Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 72/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 października 2010 roku

 

w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu wprowadza się Kartę Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2

Karta Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2010

Karta Audytu Wewnętrznego

Zespołu Audytu Wewnętrznego

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Karta Audytu Wewnętrznego określa podstawy prawne, cel, zakres, uprawnienia i odpowiedzialność audytu wewnętrznego w Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.      Użyte w Karcie Audytu Wewnętrznego terminy oznaczają:

1)     komórka audytowana - jednostka organizacyjna Uniwersytetu w której realizowany jest audyt,

2)     audyt/zadanie audytowi - zadanie zapewniające i czynności doradcze,

3)     zadanie zapewniające - działalność niezależna i obiektywna podejmowana w celu wspierania Rektora w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej dotyczącą jej adekwatności, skuteczności i efektywności,

4)     czynności doradcze - działania podejmowane przez audytora wewnętrznego, którego zakres uzgodniono z Rektorem, w celem usprawnienia funkcjonowania Uniwersytetu.

 

Rozdział II

Podstawa prawna

§ 2

Podstawę prawną funkcjonowania audytu wewnętrznego stanowią:

1.      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009r., poz. 1240),

2.      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009r., Nr 157, poz.1241);

3.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. 2010r., Nr 21, poz. 108);

4.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie komitetu audytu (Dz. U. 2009r., Nr 226, poz.1826);

5.      Komunikat Nr1 Ministra Finansów w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. Urz. MF z 2009r., Nr 2, poz. 12);

6.      Komunikat Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. Urz. MF z 2009r., Nr 15, poz. 84);

7.      Kodeks etyki i karta audytu wewnętrznego opublikowane w Komunikacie Ministra Finansów Nr 16/2006r jako załączniki nr 1 i 2 (Dz. Urz. MF z 2006r., Nr 9, poz.70);

8.      Podręcznik Audytu Wewnętrznego w administracji publicznej ogłoszony na stronach internetowych Ministerstwa Finansów;

9.      Wytyczne do samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszone na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Rozdział III

Cele, zadania i zakres funkcjonowania audytu wewnętrznego

§ 3

Audyt wewnętrzny jest niezależną, obiektywną działalnością, której celem jest wspieranie Rektora w realizacji celów i zadań Uniwersytetu przez systematyczną ocenę systemów kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

§ 4

Rola audytu wewnętrznego polega na wykrywaniu i oszacowaniu potencjalnego ryzyka, które może wystąpić w ramach działalności Uniwersytetu oraz na badaniu i ocenianiu adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz kierowania jednostką.

§ 5

1.      Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Rektorowi Uniwersytetu.

2.      Audyt wewnętrzny obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary działania Uniwersytetu w szczególności:

1)     badanie legalności działania tj. zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, a także zgodności regulacji wewnętrznych z obowiązującymi przepisami prawa,

2)     przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej,

3)     badanie wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych;

4)     badanie efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Uniwersytetu,

5)     ocenę dostosowania działań Uniwersytetu do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli.

§ 6

Audyt wewnętrzny realizuje swoje zadania poprzez:

1.      identyfikację i analizę ryzyka związanego z działalnością Uniwersytetu,

2.      ocenę efektywności zarządzania ryzykiem i systemu kontroli zarządczej,

3.      dostarczanie Rektorowi racjonalnego zapewnienia, że Uniwersytet działa prawidłowo,

4.      przedstawianie wniosków i zaleceń/rekomendacji, mających na celu poprawę funkcjonowania Uniwersytetu.

§ 7

Realizacja zadania audytowego polega na rzetelnym i obiektywnym:

1.      ustaleniu stanu faktycznego i porównaniu go ze stanem pożądanym,

2.      ustaleniu i analizie uchybień, ich przyczyn i skutków,

3.      przedstawieniu zaleceń mających na celu usunięcie nieprawidłowości lub wprowadzenie usprawnień.

§ 8

Audyt wewnętrzny chroni interesy Uniwersytetu przez świadczenie usług zapewniających i doradczych, których celem jest poprawa skuteczności zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli zarządczej.

§ 9

Do zadań audyt wewnętrznego należy:

1.      opracowywanie rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego,

2.      realizacja zadań audytowych wynikających z planu audytu,

3.      realizacja zadań pozaplanowych wskazanych przez Rektora,

4.      realizacja czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Uniwersytetu,

5.      realizacja audytu wewnętrznego zleconego na wniosek GIKS-u lub Ministerstwa Finansów,

6.      sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,

7.      sporządzanie sprawozdania z realizacji rocznego planu audytu,

8.      przekazywanie rocznych planów audytu i sprawozdań z ich realizacji Rektorowi, komórce audytu w MNiSW oraz Ministerstwu Finansów,

9.      przekazywanie sprawozdań z realizacji audytu wewnętrznego zleconego organowi Zlecającemu,

10.  współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi.

