Zarządzenie Nr 92/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Zasad powoływania i likwidacji wydawnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 92/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia Zasad powoływania i likwidacji wydawnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Zasady powoływania i likwidacji wydawnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się redaktorów naczelnych wydawnictw, funkcjonujących przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, do zarejestrowania wydawnictwa w rejestrze prowadzonym przez Wydawnictwo Uniwersytetu w terminie do dnia 15 stycznia 2011 roku, zgodnie z „Zasadami powoływania i likwidacji wydawnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”.

§ 3

Realizację zarządzenia powierza się prorektorowi ds. Nauki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2010 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2010 roku

 

ZASADY POWOŁYWANIA I LIKWIDACJI WYDAWNICTW

W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

§ 1

1.      Zasady powoływania i likwidacji wydawnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie określają tryb postępowania przy podejmowaniu decyzji w sprawie funkcjonowania wydawnictw.

2.      Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1)     Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

2)     Wydawnictwo Uniwersytetu – Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

3)     wydawnictwo – wydawnictwo o nieplanowanym z góry zakończeniu, periodyk, czasopismo, gazeta, kolejny zeszyt lub tom stanowiące kontynuację tematyki, numerowane lub co najmniej datowane i posiadające zawsze ten sam tytuł,

4)     Zasady – „Zasady powoływania i likwidacji wydawnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”.

3.      Wydawnictwa funkcjonujące z naruszeniem Zasad nie podlegają finansowaniu ze środków Uniwersytetu.

§ 2

Powołanie wydawnictwa

1.      Decyzję w sprawie rozpoczęcia funkcjonowania wydawnictwa podejmuje Rektor na wniosek zaopiniowany przez Prorektora ds. Nauki.

2.      Z wnioskiem o powołanie nowego wydawnictwa może wystąpić kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, której przedmiot działania jest zgodny z planowaną treścią wydawnictwa.

3.      Wniosek o powołanie wydawnictwa powinien zawierać:

1)     tytuł wydawnictwa,

2)     charakter wydawnictwa,

3)     częstotliwość ukazywania się,

4)     objętość wydawnictwa,

5)     skład redakcji wydawnictwa,

6)     kosztorys opracowania pojedynczego numeru wydawnictwa,

7)     uzasadnienie.

4.      Wniosek o powołanie wydawnictwa składa się do Rektora za pośrednictwem Prorektora ds. Nauki, który:

1)     dokonuje oceny formalnej wniosku,

2)     opiniuje wniosek.

5.      Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych określonych w ust. 3 Prorektor ds. Nauki wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku wyznaczając termin nie dłuższy niż 7 dni od otrzymania wezwania.

6.      Nieusunięcie braków formalnych w terminie, o którym mowa w ust. 5 powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

7.      Wydając pozytywną opinię o powołaniu wydawnictwa Prorektor ds. Nauki wskazuje źródło finansowania jego funkcjonowania.

§ 3

1.      Decyzja w sprawie powołania wydawnictwa

1)     Decyzja o powołaniu wydawnictwa zawiera:

2)     datę wydania decyzji,

3)     podstawę prawną,

4)     datę rozpoczęcia funkcjonowania wydawnictwa,

5)     skład redakcji wydawnictwa.

2.      Decyzję o powołaniu wydawnictwa sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym doręcza się redaktorowi naczelnemu wydawnictwa i Wydawnictwu Uniwersytetu, a jeden pozostawia w zbiorze decyzji Rektora.

§ 4

Rejestr wydawnictw ciągłych

1.      Wszystkie wydawnictwa funkcjonujące w Uniwersytecie podlegają ewidencji w rejestrze wydawnictw prowadzonym w Wydawnictwie Uniwersytetu.

2.      Rejestr wydawnictw zawiera:

1)     liczbę porządkową,

2)     tytuł wydawnictwa,

3)     numer i datę decyzji powołującej wydawnictwo,

4)     charakter wydawnictwa,

5)     częstotliwość ukazywania się wydawnictwa,

6)     numer i datę decyzji o likwidacji wydawnictwa,

7)     datę otrzymania decyzji i likwidacji wydawnictwa,

8)     uwagi.

§ 5

Likwidacja wydawnictwa

1.      Rektor dokonuje likwidacji wydawnictwa z własnej inicjatywy lub na wniosek Prorektora ds. Nauki.

2.      Z własnej inicjatywy Rektor likwiduje wydawnictwo wyłącznie w przypadku:

1)     nie złożenia pełnego numeru wydawnictwa w terminie do:

a)     31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia przy kwartalniku,

b)     30 czerwca, 31 grudnia przy półroczniku,

c)      31 grudnia przy roczniku.

2)     braku środków finansowych na funkcjonowanie wydawnictwa.

3.      Likwidacja wydawnictwa następuje z datą podaną w decyzji Rektora.

4.      Kopię decyzji Rektora o likwidacji wydawnictwa otrzymuje Wydawnictwo Uniwersytetu oraz kwestura.

5.      Należności z tytułu funkcjonowania wydawnictwa po jego likwidacji nie stanowią kosztów Uniwersytetu.

 

 


 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.12.2010
Data publikacji:
31.12.2010 08:55
Data aktualizacji:
31.12.2010 08:55
Liczba wyświetleń:
2384
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz922010.pdf35.76 KB
zalzarz92.pdf41.53 KB