Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Uchwała Nr 51

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 196 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

 

§ 1

Senat zatwierdza Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 2

Tekst Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Uchwały Nr 51 Senatu UWM z dnia 24 lutego 2006 r.

 

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Przyjęcie w poczet uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej „Uczelnią”, następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uczelni. Uczestnik studiów doktoranckich podpisuje akt ślubowania, który przechowuje się w teczce akt osobowych doktoranta.

2. Po immatrykulacji doktorant otrzymuje indeks oraz legitymację doktoranta. Indeks jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów.

3. Przełożonym wszystkich doktorantów Uczelni jest rektor. Przełożonym doktorantów podstawowej jednostki organizacyjnej jest kierownik studiów, powołany przez rektora na wniosek dziekana, pozytywnie zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej.

4. Uczestnicy prowadzonych w uczelni studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów. Organy samorządu doktorantów są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów uczelni. Samorząd doktorantów działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i regulaminu uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz ich kompetencje.

5. Uczelnia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

6 Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta między uczelnią a doktorantem w formie pisemnej. Doktoranci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w roku akademickim 2005/2006 wnoszą opłaty za zajęcia dydaktyczne na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie studiów.

7. Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia doktoranckie na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. O przyjęciu na studia decyduje rektor.

8. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) rada podstawowej jednostki organizacyjnej – rada wydziału,

2) kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej – dziekan wydziału

 

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 2

1. Rok akademicki rozpoczyna się l października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.

2. Rok akademicki składa się z:

1) 30tygodniowego okresu zajęć dydaktycznych;

2) dwóch sesji egzaminacyjnych: letniej oraz sesji poprawkowej (jesiennej);

3) przerwy wypoczynkowej w wymiarze nie przekraczającym 8 tygodni, w tym 4 tygodni nieprzerwanych wakacji letnich.

1. Ramową organizację roku akademickiego ustala, corocznie przed jego rozpoczęciem, rektor. Rektor może w ciągu roku ustanowić dodatkowe dni wolne od zajęć oraz w razie potrzeby zawiesić zajęcia dydaktyczne w określonych dniach i godzinach.

2. Szczegółową organizację roku akademickiego oraz harmonogramy sesji egzaminacyjnych na poszczególnych wydziałach, dyscyplinach i latach studiów ustala kierownik studiów w porozumieniu z właściwym organem samorządu doktorantów.

§ 3

1. Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne.

2. Studia prowadzone są według standardu nauczania (planu studiów i programu nauczania) uchwalonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, według wytycznych zawartych w standardzie nauczania określonego przez Senat.

3. W studiach doktoranckich może uczestniczyć osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji, ustalone przez uczelnię.

4. Doktorant odbywa studia według planu studiów i programu nauczania obowiązującego w roku akademickim, w którym rozpoczął naukę. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może wprowadzić zmiany do planu studiów i programu nauczania, nie później niż na 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego.

5. Przepis ust. 4 nie dotyczy doktoranta powtarzającego rok studiów lub przeniesionego z innej szkoły oraz kontynuującego naukę, po co najmniej rocznym urlopie. W tym przypadku doktorant zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania. O zakresie, sposobie i terminie wyrównania zaległości – decyduje kierownik studiów.

6. Wykłady w uczelni są otwarte.

7 Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z uwzględnieniem warunków określonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

8. Zajęcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności mogą być prowadzone w języku obcym.

§ 4

Plan sesji egzaminacyjnych i rozkład zajęć, opracowany po zasięgnięciu opinii organów właściwego samorządu doktorantów, podawany jest do wiadomości doktorantów na 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dziekanatu.

§ 5

1) W celu zapewnienia właściwej organizacji i toku studiów doktoranckich, rada podstawowej jednostki organizacyjnej powołuje opiekunów naukowych doktorantów, spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2) Do zadań opiekuna naukowego należy w szczególności:

a. udzielanie pomocy w pracy naukowej, zwłaszcza w doborze problematyki w obrębie której będzie wykonywana rozprawa doktorska,

b. opracowanie, na wniosek kierownika studiów, indywidualnego planu studiów i programu nauczania,

c. prowadzenie systematycznych konsultacji z uczestnikiem studiów doktoranckich oraz nadzór nad realizacją harmonogramu badań,

d. opiniowanie okresowych sprawozdań uczestników studiów doktoranckich,

e. przedstawianie kierownikowi studiów oraz radzie podstawowej jednostki organizacyjnej w każdym semestrze oceny postępów w pracy naukowej i dydaktycznej doktoranta,

f. inicjowanie otwarcia przewodu doktorskiego i wspomaganie jego przeprowadzenia.

§ 6

1. Doktorant, po zaliczeniu I roku studiów, legitymujący się co najmniej dobrymi wynikami w nauce może studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

2. Szczegółowe zasady studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania ustala i zatwierdza rada podstawowej jednostki organizacyjnej. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może przekazać swoje uprawnienia w tym zakresie kierownikowi studiów, który współpracuje z opiekunem naukowym doktoranta. Dziekan może wystąpić do komisji dydaktycznej podstawowej jednostki organizacyjnej o wydanie opinii dotyczącej zasad studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

3. Ustalenie indywidualnego planu studiów i programu nauczania polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach realizowanej dyscypliny i specjalności naukowej, łączeniu dwu lub więcej specjalności naukowych w obrębie jednej lub więcej dyscyplin, a także na udziale doktoranta w pracach badawczych. Studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania może prowadzić do skrócenia okresu kształcenia w szkole wyższej.

4. W ramach indywidualnego planu studiów i programu nauczania zapewnia się szczególną opiekę dydaktyczno naukową oraz indywidualny dobór treści i form kształcenia.

5. Opiekun naukowy przedstawia kierownikowi studiów do końca roku akademickiego informacje o postępach w studiowaniu powierzonego jego opiece doktoranta. Jeżeli doktorant nie osiąga zadowalających wyników w studiowaniu, kierownik studiów występuje do rady podstawowej jednostki organizacyjnej o cofnięcie zezwolenia na kształcenie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

§ 7

1. Dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnej organizacji studiów w przypadku doktoranta znajdującego się w sytuacji uznanej przez kierownika studiów za uzasadniającą podjęcie takiego trybu studiów.

2. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu odrębnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie powinno prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów.

3. Okresem rozliczeniowym dla doktorantów wymienionych w ust. 2 jest rok akademicki.

4. Kierownik studiów ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż rok akademicki.

5. W przypadku naruszenia przez doktorantów ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku postępów w kształceniu i działalności badawczej, kierownik studiów może cofnąć zgodę na ten tryb studiów.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA

§ 8

Doktorant ma prawo do:

 • zdobywania wiedzy,
 • rozwijania własnych zainteresowań naukowych i artystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń Uczelni w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych Uczelni,
 • uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni,
 • zrzeszania się w kołach naukowych, uczelnianych organizacjach oraz agendach kulturalnych, sportowych i stowarzyszeniach na zasadach określonych w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”,
 • pomocy materialnej, na zasadach określonych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • zgłaszania do władz Uczelni i podstawowej jednostki organizacyjnej za pośrednictwem organów samorządu doktorantów uwag i postulatów dotyczących planów i programów studiów, organizacji studiów, warunków socjalno-bytowych oraz innych spraw związanych z realizacją procesu dydaktycznego,
 • korzystania z pomocy merytoryczno-organizacyjnej ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
 • ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • przerw wypoczynkowych w wymiarze nie przekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych,
 • uzyskiwania nagród i wyróżnień.

 

§ 9

Przyjęcie kandydata na pierwszy rok następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia ustalonych przez uczelnię. W przypadku niepodjęcia studiów – kierownik studiów skreśla doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich.

