Nr 515 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  515

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 października 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

§ 1

1.      Senat pozytywnie opiniuje przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego w celu opracowania teoretycznych zasad działania, badania przebiegu termo-hydrodynamicznych procesów roboczych, opracowania i optymalizacji konstrukcji, dopasowania do współpracy z instalacjami słonecznymi i rozprowadzenia na rynku dwufazowego, dwuczynnikowego termosyfonu odwróconego o działaniu okresowym.

2.      Konsorcjum, o którym mowa w pkt. 1, tworzą:

1)     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

2)     TEWES-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Barczewie;

3)     HEWALEX Sp. z o. o. z siedzibą w Bestwince.

3.      Liderem Konsorcjum jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

4.      Szczegółowe warunki współpracy określa Umowa Konsorcjum, stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 515 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 22 października 2010 roku

 

Umowa Konsorcjum-UTH 

Zawarta w Olsztynie w dniu 22 października 2010 r. pomiędzy członkami założycielami Konsorcjum (zwani w dalszej części „Partnerami”):

 1. Uniwersytetem Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, działający na podstawie Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu UWM w Olsztynie (Dz.U. nr 69 poz. 762), NIP 739033097, REGON 510884205, reprezentowany przez Rektora, prof. dr hab. Józefa Górniewicza, zwany dalej „UWM”.
 2. TEWES-BIS Spółka z o. o. z siedzibą w Barczewie przy ul. Zatorze 24, 11-010 Barczewo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029689, NIP 739-010-01-14, REGON 510524889, reprezentowana przez mgr inż. Janusza Skowrońskiego, zwana dalej „TEWES-BIS”.
 3. HEWALEX, Leszek Skiba – producent kolektorów słonecznych z siedzibą w Bestwince przy ul. Witosa 14a, 43-512 Bestwinka, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic, NIP 652-000-13-45, REGON 003511221, reprezentowana przez mgr inż. Leszka Skibę, zwana dalej „HEWALEX”.

§ 1

Konsorcjum

 1. Strony umowy powołują Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe zwane w dalszej części umowy „Konsorcjum-UTH” lub „Konsorcjum”.
 2. Terenem działania Konsorcjum jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwej realizacji celów i zadań Konsorcjum może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie zobowiązującym porządkiem prawnym.

§ 2

Okres działania

Konsorcjum powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Podmiot wiodący

Podmiotom wiodącym Konsorcjum jest UWM który prezentuje Konsorcjum na zewnątz.

§ 4

Cele

Celem działania Konsorcjum jest:

1.          Opracowanie teoretycznych zasad działania, badanie przebiegu termo-hydrodynamicznych procesów roboczych, opracowanie i optymalizacja konstrukcji, produkcja, dopasowanie do współpracy z instalacjami słonecznymi i rozprowadzenie na rynku dwufazowego, dwuczynnikowego termosyfonu odwróconego o działaniu okresowym, zwanego dalej „termosyfonem odwróconym”.

2.          Wzmocnienie bazy badawczej uczelni i bazy produkcyjnej podmiotów gospodarczych Konsorcjum.

3.          Reprezentowanie Partnerów w zakresie wynikającym z udzielonych pełnomocnictw, związanych z wykonaniem wspólnych prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych promocyjnych i informacyjnych dotyczących wykorzystania termosyfonu odwróconego w instalacjach słonecznych.

4.          Współpraca Partnerów Konsorcjum w zakresie wykonywania wspólnych prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych promocyjnych i informacyjnych dotyczących wykorzystania termosyfonu odwróconego w instalacjach słonecznych. 

§ 5

Metoda realizacji

Cele realizowane będą poprzez:

1.          Współudział w prowadzeniu badań i nowych opracowań konstrukcyjnych.

2.          Wspólne poszukiwanie środków krajowych i Unii Europejskiej na cele badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe.

3.          Rozpowszechnianie wiedzy i promocję otrzymanych innowacyjnych rozwiązań.

4.          Współpracę w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Projekty Konsorcjum będą realizowane na podstawie osobnych porozumień. Partnerzy przewidują możliwość uczestniczenia osób trzecich w projektach, zarówno jako strona porozumienia, jak również w innym charakterze. 

§ 6

Rozliczenia

Rozliczenia z tytułu projektów będą następowały w porozumieniach, o których mowa w § 5. Rozliczenia te będą uwzględniały wkład każdego z Partnerów w realizację projektu, jak również zapewnią udział właścicielom praw autorskich osobistych do partycypowania w ewentualnych dochodach.

§ 7

Nowi członkowie

W celu praktycznej realizacji zadań Konsorcjum może tworzyć nowe podmioty gospodarcze, stowarzyszać się, jak również przyjmować nowych członków. 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie

1.          Członkiem Konsorcjum może być osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, których statutowy cel działania mieści się w zakresie celów określonych w § 4 niniejszej umowy.

2.          Uchwałę o akceptacji nowych członków podejmuje Rada Konsorcjum bezwzględną większością głosów.

3.          Nabycie członkowstwa następuje przez podpisanie umowy o przystąpieniu do Konsorcjum przez wszystkie strony.

§ 9

Członkowstwo

1.          Członkowstwo wygasa w wyniku:

a.      Odstąpienia przez stronę od umowy Konsorcjum,

b.      Wykreślenia z Konsorcjum na podstawie uchwały Rady Konsorcjum.

2.          Odstąpienie i wypowiedzenie dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10

Obowiązki partnerów

W ramach Konsorcjum, Partnerzy zobowiązują się do:

1.          UWM

·         ogólne kierownictwo naukowe,

o        organizacja i wykonanie wspólnych prac w zakresie:

o        opracowania teoretycznych zasad działania i budowy termosyfonu odwróconego,

o        badanie przebiegu termo-hydrodynamicznych procesów roboczych w egzemplarzach doświadczalnych i w prototypach termosyfonu odwróconego,

·         opracowania i badanie nowych odmian termosyfonu odwróconego,

reprezentowanie Konsorcjum na zewnątrz.

2.          TEWES-BIS – organizacja i wykonanie wspólnych prac w zakresie opracowania i optymizacji konstrukcji oraz produkowania i rozprowadzenie na rynku termosyfonów odwróconych,

3.          HEWALEX – organizacja i wykonanie wspólnych prac w zakresie doskonalenia instalacji słonecznych opartych na wykorzystaniu termosyfonów odwróconych, oraz rozprowadzenie na rynku termosyfonów odwróconych w zestawie instalacji słonecznych.

§ 11

Poufność

1.          Partnerzy zachowają w tajemnicy (obowiązek zachowania poufności) warunki niniejszej umowy oraz wszelkie informacje, jakie uzyskają w związku z jej wykonywaniem – także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. Partnerzy zapewnią dochowanie tej tajemnicy przez swoich pracowników i osoby współpracujące. Ujawnienie jakichkolwiek informacji związanych z treścią oraz wykonaniem niniejszej umowy wymaga zgody pozostałych Partnerów, chyba że są one opublikowane, jawne lub urzędowo znane albo podane do publicznej wiadomości bądź zostały pozyskane bez związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

2.          Obowiązek zachowania poufności oznacza zakaz bezpośredniego lub pośredniego ujawniania, przekazywania, udostępniania lub też wykorzystywania we własnym lub cudzym interesie informacji dotyczących innego Partnera.

3.          Za informacje objęte obowiązkiem zachowania poufności uznaje się także wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne związane z działalnością, usługami lub przedsiębiorstwem Partnera uzyskane w sposób zamierzony lub przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

4.          Ponadto za informacje objęte obowiązkiem zachowania poufności uznaje się także informacje dotyczące strategii marketingowej i korporacyjnej Partnerów, planów rozwoju działalności, raportów sprzedaży, wyników przeprowadzanych badań, stosowanych metod i procedur, informacji technicznych, własności intelektualnej oraz know-how, tajemnic handlowych, strategii biznesowych, planów marketingowych, kontaktów handlowych, baz danych klientów, spisów klientów i kontrahentów oraz szczegółów umów z nimi zawartych, a także informacji na temat pracowników oraz współpracowników Partnera.

5.          Przekazywanie informacji, o których mowa w ust.1 oraz ust. 3 i 4, uprawnionym organom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, audytorom, biegłym rewidentom, ubezpieczycielom oraz osobom świadczącym na rzecz Partnera usługi prawnicze, księgowe, finansowe, doradztwa podatkowego, marketingowe, administracyjne, windykacyjne, brokerskie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie usług na rzecz Partnera lub do skutecznego dochodzenia roszczeń i windykacji należności związanych w wykonaniem niniejszej umowy, a nadto ujawnianie informacji o których mowa w ust.1 w toku postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi i polubownymi nie stanowi naruszenia postanowień niniejszej umowy i nie wymaga zgody właściwego Partnera.

6.          W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności Partner winny naruszenia zobowiązany jest naprawić szkodę z tego wynikłą na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

7.          Partnerzy zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania informacji objętych obowiązkiem zachowania poufności gwarantowały zabezpieczenie tych informacji przed dostępem osób trzecich nie upoważnionych do zapoznania się z nimi. Partnerzy oświadczają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie poufności przekazywanych sobie nawzajem informacji.

8.          Informacje objęte obowiązkiem zachowania poufności pozostają wyłączną własnością Partnera, który ujawnia informacje. Ujawnienie informacji nie oznacza przyznania jakiegokolwiek prawa do nich, poza prawem do wykorzystania zgodnie z umową.

9.          Na pisemne żądanie Partnera, inny Partner wezwany zobowiązany jest zwrócić wszystkie informacje objęte obowiązkiem zachowania poufności, które otrzymał nie zatrzymując żadnych ich kopii ani innych reprodukcji bądź wyciągów, z wyjątkiem dokumentów, not, notatek i innych zapisów, które obowiązany jest zatrzymać w celu wykonania obowiązku nałożonego przez przepisy prawa lub orzeczenie organu władzy sądowej lub administracyjnej.

§ 12

Zadania merytoryczne

Najważniejszymi zadaniami merytorycznymi są:

1)     Złożenie wniosku o patent międzynarodowy pod tytułem roboczym „Sposób i urządzenie do samoczynnego przekazywania ciepła w kierunku odwrotnym do cyrkulacji naturalnej” zwanym dalej „Patent międzynarodowy”.

2)     Rozpowszechnienie wiedzy o wynalazku i znalezienie inwestorów zainteresowanych w przemysłowej produkcji termosyfonu odwróconego i opłacie kosztów utrzymania patentu.

3)     Wspólnie poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania i ubieganie się o otrzymanie środków krajowych i międzynarodowych na cele badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe, związane z termosyfonem odwróconym.

4)     Dalsze badanie podstawowych procesów roboczych, opracowanie nowych zasad działania i nowych konstrukcji termosyfonów odwróconych.

Strony umowy Konsorcjum zgodnie postanawiają, iż szczegółowe zadania merytoryczne dla Partnerów, wydatki, zyski oraz prawa autorskie i prawa własności przemysłowej będą określane dla konkretnych działań w Porozumieniach przygotowywanych i podpisywanych przez osoby reprezentujące Partnerów Konsorcjum w miarę powstających potrzeb.  

Władze Konsorcjum

§ 13

Organ władzy

Organem władzy w Konsorcjum jest Rada Konsorcjum.

§ 14

Rada Konsorcjum

 1. Rada Konsorcjum składa się z przedstawicieli Partnerów Konsorcjum.
 2. Każdy Partner deleguje do Rady jednego przedstawiciela.
 3. Rada Konsorcjum wyłania spośród swoich członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów:
  1. Przewodniczącego Rady.
  2. Wiceprzewodniczącego Rady.
  3. Sekretarza Rady.

§ 15

Zakres działania Rady Konsorcjum

Do zakresu działania Rady Konsorcjum należy:

 1. Kierowanie pracą Konsorcjum.
 2. Opracowanie programów działania i planów finansowych.
 3. Wykonywanie postanowień umowy Konsorcjum i innych zadań należących do reprezentantów Konsorcjum

§ 16

Kadencja Rada Konsorcjum

 1. Kadencja Rada Konsorcjum trwa:
  1. Pierwsza – dwa lata.
  2. Druga i następna – trzy lata.
 2. Członkowie Rady Konsorcjum mogą być odwołani bezwzględną większością głosów na wniosek, co najmniej dwóch Partnerów – założycieli Konsorcjum.

§ 17

Oświadczenia woli za Radę Konsorcjum

Oświadczenia woli za Radę Konsorcjum składają, co najmniej dwaj członkowie Rady Konsorcjum łącznie.

Informacji ogólne

§ 18

Likwidacja Konsorcjum

Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada Konsorcjum kwalifikowaną większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym. Następnie strony umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności stwierdzają o wygaśnięciu umowy Konsorcjum. 

§ 19

Sporządzenie Umowy

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 20

Wejście w życie Umowy

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 21

Właściwe przepisy

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie Konsorcjum zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie ewentualne spory Partnerzy Konsorcjum zobowiązują się załatwić polubownie a w przypadku braku porozumienia będą one rozstrzygane przez właściwy sad powszechny w Olsztynie.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

 

.......................................

TEWES-BIS Spółka z o. o., producent maszyn i urządzeń.

 

 

.......................................

HEWALEX, Lesek Skiba, producent kolektorów słonecznych.

 

 

.......................................

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.10.2010
Data publikacji:
27.10.2010 12:18
Data aktualizacji:
12.08.2014 08:54
Liczba wyświetleń:
3266
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr515.pdf70.35 KB