Nr 412 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  412

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 maja 2010 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat postanawia co następuje:

 

§ 1

1.      Senat zatwierdza Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

2.      Traci moc Uchwała Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2006 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 173 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku oraz Uchwałą  Nr 127 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2009 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą 1 października 2010 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 412 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 14 maja 2010 roku

 

 

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

 

REGULAMIN

STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

Do użytku wewnętrznego

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1

1.      Przyjęcie w poczet uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej "Uczelnią", następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uczelni. Uczestnik studiów doktoranckich podpisuje akt ślubowania, który przechowuje się w teczce akt osobowych doktoranta.

2.      Po immatrykulacji doktorant otrzymuje indeks oraz legitymację doktoranta. Indeks jest dokumentem przedstawiającym przebieg  oraz wynik studiów  i jest własnością doktoranta. Legitymacja doktoranta jest dokumentem poświadczającym status doktoranta.

3.      Przełożonym wszystkich doktorantów Uczelni jest rektor. Przełożonym doktorantów podstawowej jednostki organizacyjnej jest kierownik studiów, powołany przez rektora na wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów.

4.      Uczestnicy prowadzonych w Uczelni studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów. Organy samorządu doktorantów są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Uczelni. Samorząd doktorantów działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i regulaminu uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz ich kompetencje.

5.      Uczelnia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

6.      Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta między uczelnią a doktorantem w formie pisemnej. Doktoranci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w roku akademickim 2005/2006 wnoszą opłaty za zajęcia dydaktyczne na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie studiów.

7.      Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia doktoranckie na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. O przyjęciu na studia decyduje rektor.

8.      Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)     rada podstawowej jednostki organizacyjnej – rada wydziału,

2)     kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej – dziekan wydziału

 

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§2

1.      Rok akademicki rozpoczyna się l października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.

2.      Rok akademicki składa się z:

1)     dwóch 15 - tygodniowych okresów zajęć dydaktycznych  (semestrów);

2)     dwóch sesji egzaminacyjnych: (zimowej i letniej) oraz dwóch sesji poprawkowych (zimowej i jesiennej);

3)     przerwy wypoczynkowej w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, w tym 4 tygodni nieprzerwanych wakacji letnich.

3.      Ramową organizację roku akademickiego ustala, corocznie przed jego rozpoczęciem, rektor. Rektor może w ciągu roku ustanowić dodatkowe dni wolne od zajęć oraz w razie potrzeby zawiesić zajęcia dydaktyczne w określonych dniach i godzinach.

 

§3

1.      Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne.

2.      Studia doktoranckie prowadzone są zgodnie z planem studiów i programem nauczania uchwalonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, według wytycznych zawartych w standardzie kształcenia określonym zarządzeniem rektora. Za realizację programu studiów doktoranckich odpowiada kierownik studiów doktoranckich.

3.      Plan studiów i program nauczania w ramach danej dziedziny lub dyscypliny naukowej powinien zostać uchwalony przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, nie później niż na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, na którym plan studiów i program nauczania będzie obowiązywał.

4.      Termin o którym mowa w ust. 3 stosuje się również w przypadku uchwalenia zmiany planu studiów i programu nauczania.

5.      Zmieniony, w trybie określonym w ust. 3 plan studiów i program nauczania obowiązuje z dniem rozpoczęcia nowego roku akademickiego i dotyczy wyłącznie doktorantów rozpoczynających naukę.

6.      Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji, ustalone przez uczelnię.

7.      Wykłady w uczelni są otwarte.

8.      Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z uwzględnieniem warunków określonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

9.      Zajęcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności mogą być prowadzone w języku obcym.

 

§4

Plan sesji egzaminacyjnych i rozkład zajęć, opracowany po zasięgnięciu opinii organów właściwego samorządu doktorantów, podawany jest do wiadomości doktorantów na 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dziekanatu.

 

§5

1.               W celu zapewnienia właściwej organizacji i toku studiów doktoranckich, rada podstawowej jednostki organizacyjnej powołuje opiekunów naukowych doktorantów, spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2.               Do zadań opiekuna naukowego należy w szczególności:

1)     udzielanie pomocy w pracy naukowej, zwłaszcza w doborze problematyki w obrębie której będzie wykonywana rozprawa doktorska,

2)     opracowanie, na wniosek kierownika studiów, indywidualnego planu studiów i programu nauczania,

3)     prowadzenie systematycznych konsultacji z uczestnikiem studiów doktoranckich oraz nadzór nad realizacją harmonogramu badań,

4)     opiniowanie okresowych sprawozdań uczestników studiów doktoranckich,

5)     przedstawianie kierownikowi studiów okresowych ocen postępów w pracy naukowej i dydaktycznej doktoranta.

