Zarządzenie Nr 73/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zarządzenie Nr 73/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 października 2010 roku

 

w sprawie zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

 

 Działając na  podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  zarządza się  co następuje:

I. Przepisy ogólne

§ 1.

1.      Zarządzenie określa zasady wynagradzania osób, realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w jednostkach organizacyjnych i funkcjonalnych Uczelni.

2.      Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do pracowników Uczelni oraz do osób nie zatrudnionych w Uczelni, a wykonujących czynności przy realizacji projektów

§ 2.

1.      Przez użyte w zarządzeniu pojęcia rozumie się:

1)     Uczelnia – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

2)     ustawa – ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365. z późn. zm.);

3)     rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251. poz. 1852, z późn. zm.)

4)     projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych – przedsięwzięcie finansowane ze środków pochodzących ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie;

5)     zasady realizacji projektu – zasady określone w umowie o dofinansowanie projektu;

6)     wynagrodzenie zasadnicze – miesięczne wynagrodzenie pracownika określone w umowie           o pracę lub akcie mianowania, stanowiące podstawę do naliczenia wynagrodzenia podstawowego, zgodnie z rozporządzeniem;

7)     wynagrodzenie podstawowe miesięczne – wynagrodzenie pracownika za jeden miesiąc, uwzględniające następujące składniki: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, premia regulaminowa, dodatek funkcyjny;

8)     wynagrodzenie podstawowe roczne – wynagrodzenie podstawowe miesięczne wypłacone pracownikowi za ostatnie 12 miesięcy;

9)     wynagrodzenie uzupełniające – dodatkowe wynagrodzenie przysługujące za pracę                   w projekcie finansowanym ze źródeł zewnętrznych;

10) wynagrodzenie zwiększone – wartość wynagrodzenia pracownika stanowiąca sumę wynagrodzenia podstawowego i uzupełniającego;

11) średniomiesięczna liczba efektywnych godzin pracy – normatywną liczbę godzin pracy określoną dla zajmowanego w Uczelni stanowiska, pomniejszoną o ustaloną indywidualnie, przysługującą liczbę dni urlopu, choroby, zwolnień, dni świątecznych
i wolnych od pracy;

12)  stawka godzinowa wynagrodzenia podstawowego – iloraz wynagrodzenia podstawowego miesięcznego i średniomiesięcznej liczby efektywnych godzin pracy;

13)  stawka godzinowa wynagrodzenia uzupełniającego – stawkę godzinową wynagrodzenia podstawowego zwiększoną maksymalnie o 300%.

§ 3.

1.      Osoby wykonujące pracę w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych, która wykracza poza zakres obowiązków określony w ramach wcześniej nawiązanego z Uczelnią stosunku pracy, mogą być zatrudnione:

1)     w ramach istniejącego stosunku pracy – na podstawie aneksu do umowy o pracę/ aktu mianowania;

2)     w ramach nowego stosunku pracy – na podstawie umowy o pracę;

3)     w ramach umowy cywilnoprawnej, o ile charakter pracy na to pozwala.

2.      W stosunku do osób wykonujących pracę w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
z którymi Uczelnia nie nawiązała wcześniej stosunku pracy, stosuje się zasady określone w ust. 1 pkt 2 i 3.

3.      Forma zatrudnienia osób realizujących zadania w projekcie finansowanym ze źródeł zewnętrznych, zakres i harmonogram wykonywanych zadań, oraz stosowane stawki wynagrodzeń muszą być zgodne z zasadami realizacji projektu.

§ 4.

1.      Wysokość wynagrodzenia ustala Rektor na uzasadniony wniosek kierownika projektu, zaakceptowany przez kierownika jednostki uwzględniając umiejętności, kompetencje, zakres prac wykonywanych na rzecz projektu.

2.      Stawka wynagrodzenia zasadniczego w projekcie nie może przekraczać:

1)     dla osób zatrudnionych na zasadach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, trzykrotności stawki aktualnego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika;

2)     dla pozostałych osób - maksymalnie czterokrotności stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującej dla danego stanowiska określonego w rozporządzeniu.

3.      W przypadku, gdy zasady realizacji projektu określają w sposób jednoznaczny wysokość stawek wynagrodzenia, stosowane są stawki wynikające z tych zasad.

4.      Jeżeli zasady realizacji projektu zobowiązują do stosowania średnich stawek dla danego stanowiska pracy, stosuje się średnią stawkę dla danego stanowiska określoną w rozporządzeniu.

§ 5.

1.      W celu zaplanowania wydatków na wynagrodzenie w ramach danego projektu jego kierownik, będący dysponentem środków finansowych, zobowiązany jest sporządzić kalkulację kosztów wynagrodzenia pracowników uczestniczących w projekcie, obejmującą cały okres realizacji projektu lub okresy roczne, jeżeli dopuszczają to zasady realizacji projektu.

2.      Kalkulacja winna uwzględniać przewidywany czas pracy pracowników w projekcie oraz stawki wynagrodzenia obliczone dla każdego pracownika zgodnie z zasadami realizacji projektu oraz niniejszym zarządzeniem.

