Nr 587 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 587

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 stycznia 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 § 1

 1. Senat pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni.
 2. Celem Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, będzie rozwijanie współpracy naukowo-badawczej oraz współdziałanie w obszarze dydaktyki, głównie w zakresie badań naukowych nad populacjami i zespołami organizmów wodnych zamieszkujących wody słodkie i słonawe w Polsce, badań taksonomicznych, biologicznych i parazytologicznych oraz dotyczących rozmieszczenia gatunków inwazyjnych (ekspansywnych).
 3. Tekst Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 
prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 587

z dnia 28 stycznia 2011 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte dnia …………..

pomiędzy

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

a

MORSKIM INSTYTUTEM RYBACKIM W GDYNI

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (zwany w dalszej części „UWM’), reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Józefa Górniewicza

Oraz Morski Instytut Rybacki w Gdyni (zwany w dalszej części „MIR”), reprezentowany przez Dyrektora dr hab. Tomasza Linkowskiego, prof. nadzw. zwane dalej Stronami, mając na celu pogłębienie dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

§ 1

Współpraca w zakresie badań naukowych oraz kształcenia będzie obejmować:

 1. Prowadzenie wspólnych badań naukowych nad populacjami i zespołami organizmów wodnych zamieszkujących wody słodkie i słonawe w Polsce, badań taksonomicznych, biologicznych i parazytologicznych oraz dotyczących rozmieszczenia gatunków inwazyjnych (ekspansywnych).
 2. Wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi i dydaktycznymi.
 3. Publikację wyników wspólnych badań w czasopismach polskich i międzynarodowych.

 

§ 2

 1. Ze strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, a funkcję koordynatora pełnić będzie dr hab. Jacek Kozłowski, prof. UWM.
 2. Ze strony MIR w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie Zakład Zasobów Rybackich, a funkcję koordynatora pełnić będzie dr hab. inż. Iwona Psuty, prof. nadzw.

 

§ 3

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, zostaną każdorazowo sprecyzowane odrębnie.

 

§ 4

Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

§ 5

Zmiana treści Porozumienia poszczególnych etapów wspólnych prac, może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej, za zgodą obu umawiających się Stron.

 

§ 6

Niniejsze Porozumienie jest sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

§ 7

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
 2. Spory rozstrzygają:

1)     Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i

2)     Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw.

 1. W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 8

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez

 

UWM                                                  MIR

................                                                  ..............

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2011
Data publikacji:
02.02.2011 13:46
Data aktualizacji:
11.08.2014 11:06
Liczba wyświetleń:
2671
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw5872011.pdf55.4 KB