6)     inicjowanie otwarcia przewodu doktorskiego i wspomaganie jego przeprowadzenia.

 

§6

1.      Doktorant, po zaliczeniu I roku studiów, legitymujący się co najmniej dobrymi wynikami w nauce może studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

2.      Szczegółowe zasady studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania ustala i zatwierdza rada podstawowej jednostki organizacyjnej. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może przekazać swoje uprawnienia w tym zakresie kierownikowi studiów, który współpracuje z opiekunem naukowym doktoranta. Dziekan może wystąpić do komisji dydaktycznej podstawowej jednostki organizacyjnej o wydanie opinii dotyczącej zasad studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

3.      Ustalenie indywidualnego planu studiów i programu nauczania polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach realizowanej dyscypliny i specjalności naukowej, łączeniu dwu lub więcej specjalności naukowych w obrębie jednej lub więcej dyscyplin, a także na udziale doktoranta w pracach badawczych. Studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania może prowadzić do skrócenia okresu kształcenia w szkole wyższej.

4.      W ramach indywidualnego planu studiów i programu nauczania zapewnia się szczególną opiekę dydaktyczno-naukową oraz indywidualny dobór treści i form kształcenia.

5.      Opiekun naukowy przedstawia kierownikowi studiów do końca roku akademickiego informacje o postępach w studiowaniu powierzonego jego opiece doktoranta. Jeżeli doktorant nie osiąga zadowalających wyników w studiowaniu, kierownik studiów występuje do rady podstawowej jednostki organizacyjnej o cofnięcie zezwolenia na kształcenie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

 

§7

1.      Dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnej organizacji studiów w przypadku doktoranta znajdującego się w sytuacji uznanej przez kierownika studiów za uzasadniającą podjęcie takiego trybu studiów.

2.      Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu odrębnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie powinno prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów.

3.      Okresem rozliczeniowym dla doktorantów wymienionych w ust. 2 jest rok akademicki.

4.      Kierownik studiów ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż rok akademicki.

5.      W przypadku naruszenia przez doktorantów ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku postępów w kształceniu i działalności badawczej, kierownik studiów może cofnąć zgodę na ten tryb studiów.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA

§8

Doktorant ma prawo do:

1)     zdobywania wiedzy,

2)     rozwijania własnych zainteresowań naukowych i artystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń Uczelni w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych Uczelni,

3)     uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni,

4)     zrzeszania się w kołach naukowych, uczelnianych organizacjach oraz agendach kulturalnych, sportowych i stowarzyszeniach na zasadach określonych w ustawie "Prawo o stowarzyszeniach",

5)     pomocy materialnej, na zasadach określonych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

6)     ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego na zasadach określonych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

7)     zgłaszania do władz Uczelni i podstawowej jednostki organizacyjnej - za pośrednictwem organów samorządu doktorantów - uwag i postulatów dotyczących planów i programów studiów, organizacji studiów, warunków socjalno-bytowych oraz innych spraw związanych z realizacją procesu dydaktycznego,

8)     korzystania z pomocy merytoryczno-organizacyjnej ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,

9)     ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

10) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych,

11) uzyskiwania nagród i wyróżnień.

 

§9

Przyjęcie kandydata na pierwszy rok następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia ustalonych przez Uczelnię. W przypadku niepodjęcia studiów – kierownik studiów skreśla doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich.

 

§10

Doktorant może ubiegać się o:

1)     zmianę formy studiów,

2)     podjęcie studiów w trybie indywidualnego planu studiów i programu nauczania lub indywidualnej organizacji studiów na zasadach określonych w §6 i §7.

 

§11

1.      Podstawowym obowiązkiem doktoranta jest postępowanie zgodnie z treścią ślubowania i regulaminu studiów doktoranckich oraz innych regulaminów obowiązujących w uczelni.

2.      Doktorant jest zobowiązany w szczególności do:

1)     1/ uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich,

2)     2/  prowadzenia badań naukowych i składania semestralnych sprawozdań z ich przebiegu w terminach wyznaczonych przez kierownika studiów doktoranckich,

3)     3/  składania egzaminów i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,

4)     4/  odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu,

5)     5/otwarcia przewodu doktorskiego nie później niż do końca trzeciego roku studiów,

6)     6/ przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni.

3.      Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 prowadzonych przez doktoranta, nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych rocznie.

 

§12

Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną lub sądem koleżeńskim doktorantów.


§13

Rada podstawowej jednostki organizacyjnej, według wytycznych zawartych w standardzie kształcenia określonym zarządzeniem rektora, w ramach planu studiów określa zajęcia, w których udział jest obowiązkowy, jak również sposób ich zaliczenia. Przedmiot może kończyć się egzaminem lub zaliczeniem.

 

IV. ZALICZENIE ROKU

§14

1.      Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.

2.      Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wypełnienie przez doktoranta wymagań określonych przez nauczyciela akademickiego, zgodnych z wytycznymi rady podstawowej jednostki organizacyjnej. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów może zwolnić doktoranta z ponownego uczestniczenia w ćwiczeniach, które zaliczył.

3.      Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest wypełnienie przez doktoranta wymagań określonych przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, według wytycznych zawartych w standardzie kształcenia określonym zarządzeniem rektora.

4.      Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie przez doktoranta zaliczenia ćwiczeń i praktyk zawodowych oraz zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów dla danego roku.

5.      Liczba egzaminów w roku akademickim nie może przekraczać sześciu.

6.      Doktorant przystępuje do egzaminu z indeksem i kartą egzaminacyjną, po uprzednim zaliczeniu zajęć obowiązkowych z danego przedmiotu.

7.      Doktorant zwraca indeks i kartę egzaminacyjną do dziekanatu w terminie określonym przez kierownika studiów.

8.      Doktorantowi, który nie zaliczył zajęć obowiązkowych, przysługuje prawo odwołania się w ciągu trzech dni od daty niezaliczenia do kierownika jednostki prowadzącej dane zajęcia (instytutu, katedry, zakładu, kliniki, studium). Kierownik jednostki może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiadomości doktoranta.

9.      Zaliczenie komisyjne odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą: kierownik właściwej jednostki organizacyjnej jako przewodniczący komisji, opiekun naukowy, osoba prowadząca zajęcia, inny specjalista z zakresu danego przedmiotu oraz przedstawiciel organu samorządu doktorantów.

10.  Zaliczenie zajęć stwierdza się wpisem do indeksu i karty egzaminacyjnej.

 

§15

1.      Zaliczenia zajęć obowiązkowych dokonuje osoba prowadząca zajęcia.

2.      Doktorant uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik przedmiotu na wniosek doktoranta zaopiniowany przez osobę kierującą tymi pracami bądź opiekuna koła naukowego. O swojej decyzji informuje kierownika jednostki realizującej zajęcia oraz kierownika studiów.

 

§16

Wykłady prowadzą nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora, profesora sztuki lub posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a także posiadający kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej za zgodą rady podstawowej jednostki organizacyjnej może powierzyć prowadzenie wykładów nauczycielowi akademickiemu posiadającemu stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub posiadającemu kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

 

§17

Kierownik studiów może skreślić doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich danego roku studiów w czasie trwania roku - za brak systematycznych postępów w nauce lub za nieuczestniczenie w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych, a także w przypadku rezygnacji ze studiów, niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów lub ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

 

§18

1.      Formę zaliczania poszczególnych przedmiotów i praktyk zawodowych określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej.

2.      Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące oceny:

  • bardzo dobry (5,0)
  • dobry plus (4,5)
  • dobry (4,0)
  • dostateczny plus (3,5)
  • dostateczny (3,0)
  • niedostateczny (2,0)

3.      Organizacja i tok studiów uwzględniają przenoszenie i uznawanie wyników osiąganych przez doktoranta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osiągnięć.

 

§19

1.      Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wykładający dany przedmiot lub inny specjalista wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej. Informacja powinna być podana do wiadomości doktorantom przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

2.      Doktorant obowiązany jest do składania egzaminów w terminach określonych w organizacji roku akademickiego i uzgodnionych z egzaminatorami.

3.      Doktorant, który nie przystąpił do egzaminu w uzgodnionym terminie, zobowiązany jest przedstawić egzaminatorowi w ciągu 7 dni usprawiedliwienie nieobecności. Jeżeli egzaminator uzna je za wystarczające, wyznacza kolejny termin egzaminu.

4.      Od decyzji egzaminatora nie uznającej za wystarczające takiego usprawiedliwienia, doktorantowi przysługuje odwołanie złożone w ciągu 7 dni do kierownika studiów, którego decyzja jest ostateczna.

5.      Doktorant, za zgodą egzaminatora, może zdawać egzaminy przed sesją, nie tracąc prawa do trzykrotnego zdawania każdego egzaminu w sesji. Negatywny wynik egzaminu, zdawanego przed sesją, nie jest wpisywany do indeksu.

