Nr 541 z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 541

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 listopada 2010 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 390 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.

 

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

 

§1

W Uchwale Nr 390 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.      W §1 ust. 3. Otrzymuje brzmienie:

„3. Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” – należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej. W konkursie (rankingu) średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości.”

2.      §2 otrzymuje brzmienie:

„§2 Szczegółowy tryb rejestracji i składania wniosków o przyjęcie na studia określa zarządzenie rektora”

3.      W §4 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

„7. Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości/ świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej.”

4.      §5 otrzymuje brzmienie:

„§5 Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej

1.      Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

2.      Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

3.      Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.”

5.      W §6 dodaje się trzecie zdanie w brzmieniu:

„Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającym uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).”

6.      W §7 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

-        zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

-        poświadczenia w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (DzU z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

-        tłumaczenia przysięgłego na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym.”

7.      W §7 skreśla się ust. 6.

8.      W §8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalność, przekroczy określony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości – wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej lub dyplom EB Matury Europejskiej), z uwzględnieniem przepisów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §3 i §4 uchwały. Przepisy określone w §1 ust. 3 uchwały stosuje się odpowiednio.”

9.      W §9 skreśla się ust. 5.

10.  W §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Terminy egzaminu wstępnego – sprawnościowego na kierunku ratownictwo medyczne określa harmonogram rekrutacji.”

11.  W §11 ust. 1 pkt c) otrzymuje brzmienie:

„c) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku studiów, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na kierunki: bioinżynieria produkcji żywności, budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika),”

12.  W §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.”

13.  W §12 A ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Terminy egzaminów oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego określa harmonogram rekrutacji.”

14.  W §12 C ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą, określa harmonogram rekrutacji.”

15.  §13 otrzymuje brzmienie:

„§13

1.     Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie wymagane są następujące dokumenty:

a)    podanie (na wydruku z systemu IRK),

b)    dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM.

2.     Dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.”

16.  W §14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

a)     świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

b)     odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich),

c)     kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2),

d)     zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku studiów, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na kierunki: biologia, budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, zootechnika),”

e)     fotografii w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,

f)      trzech fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL.”

17.  W §14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.”

18.  W §15 ust. 2 pkt f) otrzymuje brzmienie:

„f) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia.”

19.  §17 otrzymuje brzmienie:

„§17 Harmonogram rekrutacji określa zarządzenie rektora.”

20.  Skreśla się tabelę 2.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.11.2010
Data publikacji:
10.12.2010 09:53
Data aktualizacji:
12.08.2014 07:24
Liczba wyświetleń:
3166
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr541.pdf51.04 KB