Zarządzenie Nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Programu świadomej donacji zwłok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 9/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 lutego 2011 roku

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Programu świadomej donacji zwłok

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w związku z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 2000 Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, wprowadza się Program świadomej donacji zwłok, zwany w dalszej części Programem, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1.      Za prawidłową realizację Programu odpowiedzialny jest Kierownik Katedry Anatomii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu.

2.      Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe donatorów.

§ 3

Zobowiązuje się Kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1 do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia pracowników uczestniczących w realizacji Programu.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2011

z dnia 16 lutego 2011 roku

 

Program Świadomej Donacji ZWŁOK

 

§ 1

Celem Programu jest pozyskiwanie świadomych ofiarodawców (Darczyńców) do przekazania swojego ciała po śmierci do realizacji badań naukowych oraz do zadań dydaktycznych wynikających z obowiązujących programów nauczania studentów dla poszczególnych poziomów i kierunków nauczania oraz kształcenia podyplomowego prowadzonych na Wydziale Nauk Medycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

§ 2

1.      Zwłoki przeznaczone do celów wymienionych w § 1 pochodzące od Darczyńców przekazywane są dobrowolnie na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem.

2.      Darczyńcą może zostać wyłącznie osoba zamieszkała i przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.      Przekazania zwłok jest aktem nieodpłatnym i nie może być źródłem żadnych korzyści majątkowych ani ich obietnicy dla Darczyńcy lub osób wykonujących jego wolę po śmierci.

4.      Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje na warunkach określonych w art. 77-81 ustawy z dnia 17.12.1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity z 2004r., Dz. U. Nr 39, poz. 353 ze zm).

5.      Darczyńcami są osoby, które za życia przystąpiły do niniejszego Programu poprzez podpisanie Aktu przekazania zwłok potwierdzonego notarialnie, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Programu.

6.      Akt, o którym mowa w ust. 4 Darczyńca przedkłada do Katedry Anatomii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu.

7.      Darczyńcy w ramach niniejszego programu pozostają anonimowi dla osób trzecich o ile nie wyrazili w Akcie przekazania zwłok woli ujawnienia swoich danych osobowych.

8.      W przypadku wyrażenia przez Darczyńcę woli ujawnienia swoich danych osobowych jego imię i nazwisko zostanie umieszczone na tablicy pamiątkowej.

§ 3

1.      Warunkiem przekazania zwłok jest uprzednie stwierdzenie zgonu i jego przyczyn w karcie zgonu zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

2.      Zwłoki ofiarowane na podstawie Aktu przekazania zwłok zostają przetransportowane
do Katedry Anatomii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu.

3.      Organizacja transportu zwłok, z zachowaniem wymagań określonych odrębnymi przepisami, należy do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu określonej w ust. 2.

4.      Uniwersytet może odstąpić od przejęcia zwłok w szczególności w przypadku:

5.      gdy odrębne przepisy przewidują taką możliwość,

6.      obecności zaawansowanych zmian pośmiertnych.

§ 4

1.      Obowiązek transportu i pochówku zwłok spoczywa na Uniwersytecie, który o terminie pogrzebu powiadamia osoby wymienione przez Darczyńcę w akcie przekazania zwłok.

2.      Po zakończeniu badań zwłoki Darczyńców są kremowane z zastrzeżeniem ust. 3

3.      Darczyńca ma prawo zastrzec sposób pochówku oraz obrządek, w którym mają być odprawione uroczystości pogrzebowe.

4.      Pochówek odbywa się w ramach, organizowanego przez Uniwersytet, Memoriału im. Ojca Profesora Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego.


 Załącznik do PROGRAMU ŚWIADOMEJ DONACJI ZWŁOK

Akt przekazania zwłok

Ja - niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………….…………….…….

urodzony/a dnia ……………………………………..w …………………………………………………………..…….………...

zamieszkały/a w: …………………………………………………………………………………………………………….......…

legitymujący/a się dowodem osobistym seria …………..….. nr …………………………………………….....

wydanym przez …………………………………………………………..……………. w dniu ……….……………………….

numer PESEL ……………………………………………… tel. kontaktowy ..............................................

postanawiam przekazać po śmierci moje ciało do badań naukowych oraz celów dydaktycznych Katedry Anatomii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Aleja Warszawska 30, 10-082 Olsztyn.

Moją wolą jest, by moje imię i nazwisko umieszczone były na tablicy Darczyńców/ nie były umieszczone na tablicy Darczyńców Katedry Anatomii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu* .

Moją wolą jest, aby moje ciało po zakończeniu badań zostało/nie zostało* poddane kremacji oraz zostało pochowane w obrządku …………………………………………..……………………………………………

 

* odpowiednią decyzję proszę podkreślić

 

O moim postanowieniu powiadomione zostały następujące osoby:

 

(Imię i nazwisko) ………………………………………………………………………….……………….…….…………..….…..

 

Adres ………………………………….….………………………….……………., tel. ……………………………………..….…….

 

 

(Imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………….………………..

 

Adres ………………………………….………………..……..……………., tel. …………………………………………..……….,

 

które zobowiązały się do niezwłocznego poinformowania o moim zgonie Katedrę Anatomii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (tel. 0-89 527-70-04 lub 0-89 524-53-01)

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Programu świadomej donacji zwłok w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

 

……………………………….………………                                   ………………….…………………………..

(miejscowość, dnia)                                                 (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.02.2011
Data publikacji:
21.02.2011 07:49
Data aktualizacji:
22.02.2011 12:20
Liczba wyświetleń:
4777
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr92011.pdf63.54 KB
Zal do PROGRAMU swiad DONACJI ZWLOK.doc1.08 MB