6.      W przypadku uzyskania na egzaminie w sesji oceny niedostatecznej, doktorantowi przysługuje prawo do zdawania dwóch egzaminów poprawkowych z każdego niezdanego przedmiotu.

7.      Zaliczenie przedmiotów, z których nie ma egzaminu, może odbywać się w terminie przewidzianym dla sesji egzaminacyjnej za zgodą kierownika studiów i właściwego organu samorządu doktorantów.

8.      Zaliczenie bądź niezaliczenie roku akademickiego powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 września, bez względu na liczbę wykorzystanych terminów egzaminacyjnych.

9.      Spełnienie przez doktoranta w danym semestrze wymagań przewidzianych planem studiów, jest odnotowane przez kierownika studiów w indeksie i karcie egzaminacyjnej.

 

§20

1.      Na wniosek doktoranta, złożony w ciągu 3 dni od daty drugiego egzaminu poprawkowego, w którym zgłasza on istotne zastrzeżenia co do bezstronności przebiegu egzaminu, następny egzamin poprawkowy może być przeprowadzony komisyjnie.

2.      Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku.

3.      Komisję powołuje kierownik studiów i jest jej przewodniczącym.

4.      W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: kierownik studiów (w wyjątkowych przypadkach upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki) jako przewodniczący komisji, osoba prowadząca zajęcia, drugi specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalizacji pokrewnej, przedstawiciel samorządu doktorantów.

 

§21

1.      Kierownik studiów może zezwolić na powtarzanie przedmiotu(tów) wyłącznie na pisemny wniosek doktoranta.

2.      Doktorant może uzyskać zezwolenie na powtarzanie danego przedmiotu nie więcej niż raz w okresie studiów. Powtarzanie przedmiotów jest odpłatne. Zasady pobierania opłat określa Senat Uczelni.

3.      Na pisemną prośbę doktoranta dopuszcza się możliwość powtarzania nie więcej niż dwóch przedmiotów na I roku studiów - za pełną odpłatnością ustaloną przez rektora Uczelni. Decyzję podejmuje kierownik studiów, który również określa warunki dalszej realizacji toku studiów.

 

§22

1.      Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach.

2.      W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:

1)     czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,

2)     sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

3)     sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności

- łącznie nie więcej niż o rok.

3.      Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów  doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o rok.

 

§23

Ponowne przyjęcie na studia osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia doktoranckie.

 

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§24

 

1.      Nagrody i wyróżnienia rektora mogą być przyznane doktorantowi, który:

1)     uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce,

2)     legitymuje się znaczącymi osiągnięciami w ramach działalności naukowej,

3)     wykazuje się aktywnością w samorządzie doktorantów, organizacjach i stowarzyszeniach doktoranckich.

2.      Doktorant, o którym mowa w ust. 2 może zostać wyróżniony:

1)     pochwałą rektora lub dziekana - ustną lub z wpisem do indeksu,

2)     dyplomem, listem gratulacyjnym rektora lub dziekana,

3)     nagrodą ufundowaną przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne i fundacje, zgodnie z regulaminem obowiązującym dla tych nagród.

3.      Szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień, określają odrębne regulaminy.

4.      Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może ustalić inne formy wyróżnień doktorantów danej podstawowej jednostki organizacyjnej. Jeśli wyróżnienie łączy się z nagrodą pieniężną, podstawowe jednostki organizacyjne pokrywają ją ze środków własnych.

 

VI. UKOŃCZENIE STUDIÓW

§25

1.      Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów doktoranckich jest zrealizowanie przewidzianego w programie studiów zakresu kształcenia, udokumentowanie wyników prac badawczych oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem.

2.      Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

3.      Przed otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów doktoranckich, absolwent powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni.

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§26

W sprawach dotyczących organizacji i trybu odbywania studiów przez doktoranta, a nie objętych przepisami Regulaminu, decyduje kierownik studiów.

 

§27

  1. Od decyzji podjętych przez kierownika studiów doktoranckich na podstawie niniejszego Regulaminu, przysługuje doktorantowi prawo złożenia w ciągu 14 dni odwołania do rektora.
  2. Decyzja rektora jest ostateczna.

§28

 

Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalony został przez Senat Uczelni Uchwałą Nr 412 z dnia 14 maja 2010 roku i wchodzi w życie z dniem l października 2010 roku.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.05.2010
Data publikacji:
07.12.2010 09:35
Data aktualizacji:
13.08.2014 10:58
Liczba wyświetleń:
3311
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw412 2010.pdf78.06 KB