3.      W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie składniki wpływające na łączną wysokość kosztów wynikających z zatrudnienia pracownika, takie jak: dodatek za staż pracy, premia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

4.      W przypadku zatrudnienia do projektu osób spoza Uczelni, do wniosku o zatrudnienie należy dołączyć wszystkie dokumenty dotyczące dotychczasowego zatrudnienia i przekazać do Biura Kadr i Spraw Socjalnych.

5.      Kalkulację sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do zarządzenia.

6.      Wynagrodzenia płatne na podstawie stawki godzinowej ustala się przy zastosowaniu wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. Jeżeli projekt wymaga wprowadzenia do kalkulacji dodatkowych elementów należy je uwzględnić.

7.      Za sporządzenie prawidłowej kalkulacji odpowiedzialność ponosi kierownik projektu.

8.      Kalkulacja wymaga zatwierdzenia przez Rektora.

9.      W przypadku zmiany składu zespołu pracowników uczestniczących w projekcie, zmian obligatoryjnych stawek narzutów na wynagrodzenia lub innych zmian skutkujących koniecznością aktualizacji kalkulacji, kierownik projektu jest zobowiązany do sporządzenia nowej kalkulacji obejmującej zaistniałe zmiany.

§ 6.

1.      Wraz z kalkulacją, o której mowa w § 5, kierownik projektu zobowiązany jest dostarczyć do jednostki sprawującej bezpośredni nadzór nad realizowanym projektem - komplet dokumentów projektowych wraz z jego budżetem.

2.      Kierownik projektu zobowiązany jest do uzyskania od każdego pracownika zaangażowanego   w realizację projektu pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o wynagrodzeniach według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia.

II. Formy zatrudnienia

§ 7.

1.      Podstawą do zatrudnienia osoby przy realizacji zadania na rzecz projektu są:

1)     umowa o pracę określająca okres, na który przewidziano zatrudnienie, stawkę wynagrodzenia zasadniczego, wymiar etatu pracy, źródła finansowania oraz opis stanowiska pracy w zakresu obowiązków;

2)     aneks do umowy o pracę lub aktu mianowania określający okres, na który przyznano wynagrodzenie, stawkę wynagrodzenia uzupełniającego wyrażoną w zł/godz., bądź stawkę wynagrodzenia zasadniczego za wymiar etatu, źródło finansowania. Załącznikiem do aneksu jest zakres obowiązków pracownika w ramach projektu;

3)     umowa cywilnoprawna określająca okres pracy w projekcie oraz wynagrodzenie w formie stawki godzinowej albo ryczałtowej.

2.      Pracownik niebędący nauczycielem akademickim, może przeznaczyć w ciągu miesiąca na pracę we wszystkich projektach w jakich uczestniczy na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1, łącznie                      z realizacją obowiązków wynikających z umowy o pracę, nie więcej niż wynosi wymiar czasu pracy, określony w przepisach prawa pracy.

3.      Nauczyciel akademicki może przeznaczyć w ciągu miesiąca na pracę w projektach, w jakich uczestniczy na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1, nie więcej niż 156 godzin pomniejszonych                       o obowiązujący go w danym miesiącu wymiar godzin dydaktycznych (obejmujący roczny wymiar zajęć dydaktycznych oraz obowiązkowe godziny ponadwymiarowe).

4.      Przestrzeganie limitów godzin ujętych w ust. 2 i 3 należy do obowiązków pracownika, a ich naruszenie może być podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku                     do nauczycieli akademickich i zastosowania kar w stosunku do pozostałych pracowników.

§ 8.

1.      W zależności od źródeł finansowania wynagrodzenia o zawarcie umowy/aneksu:

1)     z pracownikiem - występuje kierownik jednostki organizacyjnej na wniosek kierownika projektu,

2)     z kierownikiem projektu - występuje kierownik jednostki organizacyjnej, prorektor albo kanclerz wg podległości.

2.      Wniosek o zawarcie umowy/aneksu powinien zawierać przewidywaną liczbę godzin/wymiar etatu pracy, przewidywany okres pracy na rzecz projektu oraz stawkę godzinową wynagrodzenia uzupełniającego, bądź stawkę zasadniczą za wymiar etatu pracy i źródło jego finansowania, a także zakres obowiązków dotyczący pracy w projekcie w postaci karty pracy. Wniosek powinien być potwierdzony przez jednostkę organizacyjną sprawującą bezpośredni nadzór nad realizowanym projektem.

3.      Zaleca się by umowy/aneksy sporządzane były na czas trwania projektu.

4.      Wynagrodzenie osoby realizującej zadania na rzecz projektów jest podstawą do naliczania podatków i składek według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

III. Wynagrodzenie na podstawie stawki godzinowej

§ 9.

1.      Osoby zatrudnione w projektach, w których, zgodnie z zasadami, wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czasu faktycznie przepracowanego na rzecz projektu, mogą otrzymać wynagrodzenie zwiększone o wynagrodzenie uzupełniające obliczone na podstawie stawki godzinowej.