§ 10

Doktorant może ubiegać się o:

1) przeniesienie do innej uczelni, na inną dyscyplinę naukową,

2) zmianę formy studiów,

3) podjęcie studiów w trybie indywidualnego planu studiów i programu nauczania lub indywidualnej organizacji studiów na zasadach określonych w § 6 i § 7.

 

§ 11

1. Doktorant uczelni, który zamierza przenieść się do innej szkoły wyższej, zobowiązany jest:

a) pisemnie powiadomić kierownika studiów, nie później niż 14 dni przed proponowanym terminem przeniesienia, o nazwie szkoły wyższej, w której zamierza kontynuować studia,

b) przedłożyć kartę obiegową,

c) oddać legitymację doktoranta.

2. W stosunku do doktoranta, który złożył zawiadomienie o przeniesieniu do innej szkoły wyższej, kierownik studiów podejmuje decyzję o terminie wstrzymania wypłaty stypendium lub korzystania ze świadczeń funduszu pomocy materialnej.

§ 12

1. Doktorant innej szkoły wyższej, w tym także zagranicznej po zaliczeniu pierwszego roku studiów może ubiegać się o przyjęcie do uczelni, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów uczelni, w której studiował. Spełnienie tych obowiązków potwierdza właściwy jednoosobowy organ administracyjny dotychczasowej szkoły wyższej.

2. Kierownik studiów, podejmując decyzję o przyjęciu, określa warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania.

3. Kierownik studiów może odmówić przyjęcia doktoranta w przypadku, gdy uniemożliwiają to względy organizacyjne.

4. Doktorant, o którym mowa w ust. 1, w przypadku pozytywnej decyzji, składa ślubowanie. Podpisany przez doktoranta akt ślubowania przechowuje się w teczce akt osobowych.

 

§ 13

Zasady, o których mowa w § 12 ust. 13, stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany formy studiów.

§ 14

1. Decyzję w sprawie przeniesienia doktoranta na inną dyscyplinę naukową podejmuje kierownik studiów wydziału przyjmującego. Warunkiem ubiegania się doktoranta o przeniesienie na inną dyscyplinę naukową jest przedłożenie kierownikowi studiów wydziału przyjmującego zaświadczenia właściwego kierownika studiów o wypełnieniu wszystkich obowiązków, wynikających z realizacji planu studiów i programu nauczania dyscypliny naukowej, z której się przenosi. O wydaniu pozytywnej decyzji, kierownik studiów podstawowej jednostki organizacyjnej przyjmującego doktoranta, niezwłocznie zawiadamia kierownika studiów podstawowej jednostki organizacyjnej, na której dotychczas doktorant studiował.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 może być warunkowana sprawdzianem wiadomości, predyspozycji lub uzdolnień doktoranta wymaganych w kształceniu, w ramach danej dyscypliny naukowej. Zakres oraz sposób jego przeprowadzenia ustala kierownik studiów.

§ 15

1. Kierownik studiów, podejmując decyzję o przeniesieniu lub przyjęciu w przypadkach, o których mowa w § 12 § 14, określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez doktoranta zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania. Jednocześnie, na podstawie zdanych już poprzednio przez doktoranta egzaminów, decyduje o ewentualnym uznaniu niektórych przedmiotów za zaliczone.

2. Jeżeli doktorant powtarzał semestr lub rok przed zmianą szkoły wyższej lub dyscypliny naukowej, okoliczności te uwzględnia się, z punktu widzenia regulacji niniejszego regulaminu, tak jakby nastąpiły one podczas studiowania w Uczelni lub w ramach dyscypliny naukowej, na który przeniósł się student.

§ 16

Kierownik studiów odmawia przyjęcia doktoranta z innej szkoły wyższej, w tym zagranicznej, jak również przeniesienia na inną dyscyplinę naukową oraz zmiany formy studiów w przypadku, gdy doktorant:

1) nie zaliczył pierwszego roku,

2) jest zawieszony w prawach doktoranta,

3) nie została zatarta kara wydalenia go ze szkoły,

4) toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

§ 17

1. Podstawowym obowiązkiem doktoranta jest postępowanie zgodnie z treścią ślubowania i regulaminu studiów doktoranckich oraz innych regulaminów obowiązujących w uczelni.

2. Doktorant jest obowiązany w szczególności do:

1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich,

2) prowadzenia badań naukowych i składania semestralnych sprawozdań z ich przebiegu,

3) składania egzaminów i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,

4) odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu,

5) przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni.

3. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 prowadzonych przez doktoranta, nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych rocznie.

§ 18

Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną lub sądem koleżeńskim doktorantów.

§ 19

Rada podstawowej jednostki organizacyjnej, zgodnie z wytycznymi Senatu uczelni, w ramach planu studiów określa zajęcia, w których udział jest obowiązkowy, jak również sposób ich zaliczenia. Przedmiot może kończyć się egzaminem lub zaliczeniem.

 

 

IV. ZALICZENIE ROKU

§ 20

1. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.

2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wypełnienie przez doktoranta wymagań określonych przez nauczyciela akademickiego, zgodnych z wytycznymi rady podstawowej jednostki organizacyjnej. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów może zwolnić doktoranta z ponownego uczestniczenia w ćwiczeniach, które zaliczył.

3. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest wypełnienie przez doktoranta wymagań określonych przez opiekuna naukowego, zgodnych z wytycznymi Senatu uczelni. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów może zwolnić doktoranta z ponownego uczestniczenia w praktyce, którą zaliczył.

4. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie przez doktoranta zaliczenia ćwiczeń i praktyk oraz zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów dla danego roku.

5. Liczba egzaminów w roku akademickim nie może przekraczać sześciu.

6. Doktorant przystępuje do egzaminu z indeksem i kartą egzaminacyjną, po uprzednim zaliczeniu zajęć obowiązkowych z danego przedmiotu.

7. Doktorant zwraca indeks i kartę egzaminacyjną do dziekanatu w terminie określonym przez kierownika studiów.

8. Doktorantowi, który nie zaliczył zajęć obowiązkowych, przysługuje prawo odwołania się w ciągu trzech dni od daty niezaliczenia do kierownika jednostki prowadzącej dane zajęcia (instytutu, katedry, zakładu, kliniki, studium). Kierownik jednostki może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiadomości studenta.

9. Zaliczenie komisyjne odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą: kierownik właściwej jednostki organizacyjnej jako przewodniczący komisji, opiekun naukowy, osoba prowadząca zajęcia, inny specjalista z zakresu danego przedmiotu oraz przedstawiciel organu samorządu doktorantów.

10. Realizacja i sposób zaliczania zajęć realizowanych w jednostkach międzywydziałowych odbywa się według zasad określonych przez rady tychże jednostek i zatwierdzonych przez rektora.

11. Zaliczenie zajęć stwierdza się wpisem do indeksu i karty egzaminacyjnej.

§ 21

1. Zaliczenia zajęć obowiązkowych dokonuje osoba prowadząca zajęcia.

2. Doktorant uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik przedmiotu na wniosek doktoranta zaopiniowany przez osobę kierującą tymi pracami bądź opiekuna koła naukowego. O swojej decyzji informuje kierownika jednostki realizującej zajęcia oraz kierownika studiów.

§ 22

Wykłady prowadzą nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora, profesora sztuki lub posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a także posiadający kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

§ 23

Kierownik studiów może skreślić doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich danego roku studiów w czasie trwania roku za brak systematycznych postępów w nauce lub za nieuczestniczenie w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych, a także w przypadku rezygnacji ze studiów, niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów lub ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

§ 24

1. Zasady, tryb odbywania i zaliczania praktyk zawodowych określone w standardzie nauczania na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych, po zaopiniowaniu przez właściwy organ samorządu doktorantów, reguluje zarządzenie rektora.

2. Decyzje w sprawie odbywania praktyk zawodowych, o których mowa w ust 1, podejmuje dziekan po zasięgnięciu opinii kierownika studiów.

§ 25

1. Formę zaliczania poszczególnych przedmiotów i praktyk zawodowych określa standard nauczania.

2. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące oceny:

· bardzo dobry (5,0)

· dobry plus (4,5)

· dobry (4,0)

· dostateczny plus (3,5)

· dostateczny (3,0)

· niedostateczny (2,0)

3. Organizacja i tok studiów uwzględniają przenoszenie i uznawanie wyników osiąganych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osiągnięć, określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 26

1. Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wykładający dany przedmiot lub inny specjalista wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej. Informacja powinna być podana do wiadomości doktorantom przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

2. Doktorant obowiązany jest do składania egzaminów w terminach określonych w organizacji roku akademickiego i uzgodnionych z egzaminatorami.

3. Doktorant, który nie przystąpił do egzaminu w uzgodnionym terminie, zobowiązany jest przedstawić egzaminatorowi w ciągu 7 dni usprawiedliwienie nieobecności. Jeżeli egzaminator uzna je za wystarczające, wyznacza kolejny termin egzaminu.

4. Od decyzji egzaminatora nie uznającej za wystarczające takiego usprawiedliwienia, doktorantowi przysługuje odwołanie złożone w ciągu 7 dni do kierownika studiów, którego decyzja jest ostateczna.

5. Doktorant, za zgodą egzaminatora, może zdawać egzaminy przed sesją, nie tracąc prawa do trzykrotnego zdawania każdego egzaminu w sesji. Negatywny wynik egzaminu, zdawanego przed sesją, nie jest wpisywany do indeksu.

6. W przypadku uzyskania na egzaminie w sesji oceny niedostatecznej, doktorantowi przysługuje prawo do zdawania dwóch egzaminów poprawkowych z każdego niezdanego przedmiotu.

7. Zaliczenie przedmiotów, z których nie ma egzaminu, może odbywać się w terminie przewidzianym dla sesji egzaminacyjnej za zgodą kierownika studiów i wydziałowego samorządu doktorantów.

8. Zaliczenie bądź niezaliczenie roku akademickiego powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 września, bez względu na liczbę wykorzystanych terminów egzaminacyjnych.

9. Spełnienie przez doktoranta w danym semestrze wymagań przewidzianych planem studiów, jest odnotowane przez kierownika studiów w indeksie i karcie egzaminacyjnej.

§ 27

1. Na wniosek doktoranta, złożony w ciągu 3 dni od daty drugiego egzaminu poprawkowego, w którym zgłasza on istotne zastrzeżenia co do bezstronności przebiegu egzaminu, następny egzamin poprawkowy może być przeprowadzony komisyjnie.

2. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku.

3. Komisję powołuje kierownik studiów i jest jej przewodniczącym.

4. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: kierownik studiów (w wyjątkowych przypadkach upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki) jako przewodniczący komisji, osoba prowadząca zajęcia, drugi specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalizacji pokrewnej, przedstawiciel samorządu doktorantów.

§ 28

1. W stosunku do doktoranta, który nie zaliczył roku, kierownik studiów wydaje decyzję o:

1) powtórzeniu nie zaliczonych przedmiotów (przedmiotu) na zasadzie powtarzania roku dotyczy przedmiotów sekwencyjnych,

2) powtórzeniu nie więcej niż dwóch przedmiotów, z jednoczesnym warunkowym kontynuowaniem studiów na roku następnym dotyczy przedmiotów niesekwencyjnych;

3) skreśleniu z listy studentów.

2. Sekwencję przedmiotów określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej.

3. Kierownik studiów może zezwolić na powtarzanie przedmiotu (przedmiotów) lub roku studiów wyłącznie na pisemny wniosek doktoranta, złożony po zakończeniu roku, którego nie zaliczył.

4. Doktorant może uzyskać zezwolenie na powtarzanie danego przedmiotu lub roku studiów nie więcej niż raz w okresie studiów. Powtarzanie roku lub przedmiotów jest odpłatne. Zasady pobierania opłat określa senat Uczelni.

