Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej

Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej

 

Regulamin

Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej

Założenia ogólne

§ 1

1.      Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej (w skrócie CBŻNT), zwane dalej Centrum powołuje się w celu integracji działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w tworzeniu i reaktywacji tradycyjnych surowców oraz technologii ich przetwarzania w kierunku otrzymywania żywności tradycyjnej i regionalnej.

2.      Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą.

3.      Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje właściwy Prorektor.

 

Zadania i formy działania Centrum

§ 2

1.      Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie badań, edukacja, tworzenie warunków do produkcji żywności naturalnej i tradycyjnej opartej o tradycyjne surowce i techniki przetwarzania oraz działalność wdrożeniowa i promocyjna..

2.      Działalność badawcza Centrum obejmuje dziedziny nauki, w zakresie których prowadzone są badania i dotyczy:

1)     badań nad tradycyjnymi surowcami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (chów, uprawa) wykorzystywanymi w produkcji żywności tradycyjnej z uwzględnieniem żywności wolnej od surowców modyfikowanych genetycznie;

2)     historycznych i kulturowych uwarunkowań produkcji żywności tradycyjnej;

3)     uwarunkowań ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych produkcji żywności tradycyjnej;

4)     badań nad tradycyjnymi metodami przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych;

5)     metod i sposobów sporządzania potraw tradycyjnych i regionalnych.

3.      Działalność edukacyjną Centrum może prowadzić w formie kursów i szkoleń dotyczących przedmiotu działania Centrum.

4.      Działalność wdrożeniowa i promocyjna Centrum dotyczy:

1)     praktycznego zastosowania technologii otrzymywania surowców roślinnych i zwierzęcych do produkcji żywności oraz potraw tradycyjnych i regionalnych;

2)     działań służących nawiązywaniu kontaktów między uczelniami i ośrodkami badawczymi z kraju i zagranicy, podmiotami wytwarzającymi żywność regionalną i tradycyjną oraz dystrybutorami tych wyrobów;

3)     działalności promocyjnej i wydawniczej;

4)     usług eksperckich oraz doradztwa.

 

Struktura Centrum

§ 3

1.      Kierownika Centrum powołuje i odwołuje Rektor.

2.      Rektor może odwołać Kierownika z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Naukowej lub właściwego Prorektora.

3.      Kierownik Centrum ponosi odpowiedzialność za wydatkowanie środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.      Do zadań Kierownika Centrum należy w szczególności:

1)     reprezentowanie Centrum;

2)     zarządzanie majątkiem Centrum;

3)     koordynowanie zadań podejmowanych w ramach Centrum;

4)     przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum Radzie Naukowej oraz właściwemu Prorektorowi.

§ 4

1.      Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym Kierownika Centrum.

2.      Radę Naukową powołuje Rektor spośród pracowników nauki, administracji samorządowej oraz przedsiębiorców, w składzie:

3.      dziewięciu przedstawicieli środowiska naukowego;

4.      jeden przedstawiciel administracji samorządowej;

5.      ośmiu przedstawicieli gospodarki.

6.      W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczą jej członkowie oraz Kierownik Centrum.

7.      Członkostwo Rady Naukowej ma charakter honorowy i jest sprawowane bez wynagrodzenia.

8.      Do zadań Rady Naukowej należy:

1)     planowanie rocznej i długookresowej działalności Centrum;

2)     ustalanie harmonogramu zadań służących realizacji programów strategicznych dla funkcjonowania Centrum;

3)     kreowanie i opiniowanie projektów do realizacji przez Centrum;

4)     opiniowanie wniosków o współpracy z innymi podmiotami;

5)     planowanie działalności wydawniczej i upowszechnieniowej;

6)     opiniowanie sprawozdań z działalności Centrum.

 

§ 5

Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera Rada spośród członków na pierwszym posiedzeniu.

 

§ 6

Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje jej Przewodniczący co najmniej cztery razy w roku.

Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Naukowej.

 

Finansowanie działalności Centrum

§ 7

1.      Środki finansowe na działalność Centrum pochodzą z:

1)     realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych oraz międzynarodowych programów badawczych;

2)     ekspertyz i doradztwa;

3)     funduszy Unii Europejskiej;

4)     udostępniania infrastruktury badawczej;

5)     sprzedaży licencji i usług;

6)     zapisów i darowizn;

7)     działalności szkoleniowej i edukacyjnej.

2.      Obsługę finansową Centrum prowadzi Kwestura zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie.

 

Postanowienia końcowe

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

 

 

Na podstawie:

Zarządzenie Nr 25 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej

 

UCHWAŁA Nr 278 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
08.11.2010
Data publikacji:
08.11.2010 08:49
Data aktualizacji:
08.11.2010 08:50
Liczba wyświetleń:
4485
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument