Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 12/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 lutego 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na jego rzecz wymagające odbycia podróży

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 43 z dnia 21 lipca 2009 roku student, doktorant oraz osoba współpracująca z uczelnią w uzasadnionych względami naukowymi lub organizacyjnymi przypadkach, może ubiegać się o zwrot kosztów podróży związanych z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu.

§ 2

1.     Podstawą do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów jest wcześniejsze zawarcie umowy zlecającej wyjazd i załączenie jej do rozliczenia kosztów podróży.

2.     Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2011

z dnia 25 lutego 2011 roku

 

Zasady ustalania należności przysługujących osobie nie będącej pracownikiem Uniwersytetu, studentowi lub doktorantowi z tytułu podróżyzwiązanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

§ 1

1.      Osoba nie będąca pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem, student lub doktorant Uniwersytetu może ubiegać się o zwrot kosztów podróży związanych z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu.

2.      Podstawą do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów  jest zawarcie umowy zlecającej realizację zadania połączonego z wyjazdem, zwanej dalej umową, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad.

3.      Projekt umowy, przed jej podpisaniem przez Wykonawcę wymaga kontrasygnaty Kwestora.

4.      Umowę podpisuje osoba upoważniona przez Rektora do dysponowania środkami finansowymi, z których nastąpi zwrot kosztów, zwana dalej dysponentem środków.

5.      Umowa sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, z których egzemplarz dla:

1)        Wykonawcy – drukowany jest według wzoru dwustronnie i stanowi dokument do księgowania,

2)        Zleceniodawcy – drukowany jest według wzoru jednostronnie i wpinany jest w miejscu prowadzenia rejestru,

6.      Zawarcie umowy przez dysponenta środków następuje z zachowaniem zasad celowości, gospodarności, legalności i rzetelności wydatkowania środków finansowych:

1)   z osobą nie będącą pracownikiem Uniwersytetu w przypadku, gdy realizuje zadanie:

a)   do wykonania którego nie może być delegowany pracownik Uniwersytetu,

b)   na podstawie umów innych niż umowa o pracę,

2)   ze studentami i doktorantami w przypadku gdy wykonują zadania na rzecz Uniwersytetu  związane w szczególności z:

a)   reprezentowaniem samorządu studenckiego,  samorządu doktorantów  lub innej organizacji  działającej w Uniwersytecie,

b)   realizacją zadań kół naukowych,

c)   realizacją  tematów badawczych prowadzonych w Uniwersytecie,

d)   reprezentowaniem Uniwersytetu w innych sprawach (np. promocja Uniwersytetu, czynny udział w konferencji naukowej).

§ 2

1.      Umowy, o których mowa w § 1 ust. 2, ewidencjonowane są w rejestrze prowadzonym według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszych Zasad przez pracownika Uniwersytetu wyznaczonego przez dysponenta środków.

2.      W przypadku rezygnacji z podróży po podpisaniu umowy w rejestrze dokonuje się o tym wzmianki wpisując  w kolumnie „uwagi”  „anulowano”.

§ 3

1.      Umowa o zwrot kosztów podróży powinna być sporządzona czytelnie i powinna zawierać:

1)     numer,

2)     datę zawarcia,

3)     dane osoby reprezentującej Uniwersytet oraz nr upoważnienia,

4)     określenie osoby kierowanej (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz serię i nr dowodu osobistego,

5)     określenie zadania, w ramach którego realizowana jest podróż wraz z podaniem konta, z którego realizowane będą jej koszty,

6)     czas pobytu,

7)     cel podróży,

8)     akceptowany rodzaj środka transportu.

2.      W przypadku braku możliwości skorzystania ze środków transportu zbiorowego (autobus, kolej) oraz wyrażenia zgody na przejazd w podróży samochodem  będącym własnością Wykonawcy, osoba działająca w imieniu Uniwersytetu, o której mowa w § 1 ust. 3, określa stawkę za jeden kilometr przebiegu  stosując zasadę, że stawka ta nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie  art. 43 ust.2 ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.).

 

§ 4

1.      Wypłacenie należności z tytułu podróży następuje po przedłożeniu przez Wykonawcę, opisanego zgodnie z ust. 2, egzemplarza umowy oraz wszystkich dokumentów potwierdzających poniesione koszty: bilety, faktury za noclegi, faktury za opłacenie kosztów szkolenia itp., w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

2.      Egzemplarz umowy Wykonawcy musi zawierać potwierdzenie odbycia podróży,  dokonane w miejscu pobytu lub w przypadku, gdy polecenie wyjazdu nie może być potwierdzone w miejscu pobytu, realizację celu  podróży potwierdza osoba, która podpisała umowę w imieniu Uniwersytetu.

3.      Wykonawca odbywający podróż zagraniczną przedkłada dodatkowo rozliczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do Zasad.

4.      Zwrot kosztów przejazdu następuje z uwzględnieniem ulg stosowanych przez przewoźników bez względu na to z jakiego tytułu te ulgi przysługują.  

§ 5

1.      Wysokość należności z tytułu podróży odbywanej na podstawie umowy ustala się na podstawie stawek przyjętych do ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu z tytułu podróży służbowej.

2.      Wypłata środków z tytułu podróży  odbywa się w formie przelewu środków na osobisty rachunek bankowy Wykonawcy.

3.      Nie dokonuje się zwrotu należności z tytułu podróży w przypadku złożenia dokumentów po terminie, o którym mowa w  § 1 ust. 1.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2011
Data publikacji:
02.03.2011 10:06
Data aktualizacji:
22.02.2017 14:29
Liczba wyświetleń:
7000
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZARZNR122011.pdf35.39 KB
zal do zarz122011.pdf42.62 KB
Załącznik Nr 1 wzór umowy.doc58.5 KB
Załącznik Nr 2 rejestr umow.doc35.5 KB
Załącznik Nr 3 do Zasad.pdf31.23 KB