5. Regulacja przewidziana w ust. 1 pkt. 1) i 2) nie dotyczy doktorantów I roku. Na pisemną prośbę doktoranta dopuszcza się możliwość powtarzania nie więcej niż dwóch przedmiotów na I roku studiów za pełną odpłatnością ustaloną przez rektora Uczelni. Decyzję podejmuje kierownik studiów, który również określa warunki dalszej realizacji toku studiów.

6. Doktorantowi, który został skierowany na powtarzanie roku przysługują uprawnienia, z wyjątkiem prawa do pomocy materialnej. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydziałowa (kierunkowa) komisja stypendialna oraz uczelniana odwoławcza komisja stypendialna może postanowić inaczej. Tryb i zakres przyznania świadczeń pomocy materialnej określa regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.

§ 29

1. Doktorant powtarzający dany rok studiów może uzyskać zgodę na uczestniczenie w niektórych zajęciach następnego roku oraz przystępowanie do kończących je zaliczeń i egzaminów, jeżeli nie naruszają one ustalonej w podstawowej jednostce organizacyjnej sekwencji przedmiotów. Decyzję podejmuje kierownik studiów w uzgodnieniu z nauczycielami akademickimi prowadzącymi poszczególne przedmioty.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, kierownik studiów wyznacza termin, do upływu którego doktorant zobowiązany jest uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin z przedmiotów, których nie zaliczenie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o nie zaliczeniu roku.

 

§ 30

1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich na I roku studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia doktoranckie.

2. Doktorant, który po zaliczeniu I roku przerwał studia lub został skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich z powodu niedostatecznych postępów w nauce, ma prawo je wznowić za zgodą kierownika studiów, nie wcześniej niż w następnym roku akademickim i nie później niż po upływie 3 lat od daty skreślenia.

3. Kierownik studiów określa rok, na którym mogą być wznowione studia oraz zakres, sposób i termin uzupełnienia przez doktoranta ewentualnych zaległości wynikających z różnych planów i programów studiów. Kierownik studiów może zastosować przepis § 14 ust. 2, przy czym określa przedmioty, które uznaje za zaliczone.

4. Kierownik studiów, na wniosek doktoranta wznawiającego studia, może zezwolić na uczestniczenie w niektórych zajęciach następnego roku oraz przystępowanie do kończących je zaliczeń i egzaminów, jeżeli nie naruszają one ustalonej w podstawowej jednostce organizacyjnej sekwencji przedmiotów.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, kierownik studiów wyznacza termin, do upływu którego doktorant zobowiązany jest uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin z przedmiotów, których nie zaliczenie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o nie zaliczeniu roku.

 

V. URLOPY

§ 31

1. Doktorant może otrzymać urlop:

a. zdrowotny z powodu długotrwałej choroby, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim,

b. okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka lub innych ważnych sytuacji losowych, odpowiednio udokumentowanych,

c. specjalny na okres skierowania na studia zagraniczne lub odbywania czynnej służby wojskowej, w wymiarze czasowym, określonym jako:

· krótkoterminowy (udzielany doktorantowi w związku z grupowymi wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi, organizowanymi przez Uczelnię lub organizacje studenckie, urlopem macierzyńskim) na okres krótszy niż semestr,

· długoterminowy, udzielany na okres jednego roku lub semestru (nie dotyczy urlopu specjalnego).

2. Urlopu udziela kierownik studiów.

3. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.

4. Udzielenie urlopu długoterminowego (dotyczy również urlopu specjalnego) może uzasadniać przedłużenie terminu planowego ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż o rok.

5. Urlop krótkoterminowy, z wyłączeniem urlopu udzielonego z tytułu urlopu macierzyńskiego, nie zwalnia doktoranta z obowiązku terminowego uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych planem zajęć danego semestru.

6. Urlop krótkoterminowy udzielony z tytułu urlopu macierzyńskiego może dodatkowo przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o czas trwania urlopu macierzyńskiego.

