Decyzja Nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie W

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 1/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 3 stycznia 2011 roku

 

w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.       Z tytułu korzystania z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przez podmioty zewnętrzne lub w celach związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych, ustala się opłaty w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji.

2.       Stawki określone w załączniku nr 1 do decyzji podwyższa się o podatek VAT obowiązujący w dniu rozpatrzenia wniosku z zastrzeżeniem ust. 4.

3.       Wysokość opłat określonych zgodnie z niniejszą decyzją może stanowić podstawę do sporządzania kalkulacji kosztów kształcenia na poszczególnych wydziałach lub na studiach podyplomowych.

4.       Przy wykorzystaniu stawek określonych w niniejszej decyzji do celów, o których mowa w ust. 3 stosuje się stawki w wysokości netto (bez VAT).

5.       Przychody z tytułu korzystania z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych księgowane są na koncie przychodów ogólnouczelnianych.

 

§ 2

1.       Wnioski w sprawie udostępnienia sali dydaktycznej przez podmioty lub w celach, o których mowa w § 1 ust. 1, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do decyzji, składa się do Kanclerza w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem.

2.       Kanclerz, po rozpatrzeniu wniosku:

1)     odmawia udostępnienia sali dydaktycznej w przypadku, gdyby jej udostępnienie utrudniło realizację zadań dydaktycznych,

2)     podejmuje decyzję o wysokości odpłatności z tytułu korzystania z sali dydaktycznej ustalonej na podstawie załącznika nr 1 i określa termin uiszczenia należności nie późniejszy niż dwa dni przed wyznaczonym terminem wykorzystania sali.

3.       Kopie decyzji o odpłatności przesyła się do administratora sali dydaktycznej, który zobowiązany jest do sprawdzenia dokonania opłaty przez organizatora przed udostępnieniem sali.

4.       Nieuiszczenie opłaty w terminie wyznaczonym przez Kanclerza powoduje wygaśnięcie zgody Kanclerza na wykorzystanie sali.

 

§ 3

Traci moc Decyzja Nr 54/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2010 roku.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 1 Rektora UWM z dnia 3 stycznia 2011 r.

 

TABELA OPŁAT Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z SAL, POWIERZCHNI REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO – MAZURSKIM W OLSZTYNIE

 

 

Lp.

 

Udostępniany przedmiot

 

 

jednostka

 

stawka

1.

Sala do 30 miejsc

za godzinę

45,00 zł.

2.

Sala od 31 do 100 miejsc

za godzinę

90,00zł

3.

Sala od 101 do 200 miejsc

za godzinę

130,00 zł

4.

Sala powyżej 200 miejsc

za godzinę

300,00 zł

5.

Sala komputerowa 24 stanowiskowa

za godzinę

50,00 zł

6.

Powierzchnia wystawowa w holu obiektu

m² za dzień

5,00 zł.

7.

Stelaże posterowe

sztuka za dzień

10, 00 zł.

8.

Nagłośnienie koncertowe

za dzień

500,00 zł.

9.

Tłumaczenie symultaniczne

system za dzień

350,00 zł.

każdy odbiornik za dzień

1,00 zł.

10.

Wypożyczenie odbiornika do tłumaczeń symultanicznych poza Uniwersytet

odbiornik za dzień

2,20 zł.

11.

Udostępnienie rzutnika multimedialnego

za godzinę

20,00 zł.

 

 

Załącznik nr 2 do Decyzji Nr 1 Rektora UWM  dnia 3 stycznia 2011 r.

 

Wniosek do Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

o wyrażenie zgody na korzystanie z sal, powierzchni reklamowych lub urządzeń multimedialnych

w Uniwersytecie Warmińsko –Mazurskim w Olsztynie

 

Wypełnia wnioskodawca

 

Nazwa wnioskodawcy

 

Adres wnioskodawcy

 

REGON

 

Przedmiot , o którego udostępnienie występuje wnioskodawca

 

Termin/okres korzystania

 

Miejsce użytkowania przedmiotu

 

Osoba odpowiedzialna za kontakt w sprawie decyzji

 

Telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej

 

Data wypełnienia wniosku i podpis wnioskodawcy

 

 

Wniosek proszę wysłać pocztą pod adres:

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

Sekretariat Kanclerza (pok. 8)

ul. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

 

O podjętej decyzji wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

 

Decyzja Kanclerza

 

Data wpływu wniosku

 

Numer wniosku

 

Decyzja

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie przedmiotu, o którym mowa w złożonym wniosku i ustalam z tytułu korzystania opłatę w wysokości ……………………,

(słownie ………………………………………………………………………..),

którą należy uiścić w terminie do dnia …………………… na konto Uniwersytetu …………………………………………………………………………………….

 

Nie wyrażam zgody na udostępnienie przedmiotu, o którym mowa w złożonym wniosku.

 

Data i Podpis

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
03.01.2011
Data publikacji:
04.01.2011 09:00
Data aktualizacji:
04.01.2011 09:04
Liczba wyświetleń:
2340
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyznr12011.pdf80.23 KB
Zal1Decyzja1 2011.doc37.5 KB
Zal2DecyzjaNr12011.doc38 KB