Nr 567 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Morskim w Odessie, Ukraina

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  567

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Morskim w Odessie, Ukraina

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Morskim w Odessie, Ukraina.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 567

z dnia 17 listopada 2010 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

PAŃSTWOWYM UNIWERSYTETEM MORSKIM W ODESSIE

(UKRAINA)

A

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

 

Państwowy Uniwersytet Morski w Odessie (ONMU), reprezentowany przez Rektora - Prof. Irinę Władimirowną Morozową oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora - Prof. dr hab. Józefa Górniewicza, zwane dalej Stronami, biorąc pod uwagę:

·          wzajemne zainteresowanie i dążenie do rozwijania i umacniania współpracy w zakresie nauki i edukacji;

·          istniejące między państwami przyjazne stosunki;

·          znaczenie wzajemnych korzyści z rozszerzenia stosunków w zakresie doskonalenia i dalszego rozwoju prac edukacyjnych, naukowych i badawczych;

·          postanowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7  lutego 2001 roku uzgodniły co następuje.

Artykuł 1

Umawiające się Strony będą umacniać i rozwijać wzajemnie korzystną współpracę i bezpośrednie współdziałanie w zakresie nauki i edukacji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz prawa każdego z państw.

Artykuł 2

Strony zgadzają się współpracować w zakresie nauki i edukacji poprzez:

1.      Wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych i innych ekspertów w celu zapoznania się z systemem edukacji, prowadzenia wykładów, w tym także w zakresie ogólnych prac badawczych.

2.      Wymianę studentów, doktorantów i młodych naukowców.

3.      Wymianę informacji naukowych i edukacyjnych.

4.      Przygotowanie wspólnych materiałów szkoleniowych i publikacji naukowych.

5.      Wspólną działalność w badaniach podstawowych i stosowanych.

6.      Przyciągnięcie nauczycieli i naukowców do międzynarodowych programów współpracy.

7.      Wymianę między stowarzyszeniami studentów i nauczycieli.

8.      Uczestnictwa w międzynarodowych programach naukowych i edukacyjnych.

Artykuł 3

Konkretne kierunki współpracy zostaną określone w odrębnych umowach, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

Artykuł 4

W uzgodnieniu z zarządzającymi, delegacje obu Stron będą odbywać okresowe spotkania w celu koordynacji planu wzajemnej współpracy oraz oceny jej wyników.

Artykuł 5

Każda ze Stron, zgodnie z procedurami ustanowionymi w swoim państwie, udostępni przedstawicielom drugiej Strony możliwość skorzystania z bibliotek, muzeów, archiwów itp. instytucji o charakterze edukacyjnym dla badań naukowych, edukacyjnych i innych celów.

Artykuł 6

Strony będą rozwiązywać problemy ochrony własności intelektualnej powstałej w ramach współpracy naukowej zgodnie z prawem międzynarodowym i ustaleniami prawa państw.

Artykuł 7

Strony w celu wykonania ustaleń niniejszej Umowy będą opracowywać konkretne programy współpracy i wymiany, zawierające organizacyjne i finansowe warunki ich realizacji.

Artykuł 8

Obie Strony uzgodniły, że:

Koordynatorem współpracy ze strony Państwowego Uniwersytetu Morskiego w Odessie będzie prof. Siergiej Klowanicz;

Koordynatorem współpracy ze strony Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będzie prof. dr hab. Leszek Małyszko.

Artykuł 9

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez osobę odpowiedzialną z każdej ze Stron, nie jest ograniczona w czasie działania i może zostać rozwiązana w każdej chwili za obopólną zgodą lub z inicjatywy jednej ze Stron w formie pisemnego powiadomienia drugiej Strony z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Artykuł 10

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 11

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor  Państwowego Uniwersytetu Morskiego w Odessie, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Porozumienie podpisane przez:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                  Państwowy Uniwersytet Morski

w Olsztynie                                                                w Odessie

Podpis ________________                                        Podpis ________________

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                        Prof. Irina Władimirowna Morozowa

R E K T O R                                                                 R E K T O R

Data____________________

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.12.2010
Data publikacji:
21.12.2010 14:52
Data aktualizacji:
04.09.2014 08:58
Liczba wyświetleń:
3437
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw5672010.pdf48.89 KB