7. Doktorant powracający na studia po ukończeniu urlopu nie może być traktowany, z punktu widzenia przepisów regulaminu, jako powtarzający rok.

 

§ 32

1. Kierownik studiów może udzielić urlopu na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez opiekuna naukowego.

2. Jeżeli do momentu wystąpienia o urlop doktorant przystąpił już do określonych egzaminów ich wynik uwzględnia się po powrocie doktoranta z urlopu.

3. Podczas urlopu doktorant może, za zgodą kierownika studiów, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do zaliczeń i egzaminów z tych przedmiotów.

4. W okresie studiów doktorant może uzyskać urlop długoterminowy najwyżej jeden raz, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego.

§ 33

1. W okresie urlopu (nie dotyczy urlopu krótkoterminowego), doktorant zachowuje uprawnienia doktoranckie z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego.

2. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w okresie urlopu długoterminowego w szczególnie uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach. Decyzję podejmuje wydziałowa (kierunkowa) komisja stypendialna oraz uczelniana odwoławcza komisja stypendialna.

3. W okresie urlopu długoterminowego doktorant traci prawo do pobierania stypendium doktoranckiego.

 

VI. STYPENDIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 34

1. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów określa regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Nagrody i wyróżnienia rektora mogą być przyznane doktorantowi, który:

· uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce,

· legitymuje się znaczącymi osiągnięciami w ramach działalności naukowej,

· wykazuje się aktywnością w samorządzie doktorantów, organizacjach i stowarzyszeniach doktoranckich.

3. Doktorant, o którym mowa w ust. 2 może zostać wyróżniony:

· pochwałą rektora lub dziekana ustną lub z wpisem do indeksu,

· dyplomem, listem gratulacyjnym rektora lub dziekana,

· nagrodą ufundowaną przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne i fundacje, zgodnie z regulaminem obowiązującym dla tych nagród.

4. Nagroda, o której mowa w ust. 3, może być przyznana doktorantowi, który:

1. pełnia warunki określone w ust. 2,

2. zaliczył rok w terminie określonym w niniejszym regulaminie,

3. osiągnął średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w danym roku nie niższą niż 4,0.

5. Nagroda, o której mowa w ust. 3, może być wypłacona raz w roku akademickim.

6. Szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień określają odrębne regulaminy.

7. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może ustalić inne formy wyróżnień doktorantów danej podstawowej jednostki organizacyjnej. Jeśli wyróżnienie takie łączy się z nagrodą pieniężną, podstawowe jednostki organizacyjne pokrywają ją ze środków własnych.

 

VIII. UKOŃCZENIE STUDIÓW

 

§ 35

1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu w terminie do 30 czerwca. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów może przedłużyć powyższy termin nie więcej niż o jeden miesiąc.

2. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów doktoranckich, w którym wpisuje się:

1) nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej,

2) okres odbywania studiów,

3) dziedzinę naukową,

4) dyscyplinę naukową.

3. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

4. Przed otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów doktoranckich, absolwent powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni.

5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku długotrwałej choroby, uczestnik studiów doktoranckich może uzyskać zgodę rektora na przedłużenie okresu odbywania studiów, nie dłużej jednak niż o rok.

 

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 36

W sprawach dotyczących organizacji i trybu odbywania studiów przez doktoranta, a nie objętych przepisami Regulaminu, z wyłączeniem przepisu § 35 ust. 5, decyduje kierownik studiów.

§ 37

1. Od decyzji podjętych przez kierownika studiów na podstawie niniejszego Regulaminu, przysługuje doktorantowi, za pośrednictwem dziekana, prawo złożenia w ciągu 14 dni odwołania do rektora.

2. Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 38

Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalony został przez Senat Uczelni Uchwałą Nr 51 z dnia 24 lutego 2006 roku i wchodzi w życie z dniem l października 2006 roku.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2006
Data publikacji:
27.09.2007 08:59
Data aktualizacji:
15.09.2014 07:58
Liczba wyświetleń:
8030
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument