Zarządzenie Nr 76/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie Regulaminu Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 76/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 października 2010 roku

 

w sprawie Regulaminu Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu wprowadza się Regulamin Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 2

Regulamin Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2010

z dnia 29 października 2010 roku

 

R E G U L A M I N

Akademickiego Domu Mieszkalno – Rotacyjnego

ul. Żołnierska 14C

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Regulamin reguluje funkcjonowanie Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego (ADMR) i określa:

1.      zasady zakwaterowania,

2.      uprawnienia i obowiązki mieszkańców,

3.      sposób i terminy uiszczania opłat,

a.      prawa i obowiązki administracji.

2.      Dysponentem miejsc w ADMR jest Rektor.

3.      Nadzór nad działalnością ADMR w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych sprawuje Kanclerz za pośrednictwem Kierownika Działu Gospodarki Nieruchomościami.

4.      Zakwaterowanie w ADMR następuje na podstawie pisemnego skierowania, które określa warunki zakwaterowania (typ i numer pokoju/segmentu), liczbę osób uprawnionych do zamieszkania.

 

§ 2

Zasady zakwaterowania

1.      Osoba, która otrzymała skierowanie w celu zakwaterowania zobowiązana jest:

1)     zgłosić się z tym skierowaniem do Administracji w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania skierowania, w przeciwnym razie skierowanie staje się nieważne,

2)     potwierdzić własnoręcznym podpisem ustalenia wynikające z protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym uwzględniono stan techniczny i wyposażenie przejmowanego pokoju/segmentu.

3)     w terminie 7 dni od daty zakwaterowania zgłosić na piśmie wszelkie zauważone usterki i braki, które nie zostały zapisane w protokole zdawczo-odbiorczym.

2.      Przed zakwaterowaniem mieszkaniec zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu ADMR.

3.      Każdy z mieszkańców ADMR otrzymuje 1 komplet kluczy do zajmowanych pomieszczeń. Dodatkowy komplet kluczy – ze względów bezpieczeństwa – znajduje się u Administratora obiektu.

 

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

1.      Mieszkańcy ADMR mają prawo do:

1)     użytkowania przydzielonych lokali mieszkaniowych oraz korzystania z wszelkich ogólnodostępnych pomieszczeń i urządzeń, przy zachowaniu zasad współżycia społecznego,

2)     wyłonienia spośród siebie Rady Mieszkańców

3)     wglądu w comiesięczne rozliczenia kosztów zamieszkania.

2.      Mieszkańcy ADMR zobowiązani są do:

1)     przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego,

2)     użytkowania przydzielonego pokoju/segmentu zgodnie z przeznaczeniem,

3)     utrzymywania pokoju/segmentu i węzła sanitarnego w należytym porządku i czystości,

4)     dbania o powierzony majątek Uczelni,

5)     przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności poszanowania prawa do niezakłóconej ciszy nocnej i mienia współmieszkańców,

6)     powiadamiania Administracji o wszelkich zaistniałych szkodach i zdarzeniach losowych niezwłocznie po ich stwierdzeniu,

7)     terminowego regulowania opłat,

8)     zdania pokoju/segmentu, w stanie nie gorszym od stanu wynikającego z protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w dniu przydzielenia pokoju/segmentu, rozliczenia się z pobranego sprzętu i pozostawienia pokoju w należytej czystości,

9)     naprawy szkód powstałych z ich winy oraz z winy osób z nimi zamieszkałymi.

3.      Na terenie ADMR obowiązuje zakaz:

1)     podnajmowania czy odstępowania przydzielonego pokoju/segmentu osobom trzecim,

2)     wymiany zamków drzwiowych bez wiedzy i zgody Administratora,

3)     dokonywania samodzielnych przeróbek i napraw instalacji technicznych.

4)     dokonywania zmian powodujących naruszenie substancji i kubatury budynku.

 

§ 4

ADMINISTRACJA ADMR

Administrator AMDR ma obowiązek:

1.      dokonywać zakwaterowania i wykwaterowania mieszkańców zgodnie z otrzymanymi skierowaniami,

2.      wyposażyć pomieszczenia ogólnego użytku w regulaminy korzystania z tych pomieszczeń oraz instrukcje obsługi urządzeń mechanicznych znajdujących się w tych pomieszczeniach,

3.      utrzymywać za pomocą pracowników obiektu w czystości miejsca ogólnodostępne,

4.      przeprowadzać na zlecenie zabiegi sanitarne jak: dezynsekcja, deratyzacja,

5.      powiadamiać Radę Mieszkańców o przypadkach zniszczenia mienia,

6.      przeprowadzać remonty, konserwację oraz naprawę urządzeń i instalacji technicznych, w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego działania,

7.      likwidować zauważone bądź zgłoszone przez mieszkańców usterki i awarie,

8.      wymieniać zamki drzwiowe w pokojach, w każdym przypadku zmiany mieszkańca,

9.      przekazać mieszkańcom comiesięczne rozliczenia kosztów zamieszkania.

 

§ 5

Zasady odpłatności

1.      Z tytułu zamieszkania mieszkaniec pokrywać będzie następujące koszty utrzymania: centralnego ogrzewania, ciepłej wody, zimnej wody i ścieków, energii elektrycznej (w tym części wspólnych), gazu, wywozu nieczystości stałych, ubezpieczenia budynku, konserwacji windy, opłaty eksploatacyjnej oraz koszty administracyjne

2.      Za opłaty wraz z osobą mieszkańca odpowiadają solidarnie osoby pełnoletnie wspólnie z nią zamieszkujące.

3.      Sposób naliczania i wysokość obowiązujących opłat ustalana jest w porozumieniu z Radą Mieszkańców i podana do wiadomości mieszkańców w formie komunikatu.

4.      Nieobecność mieszkańca w ADMR, bez względu na jej rodzaj i przyczynę, nie może powodować przerw w regulowaniu opłat.

5.      Opłaty za korzystanie z pokoju/segmentu mieszkalnego osoba skierowana uiszcza w terminie do dnia 20-ego każdego miesiąca,

6.      Za nieterminowe uiszczanie opłat Administracja pobierać będzie odsetki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7.      Opłaty należy regulować:

1)     w kasie Uczelni,

2)     przelewem na rachunek bankowy Uczelni wskazany w skierowaniu.

 

§ 6

RADA MIESZKAŃCÓW

1.      Rada Mieszkańców jest jedynym reprezentantem osób zakwaterowanych w ADMR wobec Administracji obiektu.

2.      Rada Mieszkańców wybierana jest spośród mieszkańców corocznie w trybie ustalonym przez zgromadzenie mieszkańców.

3.      Skład Rady Mieszkańców przedstawiany jest Rektorowi do wiadomości.

4.      Pracą Rady Mieszkańców kieruje przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu danej kadencji.

5.      W posiedzeniach Rady Mieszkańców mają prawo uczestniczyć wszyscy mieszkańcy ADMR oraz na wniosek przewodniczącego Administracja obiektu.

6.      Rada Mieszkańców ma obowiązek:

7.      dbać o interesy mieszkańców ADMR,

8.      przekazywać Administratorowi ADMR zgłaszane przez mieszkańców uwagi i wnioski,

9.      dbać o stan i mienie ADMR i sprawować pieczę nad panującym na jego terenie porządkiem.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Na terenie ADMR obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00-6.00.

2.      W sprawach spornych pomiędzy Administracją a mieszkańcami przysługuje im prawo wniesienia odwołania do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o sposobie załatwienia sprawy.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.10.2010
Data publikacji:
04.11.2010 13:22
Data aktualizacji:
04.11.2010 13:22
Liczba wyświetleń:
2519
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr76.pdf50.79 KB