2.      Na stawkę godzinową wynagrodzenia w projekcie składa się stawka godzinowa wynagrodzenia podstawowego wynikająca z aktu mianowania/umowy o pracę oraz stawka godzinowa wynagrodzenia uzupełniającego.

3.      Stawka godzinowa wynagrodzenia podstawowego pracownika wynikająca z aktu mianowania/umowy  o pracę obliczana jest:

1)     na potrzeby kalkulacji, o której mowa w § 5 – poprzez podzielenie wynagrodzenia podstawowego rocznego (zał. 2, kol. 3) przez następującą roczną liczbę godzin efektywnych:

a)      dla nauczycieli akademickich – 1560 rocznie,

b)     dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 1764 rocznie.

2)     na potrzeby wykazu miesięcznego, o którym mowa w § 10 ust. 3 – poprzez podzielenie wynagrodzenia podstawowego miesięcznego danego pracownika za miesiąc, którego dotyczy wykaz, przez następującą liczbę godzin efektywnych:

a)      dla nauczycieli akademickich – 130,

b)     dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 147.

4.      Stawka godzinowa wynagrodzenia uzupełniającego w momencie sporządzania kalkulacji,
o której mowa w § 5, może stanowić maksymalnie 300% stawki godzinowej wynagrodzenia podstawowego danego pracownika.

§ 10.

1.      Wynagrodzenie uzupełniające obliczane jest comiesięcznie jako iloczyn godzinowej stawki wynagrodzenia uzupełniającego danego pracownika i liczby godzin przepracowanych na rzecz projektu w danym miesiącu.

2.      Liczba godzin przepracowanych w projekcie, będąca podstawą obliczenia wynagrodzenia wynika  z zatwierdzonej przez kierownika projektu miesięcznej karty czasu pracy.

3.      Dokumentem będącym podstawą wypłaty wynagrodzenia jest wykaz pracowników, którym przysługuje wynagrodzenie za dany miesiąc, podpisany przez kierownika projektu
i przekazany w dwóch egzemplarzach do Działu Płac w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należy się wynagrodzenie uzupełniające. Wykaz ten stanowi jednocześnie podstawę obciążenia danego projektu kosztami wynagrodzenia uzupełniającego oraz części wynagrodzenia podstawowego przypadającego na projekt (wynikającego z umowy o pracę).

4.      Wykaz, o którym mowa w ust. 3, sporządzony według wzorów stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia, potwierdza osoba upoważniona do dysponowania środkami projektu.

5.      Wynagrodzenie uzupełniające jest wypłacane z dołu.

6.      Wynagrodzenie uzupełniające jest wynagrodzeniem za spełnienie określonego zadania i nie stanowi podstawy naliczenia premii i dodatku za staż pracy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

7.      Wynagrodzenie uzupełniające nie obciąża osobowego funduszu płac UWM stanowiąc koszt realizowanego projektu.

IV. Karty czasu pracy

§ 11.

1.      Wypłata wynagrodzenia za wykonywanie zadań na rzecz projektu następuje na podstawie:

1)     wykazu pracowników, którym przysługuje wynagrodzenie za dany miesiąc, o którym mowa w § 10 ust. 3;

2)     miesięcznej karty czasu pracy wraz z rachunkiem lub wraz z listą płac.

2.      Jeżeli zasady projektu nie wymagają własnego wzoru karty czasu pracy, stosowany jest wzór karty stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

3.      W przypadku wykonywania przez pracownika Uczelni czynności poza godzinami pracy do wyliczenia czasu pracy na rzecz projektu ma zastosowanie załącznik nr 4a.

4.      Miesięczne karty czasu pracy prowadzone są dla każdego pracownika zaangażowanego
w realizację projektu.

5.      Osoba wykonująca zadania na rzecz projektu, wypełnia miesięczne karty czasu pracy każdego dnia, w którym wykonuje prace na rzecz projektu, a ostatniego dnia miesiąca podpisuje miesięczną kartę czasu pracy i przekazuje ją kierownikowi projektu.

6.      Kierownik projektu potwierdza podpisem wykonanie pracy i zgodność wpisów w karcie.

7.      Miesięczna karta czasu pracy dołączana jest do dokumentacji projektu prowadzonej przez kierownika projektu i przechowywanej przez okres wymagany w projekcie.

8.      W przypadku, gdy w projekcie nie wymaga się rozliczania wykonanych prac miesięczną kartą czasu pracy, wynagrodzenie nalicza się na podstawie wykazu sporządzonego przez kierownika projektu i przekazanego do Działu Płac.

§ 12.

Przepisy końcowe

1.        Zarządzenie ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2010 r.

2.        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Wytworzył:
mgr Tomasz Dusza
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.10.2010
Data publikacji:
24.11.2010 16:06
Data aktualizacji:
24.11.2010 16:06
Liczba wyświetleń:
5769
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załączniki.doc166.5 KB
Zal. 4 - karta czasu pracy POL-ANG.xls43.5 KB