Nr 544 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 544

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 listopada 2010 roku

 

w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Senat pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie.

2.      Głównym celem Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, będzie rozwijanie współpracy naukowo-badawczej oraz współdziałanie w obszarze dydaktyki.

3.      Tekst Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 544

z dnia 26 listopada 2010 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu …………………..

 

pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie z siedzibą 10 – 719 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2, zwanym dalej UWM, reprezentowanym przez prof. dr. hab. Józefa Górniewicza – Rektora UWM oraz Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie z siedzibą 04 – 141 Warszawa ul. Szaserów 128, zwanym dalej WIM, reprezentowanym przez gen. bryg. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka – Dyrektora WIM, zwanych łącznie Stronami.

 

Mając na uwadze posiadanie przez obie Strony wysoko wykwalifikowanej kadry i dysponowanie nowoczesnym warsztatem badawczym oraz medycznym, w celu rozwijania współpracy naukowo – badawczej, Strony zawierają umowę o następującej treści:

 

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest:

1.      realizacja wspólnych zamierzeń naukowych, a w szczególności:

1)     udział we wspólnych sieciach oraz konsorcjach naukowych,

2)     udział w projektach badawczych własnych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych źródeł,

3)     publikacja artykułów i komunikatów, prezentujących wyniki wspólnych prac w czasopismach naukowych,

2.      Współdziałanie w obszarze dydaktyki, a w szczególności:

1)     prowadzenie przedsięwzięć dotyczących kształcenia studentów UWM na terenie WIM,

2)     realizacja wspólnych zamierzeń dotyczących kształcenia podyplomowego lekarzy.

 

§ 2

Zobowiązania Stron

1.      W celu realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się do:

1)     uzgadniania programu współpracy określającego zadania każdej ze stron,

2)     wspólnego występowania o granty dla realizowanych projektów badawczych,

3)     upowszechniania wyników wspólnych prac, po uzgodnieniu zakresu publikacji,

4)     nie ujawniania wyników będących efektem współpracy, bez zgody drugiej Strony.

2.      Osobami odpowiedzialnymi za realizację współpracy są:

1)     ze strony UWM

2)     ze strony WIM –

 

§ 3

Zagadnienia finansowania prac

W celu realizacji niniejszej Umowy każda ze Stron zobowiązuje się samodzielnie finansować prowadzone u siebie prace objęte programem współpracy, z wyłączeniem projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i inne podmioty zewnętrzne) oraz ponosić koszty zainicjowanych publikacji czy zgłoszeń patentowych.

 

§ 4

Zagadnienia własności intelektualnej oraz praw autorskich

Kwestie praw autorskich oraz własności intelektualnej będą ustalane przez Strony w ramach podpisanych umów realizujących postanowienia § 1.

 

§ 5

Czas trwania umowy, rozwiązywanie kwestii spornych, postanowienia końcowe

1.      Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.      Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.      Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przed właściwym sądem w Olsztynie.

4.      Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron lub przez jedna ze stron za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, w każdym przypadku w formie pisemnej.

5.      Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach – po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

 

…………………………………………………..                               ………………………..…………………………

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.11.2010
Data publikacji:
10.12.2010 10:02
Data aktualizacji:
11.08.2014 13:35
Liczba wyświetleń:
2717
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr544.pdf44.98 KB