktorantów.

 

§ 3

Samorząd Doktorantów prowadzi na terenie Uniwersytetu działalność w zakresie spraw doktorantów określonych w art. 202 ust. 7 Ustawy.

 

 

§ 4

Doktoranci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach naukowych oraz w zespołach artystycznych na zasadach określonych w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365).

 

§ 5

Doktoranci są reprezentowani w organach kolegialnych i organach wyborczych Uniwersytetu uczelni zgodnie z ustawą z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

§ 6

1.      Uniwersytet zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów Samorządu Doktorantów.

2.      Samorząd Doktorantów dla realizacji swych celów ma prawo korzystać z pomieszczeń i środków technicznych Uniwersytetu, w zakresie uzgodnionym z władzami Uniwersytetu.

3.      Samorząd Doktorantów może pozyskiwać środki z innych źródeł niż finansowanie z Uniwersytetu.

 

§ 7

1.      Samorząd Doktorantów przez swoje organy decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na cele doktorantów.

2.      Organy samorządu doktoranckiego przedstawiają organom Uniwersytetu sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim, w terminie do 31 października.

 

§ 8

Organom Samorządu Doktorantów przysługuje prawo używania pieczęci z nazwą odpowiedniego organu samorządu.

 

§ 9

Organy Samorządu działają niezależnie od organizacji studenckich.

 

 

Rozdział II

 

Struktura i działalność Samorządu Doktorantów

 

§ 10

Organami samorządu Doktorantów są:

1)      Rada Samorządu Doktorantów;

2)      Prezydium Samorządu Doktorantów;

3)      Komisja Rewizyjna.

 

§ 11

Radę Samorządu Doktorantów tworzą przedstawiciele doktorantów w liczbie dwóch z każdego wydziału prowadzącego studia doktoranckie.

 

§ 12

Do kompetencji Rady Samorządu Doktorantów należy w szczególności:

1)      określenie kierunków działalności Samorządu;

2)      wybór i odwołanie członków Prezydium;

3)      wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;

4)      ocena działalności Prezydium i Przewodniczącego Prezydium,

5)      zatwierdzanie raz w roku rocznego sprawozdania Prezydium z działalności Samorządu oraz sprawozdania z rozdziału środków finansowych otrzymanych z Uniwersytetu i rozliczenia tych środków;

6)      uchwalenie Regulaminów Prezydium i Komisji Rewizyjnej;

7)      uchwalenie Regulaminu Samorządu Doktorantów;

8)      uchwalenie Ordynacji Wyborczej.

 

§ 13

Spośród członków Rady Samorządu Doktorantów wybierane jest Prezydium w składzie:

1)      przewodniczący;

2)      wiceprzewodniczący;

3)      sekretarz.

 

§ 14

Do kompetencji Prezydium Samorządu Doktorantów w szczególności należy:

1)      reprezentowanie Samorządu Doktorantów wobec Władz Uniwersytetu;

2)      kierowanie działalnością Samorządu Doktorantów zgodnie z uchwałami Rady Samorządu Doktorantów;

3)      rozdział środków finansowych przeznaczonych przez organy Uniwersytetu;

4)      zwoływanie posiedzeń Rady;

5)      zarządzanie wyborów do organów Samorządu Doktorantów;

6)      reprezentowanie Samorządu Doktorantów na forum ogólnopolskim i międzynarodowym;

7)      składanie Rektorowi rocznego sprawozdania z działalności Samorządu oraz sprawozdania z rozdziału środków finansowych otrzymywanych z Uniwersytetu i z innych źródeł oraz rozliczenie tych środków, nie później niż dwa tygodnie przed upływem kadencji.

 

§ 15

Organem kontrolnym Samorządu Doktorantów jest Komisja Rewizyjna w skład której wchodzi 3 doktorantów wybieranych spośród Rady Samorządu Doktorantów:

1)      przewodniczący;

2)      wiceprzewodniczący;

3)      sekretarz.

 

§ 16

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów w szczególności należy:

1)      kontrolowanie działalności Samorządu Doktorantów oraz jego organów;

2)      opiniowanie sprawozdania Prezydium z działalności Samorządu oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Prezydium;

3)      sporządzanie protokołów oraz występowanie do Rady i Prezydium z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

 

§ 17

Kadencja organów kolegialnych: Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej trwa 12 miesięcy i rozpoczyna się 1 listopada w roku wyborów, a kończy się 31 października w roku, w którym upływa kadencja.

 

§ 18

Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające godności doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

§ 19

Do kontaktów z mediami powoływany jest spośród członków Rady Rzecznik Prasowy Samorządu Doktorantów.

 

§ 20

Uchwały organów kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby ich członków.

 

§ 21

Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu Doktorantów przyjętą niezgodnie z przepisami prawa, Statutem Uniwersytetu, Regulaminem Studiów Doktoranckich lub Regulaminem Samorządu Doktorantów.

 

§ 22

Mandat w organach Samorządu Doktorantów wygasa wskutek:

1)      ukończenia studiów doktoranckich;

2)      skreślenia z listy studiów doktoranckich;

3)      zrzeczenia się mandatu;

4)      ukarania karą dyscyplinarną na podstawie przepisów Ustawy;

ukarania za przestępstwo

 

§ 23

Rada zbiera się co najmniej raz w kwartale podczas roku akademickiego. Posiedzenia są protokołowane.

 

§ 24

Obrady Rady prowadzi przewodniczący Prezydium lub upoważniony członek Prezydium. Głosowania są jawne z wyjątkiem spraw osobowych, które są tajne.

 

§ 25

W obradach Rady dodatkowo mogą uczestniczyć Rektor oraz inni goście zaproszeni przez przewodniczącego Prezydium.

 

§ 26

Tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej określają Regulaminy uchwalone przez Radę.

 

§ 27

Każdy członek Samorządu Doktorantów ma bierne i czynne prawo wyborcze.

 

§ 28

Wybory przedstawicieli Wydziałów do Rady Samorządu Doktorantów organizuje Kierownik Studiów Doktoranckich, najpóźniej do dnia 21 października.

 

§ 29

1.      Prezydium, Komisja Rewizyjna i Rzecznik Prasowy oraz przedstawiciele do organów kolegialnych i organów wyborczych Uniwersytetu wybierani są spośród członków Rady.

2.      Wybory Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rzecznika Prasowego, przedstawicieli do organów kolegialnych i organów wyborczych Uniwersytetu powinny się odbyć do dnia 31 października.

 

§ 30

1.      Wybory uzupełniające do Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i na Rzecznika Prasowego przeprowadza się w przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji.

2.      Termin wyborów uzupełniających do Rady określa Wydziałowy Kierownik Studiów Doktoranckich.

 

§ 31

Tryb wyborów do Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i organów wyborczych Uniwersytetu określa Ordynacja Wyborcza uchwalona przez Radę Samorządu Doktorantów.

 

Rozdział III

 

Postanowienia końcowe

 

§ 32

Uchwałę w sprawie zmian do Regulaminu podejmuje Rada Samorządu Doktorantów większością 2/3 głosów swego składu.

 

§ 33

Regulamin Samorządu Doktorantów wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Radę Samorządu Doktorantów oraz stwierdzeniu przez Senat Uniwersytetu jego zgodności z ustawą i Statutem Uniwersytetu.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2006
Data publikacji:
27.09.2007 09:03
Data aktualizacji:
15.09.2014 07:57
Liczba wyświetleń:
4249
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument