Nr 538 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 538

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 listopada 2010 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora

§ 1

Na podstawie art. 155 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 89 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 412 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Senat uchwala Regulamin zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 104 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2006 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 538

z dnia 26 listopada 2010 roku

 

REGULAMIN

zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin reguluje zasady przyznawania nagród Rektora na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Rozdział II

Kryteria przyznawania nagród Rektora

§ 2

1.      Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagrody.

2.      Rektor przyznaje pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej uzyskane w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagrody.

3.      Rektor przyznaje doktorantom nagrody za uzyskanie i realizację projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 3

1.      Nagrody przyznawane są:

1)     z inicjatywy Rektora,

2)     przez Rektora na wniosek prorektorów, dziekanów i Kanclerza.

2.      Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2 składa się w terminie określonym przez Rektora

 

§ 4

1.      Nagrody dla nauczycieli akademickich i doktorantów przyznawane są w szczególności za:

1)     oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe i artystyczne udokumentowane:

a)     publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań,

b)     pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowanymi, charakteryzującymi się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu,

2)     wyróżniające prace doktorskie i habilitacyjne oraz wyróżniające się książki będące podstawą do uzyskania tytułu profesora,

3)     kształcenie kadr naukowych i artystycznych potwierdzone podejmowaniem badań o charakterze nowatorskim i kompleksowym, będących inspiracją dla innych pracowników naukowych,

4)     uzyskanie i realizację projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

5)     konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych,

6)     szczególne osiągnięcia dydaktyczne oraz autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, przewodników metodycznych, programów nauczania, nowoczesnych metod nauczania.

2.      Przez użyte w ust. 1 określenia osiągnięcia naukowe, prace naukowe należy rozumieć również osiągnięcia artystyczne, prace artystyczne, a przez kształcenie kadr naukowych - kierowanie młodą kadrą w zakresie dyscyplin artystycznych.

§ 5

Podstawę przyznania nagrody dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi stanowi:

1)     wysoka ocena wykonywanej pracy,

2)     doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji,

3)     zaangażowanie w prace wykraczające poza zakres obowiązków służbowych.

§ 6

Rektor przyznaje nagrody indywidualne i zespołowe za osiągnięcia, o których mowa w § 4 i 5.

 

Rozdział III

Podział funduszu i wysokość nagród Rektora przyznawanych na zasadach ogólnych

§ 7

Po zabezpieczeniu funduszu na nagrody ministra i nagrody z inicjatywy Rektora dokonuje się dalszego podziału funduszu proporcjonalnie do wynagrodzeń zasadniczych realizowanych w poszczególnych jednostkach podstawowych oraz pozawydziałowych, w zależności od podległości merytorycznej.

§ 8

1.      Wysokość nagrody ustala się przy zastosowaniu mnożnika minimalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku profesora zwyczajnego, obowiązującego na dzień 30 czerwca roku, w którym zostaje przyznana nagroda. Wysokość nagrody zaokrągla się do pełnych setek.

2.      Wysokość nagrody indywidualnej przyznawanej przez rektora dla nauczycieli akademickich wynosi:

1)     I stopnia - czterokrotność stawki,

2)     II stopnia – dwuipółkrotność stawki,

3)     III stopnia - jednokrotność stawki.

3.      Wysokość nagrody zespołowej przyznawanej przez rektora dla nauczycieli akademickich wynosi:

1)     I stopnia - do dziesięciokrotności stawki,

2)     II stopnia - do ośmiokrotności stawki.

4.      Wysokość nagrody indywidualnej przyznawanej przez rektora dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi wynosi:

1)     I stopnia – dwuipółkrotność stawki,

2)     II stopnia - półtorakrotność stawki,

3)     III stopnia – jednokrotność stawki.

5.      Wysokość nagrody zespołowej przyznawanej przez rektora dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi wynosi do sześciokrotności stawki.

6.      W ramach przyznanej nagrody zespołowej podział pomiędzy członków zespołu uzależniony jest od wkładu pracy poszczególnych osób, z tym, że nagroda przypadająca na jednego członka zespołu nie może przekraczać wysokości nagrody indywidualnej.

§ 9

W danym roku nauczycielowi akademickiemu z tego samego tytułu może być przyznana nagroda indywidualna lub zespołowa ministra albo Rektora.

Rozdział IV

Nagrody Rektora za uzyskanie i realizację projektu badawczego

§ 10

Nagrody Rektora przyznaje się za uzyskanie i realizację projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nauczycielom akademickim i doktorantom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 11

Podstawę ustalenia wysokości nagrody Rektora dla zespołu badawczego stanowi 1/3 odpisów kosztów pośrednich projektu badawczego realizowanego przez zespół.

§ 12

Jeżeli wysokość nagrody dla nauczycieli akademickich przekroczy najwyższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku pracy, wówczas nagroda wypłacana jest w ratach.

§ 13

1.      W przypadku przerwania realizacji projektu badawczego wypłacona dotychczas nagroda podlega zwrotowi w całości.

2.      W przypadku negatywnej oceny raportu końcowego projektu badawczego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wypłacona dotychczas nagroda Rektora podlega zwrotowi w całości.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.11.2010
Data publikacji:
10.12.2010 09:33
Data aktualizacji:
12.08.2014 08:16
Liczba wyświetleń:
3416
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr538.pdf48.43 KB