Decyzja Nr 38/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2010/2011

Decyzja Nr 38/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 8 listopada 2010 roku

 

w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2010/2011

 

§ 1

Na podstawie art. 177 ust. 1 i art. 175 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 2

Powołuje się na rok akademicki 2010/2011 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną w składzie:

1)    NINA KUPRYJANIUK - Wydział Matematyki i Informatyki - Przewodnicząca UOKS,

2)    MATEUSZ RÓWNY - Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

3)    KAROLINA WILCZYŃSKA - Wydział Biologii,

4)    ELŻBIETA TOPCZEWSKA - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

5)    PRZEMYSŁAW WYSZK BORZYSZKOWSKI - Wydział Humanistyczny,

6)    JOANNA CIOŁKOWSKA - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

7)    SYLWESTER KŁODOWSKI - Wydział Prawa i Administracji,

8)    HANNA GOLKOWSKA - Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

9)    JOANNA DOMIAN - Wydział Nauk Ekonomicznych,

10) MARCIN MIERZWA - Wydział Nauk Medycznych,

11) URSZULA BUŻYŃSKA - Wydział Nauk Społecznych,

12) OSKAR WOJDA - Wydział Nauk Technicznych,

13) AGATA STRYJEWSKA - Wydział Nauki o Żywności,

14) MARCIN KNOP - Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa,

15) KATARZYNA ZARĘBA - Wydział Sztuki,

16) KATARZYNA TRACEWICZ - Wydział Teologii,

17) DOROTA KORYZNO - Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich.

 

§ 3

1.    Przekazuje się w roku akademickim 2010/2011 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej uprawnienia, o których mowa w art. 175 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).

2.    Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 dotyczą rozpatrywania odwołań studentów od decyzji dziekana w sprawie przyznawania świadczeń ze środków pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-2, pkt 3 w części dotyczącej stypendium za wyniki w nauce i pkt 6-8 wspomnianej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2010 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Koryzno
Opublikował:
Małgorzata Klaftt
Data wytworzenia:
08.11.2010
Data publikacji:
08.11.2010 14:38
Data aktualizacji:
08.11.2010 14:41
Liczba wyświetleń:
2409
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument