Nr 406 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Riazańskim Państwowym Uniwersytetem Agrotechnologicznym im. P. A. Kostycheva, Rosja

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 406

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Riazańskim Państwowym Uniwersytetem Agrotechnologicznym im. P. A. Kostycheva, Rosja

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Riazańskim Państwowym Uniwersytetem Agrotechnologicznym im. P. A. Kostycheva, Rosja.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 406 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

RIAZAŃSKIM PAŃSTWOWYM UNIWERSYTETEM AGROTECHNOLOGICZNYM IM. P.A. KOSTYCHEVA (ROSJA)

I

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE
(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

Riazański Państwowy Uniwersytet Agrotechnologiczny im. P.A. Kostycheva (RGATU), reprezentowany przez Rektora – prof. dr Gennadiego Mikhaylovicha Tunikova i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora – prof. dr hab. Józefa Górniewicza, zwane dalej „Stronami”, mając na celu pogłębienie współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społeczno-kulturalnej w zakresie ekologii postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

Artykuł 1

Ze Strony RGATU w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Katedra Ekonomiki Rolnictwa, Wydział Ekonomiczny, koordynator - Prof. dr J.A. Mażajskij,

a ze Strony UWM:

Katedra Chemii Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, koordynator - Prof. dr hab. Zdzisław Ciećko.

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna w dziedzinie ekologii dotyczyć będzie:

1.      Wymiany doświadczeń w zakresie realizacji programów nauczania studentów na poszczególnych kierunkach studiów i specjalnościach o profilu ekologicznym.

2.      Bieżącej wymiany podręczników, skryptów, publikacji naukowych i materiałów naukowo-metodycznych.

3.      Realizacji corocznej wymiany kadry nauczającej w celu przeprowadzenia wykładów, opanowania najnowszej techniki i metodyki badawczej oraz doskonalenia pracy wychowawczej.

4.      Udziału kadry nauczającej, doktorantów i studentów w konferencjach naukowo-praktycznych.

5.      Wspólnej realizacji prac naukowo-badawczych na zasadzie porozumienia wydziałów i katedr (zakładów), a także udziału obu wyższych uczelni w opracowaniu wspólnych międzynarodowych programów badań naukowych.

Artykuł 3

3.1. Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają rektorzy lub upoważnieni pełnomocnicy.

3.2. Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie: udział w konferencjach naukowych, sympozjach i seminariach, oraz stażach.

3.3. Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Załącznikach do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 4

4.1. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim, w dwóch egzemplarzach w języku rosyjskim i w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

 

4.2. Niniejsze Porozumienie o współpracy między Riazańskim Państwowym Uniwersytetem Agrotechnologicznym im. P.A. Kostycheva, a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie nabiera mocy prawnej od momentu jego podpisania przez obie Strony i jest ważne przez okres pięciu lat. Po upływie tego terminu Porozumienie może być przedłużone z inicjatywy Stron.

4.3. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia. Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron.

 

Artykuł 5

5.1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Riazańskiego Państwowego Uniwersytetu Agrotechnologicznego im. P.A. Kostycheva, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Porozumienie podpisane przez:

Riazański Państwowy Uniwersytet                   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Agrotechnologiczny im. P.A. Kostycheva                                 w Olsztynie

 

Podpis ____________________                                  Podpis___________________

Prof. dr Gennady Mikhaylovich Tunikov                       Prof. dr hab. Józef Górniewicz

             R E K T O R                                                                          R E K T O R  

 

Data ______________________                                Data ______________________

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2010
Data publikacji:
10.12.2010 12:07
Data aktualizacji:
13.08.2014 11:29
Liczba wyświetleń:
2940
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr406.pdf48.9 KB