Nr 565 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do konsorcjum mającego na celu przygotowanie projektu ekologicznego pod nazwą „Jezioro Kośno – ochrona przed degradacją”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 565

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do konsorcjum mającego na celu przygotowanie projektu ekologicznego pod nazwą „Jezioro Kośno – ochrona przed degradacją”

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

§ 1

1.      Senat wyraża zgodę na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do konsorcjum mającego na celu przygotowanie projektu ekologicznego pod nazwą „Jezioro Kośno – ochrona przed degradacją”.

2.      Konsorcjum, o którym mowa w pkt. 1, będą tworzyć:

1)     Stowarzyszenie Ekologiczne Łajs 2000,

2)     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

3)     Gmina Purda,

4)     Miasto i Gmina Pasym,

5)     Kampania Mazurska Sp. z o.o. z siedzibą w Pasymiu.

3.      Warunki współpracy określa List intencyjny, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 565 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2010 roku

 

List intencyjny

dotyczący współpracy przy projekcie ekologicznym

pod nazwą „Jezioro Kośno - ochrona przed degradacją”

 

Partnerami projektu są:

1)     Stowarzyszenie Ekologiczne Łajs 2000, z siedzibą w Łajs 11 B, 10-687 Olsztyn, reprezentowane przez Michała Danowskiego – Prezesa

2)     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, z siedzibą w 10-719 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2, reprezentowany przez prof. dr hab. Józefa Górniewicza – Rektora

3)     Gmina Purda z siedzibą w Purda 19, 11-030 Purda, reprezentowana przez Jerzego Laskowskiego – Wójta

4)     Miasto i Gmina Pasym z siedzibą w 12-130 Pasym, ul. Rynek 8, reprezentowane przez Bernarda Piotra Miusa – Burmistrza

5)     Kampania Mazurska Sp. z o.o. z siedzibą w 12-130 Pasym, ul. Wypoczynkowa 2, reprezentowana przez Henryka Kalinkę - Prezesa

Preambuła

Strony oświadczają, iż rozpoczęły negocjacje, które mają prowadzić do nawiązania

współpracy poprzez zawiązanie konsorcjum w celu przygotowania projektu ekologicznego pod nazwą „ Jezioro Kośno – ochrona przed degradacją” i uzyskanie środków na jego realizację z wszelkich dostępnych źródeł, jak również jego realizacji, w przypadku otrzymania dofinansowania. Jezioro Kośno to prawem chroniony rezerwat przyrody, któremu grozi powolna, acz nieuchronna zagłada, o ile nie zostaną podjęte zdecydowane działania zapobiegawcze i interwencyjne. Przygotowywany przez Stowarzyszenie Łajs 2000 i w/w Partnerów projekt obejmuje odcięcie dopływu zanieczyszczeń poprzez: olicznikowanie wszystkich ujęć wody, uszczelnienie systemu wywózki fekaliów z przydomowych zbiorników poprzez monitoring zużycia wody i zastosowanie elektronicznego (GPS) systemu kontroli wozów asenizacyjnych, realną kontrolę jakości ścieków oczyszczonych (dotyczy oczyszczalni w Bałdach), wypracowanie procedur i metod zagospodarowywania nieczystości pochodzących z produkcji rolnej (dotyczy Gospodarstwa Pomocniczego UWM w Bałdach). Realizacja w/w działań prowadzi do następnego kroku, jakim jest rekultywacja Jeziora Łajskiego, które, jak wynika z badań Katedry Inżynierii Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie, własnych i przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Łajs 2000, jest zanieczyszczone w stopniu uniemożliwiającym samoodnowę. Rekultywacja polegałaby na połączeniu metod technicznych (inaktywacja fosforu z jednoczesnym napowietrzaniem jeziora) i biologicznych (biomanipulacje rybackie). Jeziora Kośno i Łajs są ze sobą połączone. Olbrzymie ilości fosforu i azotu, którymi zanieczyszczone jest Jezioro Łajskie, przedostają się poprzez dopływ powierzchniowy do jeziora Kośno, systematycznie je zanieczyszczając. Znacząca redukcja ładunku substancji biogennych i rekultywacja jednego jeziora, by wywołać pożądaną reakcję w drugim, to innowacyjne działanie, które mamy nadzieję uzyska akceptację i finansowanie.

Artykuł 1

Strony oświadczają, iż negocjacje zakończą się do dnia 31 stycznia 2011 r.

Artykuł 2

Strony zgodnie oświadczają, że konsorcjum, o którym mowa w preambule, będzie społeczną koalicją firm, organizacji oraz instytucji, a podmioty funkcjonujące w ramach konsorcjum zachowają pełną niezależność prawną, organizacyjną i finansową. Konsorcjum nie ma osobowości prawnej.

Artykuł 3

Strony oświadczają, że przystąpienie do konsorcjum nie będzie wiązało się z ponoszeniem nakładów w postaci finansowej.

Artykuł 4

Strony oświadczają, że umowa konsorcjum będzie w szczególności regulować kwestie dotyczące podziału obowiązków między partnerami w związku z realizacją i zarządzaniem projektem, w tym zarządzaniem finansowym oraz przepływ środków finansowych pomiędzy partnerami, a także wskazywać lidera projektu.

Artykuł 5

Strony zobowiązują się prowadzić negocjacje w dobrej wierze.

Artykuł 6

1.      Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści listu intencyjnego oraz negocjacji, w tym także do nieprzekazywania stronom trzecim jakichkolwiek dokumentów, informacji etc., które pozostają w bezpośrednim lub pośrednim związku z przedmiotem negocjacji.

2.      Postanowień ust.1 nie stosuje się do procedury ubiegania się o środki finansowe na realizację projektu.

Artykuł 7

W celu realizacji niniejszego listu intencyjnego strony przedsięwezmą wszelkie prawne i faktyczne działania niezbędne do wykonania wymienionych w nim porozumień.

Artykuł 8

Strony wskażą osoby odpowiedzialne za realizacji niniejszego listu intencyjnego.

Artykuł 9

Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań do zawiązania konsorcjum, o którym mowa w preambule.

Artykuł 10

Strony ponoszą w swoim zakresie koszty związane z realizacją postanowień niniejszego listu intencyjnego, a w szczególności koszty podróży, ekspertyz, planowania etc.

Artykuł 11

Postanowienia końcowe:

  1. Niniejszy list intencyjny sporządzano w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach.
  2. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania.

 

Olsztyn, 14 grudnia 2010 roku

 

Podpisy Partnerów

 

Michał Danowski

Prezes Stowarzyszenia Łajs 2000            .................................................................

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie                                         .................................................................

 

Jerzy Laskowski

Wójt Gminy Purda                                .................................................................

 

Bernard Piotr Mius

Burmistrz Miasta i Gminy Pasym             .................................................................

 

Henryk Kalinka

Prezes Kampanii Mazurskiej Sp. z .o.o.    .................................................................

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.12.2010
Data publikacji:
21.12.2010 12:21
Data aktualizacji:
11.08.2014 12:12
Liczba wyświetleń:
3809
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw5652010.pdf50.81 KB