Nr 584 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2011

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 584

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 stycznia 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2011

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 12 Statutu, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza podstawowe wskaźniki ekonomiczne na rok budżetowy 2011.

 

§ 1

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne na 2011 rok stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

1.      W indywidualnych przypadkach właściwy prorektor może podjąć decyzję o wysokości kosztów pośrednich innych niż wskazane w załączniku Nr 1 do Uchwały.

2.      Wysokość kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EU w ramach 7 PR podlega każdorazowo zatwierdzeniu przez właściwego prorektora, przed podpisaniem wniosku.

 

§ 3

Przychody ze sprzedaży produkcji towarzyszącej badaniom naukowym przeznacza się na pokrycie kosztów bezpośrednich badań.

 

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 369 Senatu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2010.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2011 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 584

z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

Parametryczne wielkości kosztów pośrednich

 

I.       Działalność dydaktyczna

1)     Przychody ze studiów podyplomowych

2)     oraz niestacjonarnych studiów III stopnia                                      40%

3)     w tym:

- na pokrycie kosztów ogól uczelnianych                                        20%

- na pokrycie wydziałowych                                                         20%

4)     Pozostałe przychody dydaktyczne                                                 15%

 

II.      Działalność naukowa i współpraca z otoczeniem

1)     Działalność statutowa wydziałów                                                            30%

2)     Projekty finansowane przez NCN:

- projekty własne                                                                                35%

- projekty promotorskie                                                                        25%

- inne projekty (np. dla młodych naukowców)                                           25%

3)     Projekty finansowane przez NCBiR

- projekty celowe                                                                                35%

- projekty rozwojowe                                                                           35%

4)     Specjalne Programy i Urządzenia Badawcze (SPUB)                                    25%

5)     Projekty badawcze finansowane z ramach 7PR                                do       60%

6)     Konferencje, sympozja i inna działalność wspomagająca badania        min       9%

7)     Umowy z podmiotami gospodarczymi                                            min       10%

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2011
Data publikacji:
02.02.2011 10:43
Data aktualizacji:
11.08.2014 11:41
Liczba wyświetleń:
2661
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw5842011.pdf43.63 KB