Zarządzenie Nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 96/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

§ 1

Na podstawie art. 68 ust. 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów nr 15, poz. nr 84, z 30 grudnia 2009 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 238 poz. 1581) w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej wprowadza się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie system oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

Do złożenia oświadczenia zobowiązani są:

 1. Prorektor ds. rozwoju uczelni,
 2. Prorektor ds. studenckich,
 3. Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką,
 4. Prorektor ds. kadr,
 5. Prorektor ds. kształcenia,
 6. Dziekani Wydziałów UWM,
 7. Kanclerz UWM,
 8. Kierownik Studium Języków Obcych,
 9. Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
 10. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej,
 11. Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu,
 12. Kierownik Archiwum,
 13. Z-ca Kanclerza ds. Inwestycyjnych,
 14. Z-ca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych,
 15. Kwestor UWM,
 16. Z-za Kwestora ds. Finansowych,
 17. Z-ca Kwestora ds. Badań Naukowych i Programów Zagranicznych,
 18. Z-ca Kwestora ds. Inwestycji.

§ 3

 1. System składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej winien być udokumentowany.
 2. Dokumenty na podstawie których zostało złożone oświadczenie należy przechowywać zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi, przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów.
 3. Na dokumentację stanowiącą podstawę oświadczeń o stanie kontroli zarządczej mogą składać się m.in.:

1)     Oświadczenia kierowników podległych jednostek organizacyjnych,

2)     wyniki kontroli kierowniczej,

3)     wyniki kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

4)     wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych,

5)     wnioski/uwagi pracowników dotyczące usprawnień systemu kontroli zarządczej,

6)     skargi i wnioski,

7)     wyniki udokumentowanej analizy ryzyka dokonywanej przynajmniej raz w roku,

8)     rejestr ryzyk zagrażających realizacji celów i zadań Uniwersytetu, Wydziału, jednostki organizacyjnej,

9)     pisemne wyniki realizacji celów i zadań,

10) pisemne ustalenia z narad,

11) inne udokumentowane źródła informacji.

§ 4

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej wymienieni w § 2 składają Rektorowi UWM w terminie do dnia 20 lutego następującego po roku, którego oświadczenie dotyczy wg zał. Nr 1.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2010 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej:

 

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

1)     zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

2)     skuteczności i efektywności działania;

3)     wiarygodności sprawozdań;

4)     ochrony zasobów;

5)     przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

6)     efektywności i skuteczności przepływu informacji;

7)     zarządzania ryzykiem.

 

         Oświadczam, że w nadzorowanej / kierowanej przeze mnie działalności / wydziale / jednostce organizacyjnej / administracji centralnej

 

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

1.      Zastrzeżenia dotyczą:

(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

2.      W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostaną podjęte następujące działania:

(Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

 1. Zastrzeżenia dotyczą:

(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 1. W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostaną podjęte następujące działania:

(Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego o świadczenia pochodzących z:

monitoringu realizacji celów i zadań,

 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych),

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Zastrzeżenia:

Istotna słabość kontroli zarządczej,

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Istotna nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki,

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Niezrealizowanie istotnego celu lub zadania

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 

 

……………………………………………………

(data i podpis składającego oświadczenia)

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.12.2010
Data publikacji:
19.01.2011 08:21
Data aktualizacji:
19.01.2011 08:21
Liczba wyświetleń:
3007
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zał Zarz Nr 96.doc61.5 KB
zarznr962010.pdf55.47 KB