Rozdział IV

Organizacja audytu wewnętrznego.

§ 10

1.      Audytor wewnętrzny jest niezależny w zakresie planowania i realizacji audytu wewnętrznego oraz składania sprawozdań. Wszelkie próby ograniczania zakresu audytu powinny być zgłaszane Rektorowi.

2.      Audytor wewnętrzny jest odpowiedzialny za:

1)     realizację zadań audytowych przewidzianych w planie audytu wewnętrznego,

2)     opracowanie na podstawie wyników analizy ryzyka rocznego planu audytu wewnętrznego i przekazanie go Rektorowi, komórce audytu w MNiSW oraz Ministerstwu Finansów w terminach przewidzianych w aktualnych regulacjach prawnych,

3)     przygotowanie sprawozdania z realizacji audytu wewnętrznego i przekazanie go Rektorowi, komórce audytu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w terminach wynikających z aktualnych przepisów prawnych.

Rozdział V

Prawa i obowiązki audytora wewnętrznego.

§ 11

Audytor wewnętrzny ma zapewnione:

1.      prawo dostępu do wszelkich źródeł informacji dotyczących działalności Uniwersytetu, w tym również dokumentacji kontroli zewnętrznej i wewnętrznej z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

2.      prawo wglądu do wszelkich dokumentów i danych, jak również sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

3.      prawo dostępu do pomieszczeń Uniwersytetu z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

4.      prawo żądania od kierowników i pracowników komórek organizacyjnych informacji, wyjaśnień w celu zapewnienia właściwego i efektywnego prowadzenia audytu,

5.      współpracę z organami i pracownikami Uniwersytetu, w tym udzielanie informacji i wyjaśnień, sporządzania i potwierdzanie na życzenie audytora kopii, wyciągów lub zestawień,

6.      prawo uczestniczenia w spotkaniach i naradach kolegialnych oraz dostęp do protokołów dokumentujących ich przebieg i tematykę.

§ 12

Audytor wewnętrzny może z własnej inicjatywy składać wnioski, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Uniwersytetu.

§ 13

 Audytor wewnętrzny jest zobowiązany do:

1.      systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

2.      powiadomienia Rektora o każdym przypadku ograniczania zakresu audytu,

3.      powiadamiania Rektora o przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub naruszenia prawa.

§ 14

Audytor wewnętrzny nie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem i procesy kontroli zarządczej w Uniwersytecie, ale poprzez ustalenia i zalecenia poaudytowe, wspomaga Rektora we właściwej realizacji tych procesów.

§ 15

Audytor powstrzymuje się od przyjmowania zadań lub działań, które wchodzą w zakres zarządzania Uniwersytetem.

§ 16

Audytor wewnętrzny w zakresie realizacji swoich zadań współpracuje z audytorami zewnętrznymi oraz kontrolerami NIK.

 Rozdział VIII

Prawa i obowiązki kierowników i pracowników

jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

§ 17

Kierownicy jednostek organizacyjnych mają prawo do uczestniczenia w procesie audytu wewnętrznego, a w szczególności:

1.      zapoznania się z ustaleniami audytora wewnętrznego,

2.      składania wyjaśnień z zakresu przedmiotu audytu wewnętrznego,

3.      zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do ustaleń pracy i zachowania audytora wewnętrznego.

§ 18

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przekazywania w terminie wskazanym przez audytora wewnętrznego materiałów i informacji z zakresu działania ich jednostek, które audytor uzna za konieczne do realizacji zadania audytowego.

§ 19

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych mają obowiązek współpracować z audytorem wewnętrznym w zakresie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka, identyfikacji i monitoringu procesów zachodzących w Uniwersytecie, jeśli taka współpraca jest niezbędna.

§ 20

Kierownicy jednostek, w których przeprowadzany jest audyt wewnętrzny mają obowiązek w zakresie swoich kompetencji przedkładać audytorowi wewnętrznemu plan działań naprawczych w odpowiedzi na poszczególne ustalenia audytu lub przedstawić w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podjęcia działań naprawczych.

§ 21

Szczegółowe zasady oraz procedury wg których będą przeprowadzane prace audytowi uregulowane zostały w Księdze Procedur Audytu Wewnętrznego zatwierdzonej przez Rektora Uniwersytetu.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
14.10.2010
Data publikacji:
26.10.2010 07:03
Data aktualizacji:
26.10.2010 07:03
Liczba wyświetleń:
3301
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr722010.pdf53.16 KB