Decyzja NR 9 z dnia 3 lipca 2006 roku. w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.

 

 

Decyzja  NR 9

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 3 lipca 2006 roku.

 

w sprawie: opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne

i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 2 i 2a ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 .poz. 1385 z poźn. zm), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok stacjonarnych

i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2006/2007, w kwocie:

1.  150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki, na których postępowanie kwalifikacyjne na studia obejmuje testy dotyczące szczególnych wymogów stawianych kandydatom (sprawdzian uzdolnień artystycznych),

tj. na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 

2.  85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na pozostałe kierunki.

 

§ 2

Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia – doktoranckich w roku akademickim 2006/2007, w kwocie:

85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych).

 

§ 3

1.  Opłaty, o których mowa w § 1-2 niniejszej decyzji, należy wnosić na jedno z niżej wymienionych kont Uniwersytetu:

a)      UWM w Olsztynie

Bank PKO BP Oddział Centrum w Olsztynie

nr rachunku: 77102035410000590200144048

 

b)      UWM w Olsztynie

Bank PeKaO S.A. O/Olsztyn

nr rachunku: 41124015901111000014525650

 

c)      UWM w Olsztynie

Bank Millennium

nr rachunku: 28116022020000000061938583

 

d)      UWM w Olsztynie

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

nr rachunku: 60203000451110000001066510

 

e)      UWM w Olsztynie

Bank Gospodarstwa Krajowego

nr rachunku: 83113011890025000719200007

 

f)        UWM w Olsztynie

Bank BPH S.A.

nr rachunku: 50106000760000321000056322

 

(z dopiskiem „Rekrutacja 2006”) – w urzędzie pocztowym lub banku.

 

2. Opłaty, o których mowa w §1-2 niniejszej decyzji, można również dokonać bezpośrednio w Uniwersytecie.

 

3. Dowód wpłaty (oryginał) należy dołączyć do kompletu dokumentów składanych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
03.07.2006
Data publikacji:
27.09.2007 07:25
Data aktualizacji:
27.09.2007 07:25
Liczba wyświetleń:
2560
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument