Zarządzenie Nr 3/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu rejestracji i składania wniosków o przyjęcie na studia oraz harmonogramu rekrutacji kandydatów na stud

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 3/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 stycznia 2011 roku

 

w sprawie określenia szczegółowego trybu rejestracji i składania wniosków o przyjęcie na studia oraz harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2011 roku

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 83 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 2 i 21 Uchwały Nr 540 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniającej Uchwałę Nr 389 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2011 r. oraz § 1 ust. 2 i 19 Uchwały Nr 541 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniającej Uchwałę Nr 390 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r., zarządzam co następuje:

 

§ 1

 1. Określa się szczegółowy tryb rejestracji i składania wniosków o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w 2011 roku.
 2. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.
 3. Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
 4. Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:

1)     wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,

2)     wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane kierunki studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto bankowe UWM,

3)     złożeniu pisemnego wniosku o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) zaopatrzonego własnoręcznym podpisem,

4)     dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”),

5)     dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”),

6)     dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej lub dyplomu EB Matury Europejskiej (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej),

7)     dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej zaświadczenia Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą),

8)     dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo):

b)     dyplomu zawodowego uprawniającego do wykonywania zawodu pielęgniarki,

c)      aktualnego zaświadczenia zakładu pracy potwierdzającego co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki,

d)     dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu pielęgniarki poświadczonego przez Izbę Pielęgniarską,

9)     dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia).

 1. W przypadku nie złożenia dokumentów określonych w pkt. 4 rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła żadnych skutków, a tym samym zarówno rejestracja jak i wniosek zostaną pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wzywania do uzupełnienia dokumentów.
 2. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
 3. Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
 4. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim,  
 5. w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
 6. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów UWM.
 7. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
 8. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.
 9. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
 10. Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz kandydatów ubiegających się przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim.
 11. Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 

§ 2

Określa się harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

14.06 – 6.07.2011 r.

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 6.07.2011 r.*

3.

Dostarczenie wydrukowanego z Systemu IRK i podpisanego wniosku o przyjęcie na studia (pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie)

27.06 – 6.07.2011 r.

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

27.06 – 6.07.2011 r.

5.

Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia)

11-12.07.2011 r.

6.

Egzaminy praktyczne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia)

11-12.07.2011 r.

7.

Egzamin sprawnościowy na kierunku ratownictwo medyczne

11-12.07.2011 r.

8.

Egzamin z języka angielskiego na kierunku filologia specjalność filologia angielska (studia II stopnia)

11.07.2011 r.

9.

Egzamin praktyczny na kierunku architektura krajobrazu (studia I stopnia)

13.07.2011 r.

10.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

14.07.2011 r.

11.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

14.07.2011 r.

12.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

18.07.2011 r.

13.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 22.07.2011 r.

14.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

25.07.2011 r.

15.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

do 28.07.2011 r.

16.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap II

29.07. 2011 r.

17.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap II

do 2.08.2011 r.

18.

Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne

4.08.2011 r.

*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM

 

§ 3

Określa się harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

14.06 – 25.07.2011 r.

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 25.07.2011 r.*

3.

Dostarczenie wydrukowanego z Systemu IRK i podpisanego wniosku o przyjęcie na studia (pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie)

18.07 – 25.07.2011 r.

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

18.07 – 25.07.2011 r.

5.

Egzamin sprawnościowy na kierunku ratownictwo medyczne

28.07.2011 r.

6.

Egzamin z języka angielskiego na kierunku filologia specjalność filologia angielska (studia II stopnia)

28.07.2011 r.

7

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

29.07.2011 r.

10.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą

29.07.2011 r.

11.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

03.08.2011 r.

12.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 9.08. 2011 r.

13.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

10.08.2011 r.

14.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

12.08.2011 r.

15.

Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez wniesienie opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów

do 5.09.2011 r.

16

Ogłoszenie wyników naboru na studia niestacjonarne

7.09.2011 r.

*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM

 

§ 4

Określa się harmonogram rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

30.03 – 30.05.2011 r.

2.

Rejestracja elektroniczna i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce)

30.03 – 01.07.2011 r.

3.

Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

02.06.2011 r.

4.

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

03.06.2011 r.

5.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

08.07.2011 r.

6.

Dokonanie opłaty wpisowej (dotyczy obcokrajowców)

do 22.07.2011 r.

7

Dokonanie opłaty czesnego za I semestr (dotyczy obywateli Polskich)

do 22.07.2011 r.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
14.01.2011
Data publikacji:
14.01.2011 14:00
Data aktualizacji:
14.01.2011 14:00
Liczba wyświetleń:
2661
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr3.pdf57.41 KB