Zarządzenie Nr 98/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania i wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 98/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie opracowania i wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      Wszczyna się procedurę opracowania i wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, instrukcji kancelaryjnej.

2.      Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej instrukcją, określi zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3.      Zawarte w instrukcji tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych powinny  zapewnić jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentacji w jednostkach organizacyjnych, a także usprawnienie przepływu dokumentacji w Uniwersytecie.

 

§ 2

1.      Projekt instrukcji zostanie opracowany przez Biuro Rektora w terminie do dnia 30 marca 2011 roku.

2.      Projekt instrukcji podlega konsultacji z kierownikami jednostek organizacyjnych wskazanych przez Kanclerza przeprowadzonej w terminie umożliwiającym uzgodnienie ostatecznego brzmienia projektu nie później niż do 15 maja 2011 r.

3.      Wprowadzenie instrukcji powinno nastąpić najpóźniej od 1 października 2011 roku i być poprzedzone:

1)     przeszkoleniem osób nadzorujących realizację instrukcji w jednostkach organizacyjnych – najpóźniej do 15 czerwca 2011 r.,

2)     sporządzeniem, na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, wykazu akt obowiązującego w danej jednostce – 15 lipca 2011 r.,

3)     zapoznaniem z treścią instrukcji przez kierowników jednostek organizacyjnych, podległych im pracowników – najpóźniej do 15 września 2011 r.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.12.2010
Data publikacji:
02.03.2011 09:55
Data aktualizacji:
31.03.2011 06:24
Liczba wyświetleń:
3076
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz982010.pdf38.03 KB