Zarządzenie Nr 85/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 85/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2009 roku

 

w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 oraz § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z uchwałą 225 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Tworzy się jednostkę międzywydziałową pod nazwą Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych, zwaną dalej Centrum.

2.      Centrum realizuje swoje zadania w oparciu o jednostki naukowo – badawcze Wydziału Nauk Medycznych i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

3.      Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:

1)     Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi Wydziału Nauk Medycznych,

2)     Laboratorium Nowoczesnych Technik Obrazowania i Wideochirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,

3)     Laboratorium Medycyny Molekularnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, w skład którego wchodzą pracownie:

a)     Etiopatogenezy i Diagnostyki Chorób Zakaźnych,

b)     Etiopatogenezy i Diagnostyki Chorób Przemiany Materii,

c)     Chorób Układu Rozrodczego,

d)     Onkologii Weterynaryjnej.

 

§ 2

Szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 marca 2009 roku.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2009

z dnia 28 grudnia 2009 roku

 

Regulamin

Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych zwane dalej Centrum, powołuje się w celu integracji potencjału naukowo – badawczego Uniwersytetu w obszarze diagnostyki i terapii chorób ludzi i zwierząt w aspekcie ochrony zdrowia publicznego.

2.      Centrum jest jednostką międzywydziałową realizująca swoje zadania w oparciu o jednostki naukowo – badawcze Wydziału Nauk Medycznych i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

3.      Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje właściwy Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

Zadania Centrum

§ 2

1.      Do podstawowych zadań Centrum należy:

1)     realizowanie międzywydziałowych przedsięwzięć badawczych,

2)     realizowanie projektów indywidualnych,

3)     transfer nowych technologii medycznych do praktyki lekarskiej i lekarsko – weterynaryjnej,

 

§ 3

Centrum, za zgodą Rektora, może współpracować z osobami i jednostkami spoza Uniwersytetu na podstawie odrębnych umów.

 

Zarządzanie

§ 4

1.      Centrum kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Rektora.

2.      Na wniosek Dyrektora Rektor może powołać Zastępcę Dyrektora.

3.      Do zadań Dyrektora należy:

1)     koordynowanie prac Centrum,

2)     zarządzanie majątkiem Centrum, zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie zasadami i przepisami,

3)     planowanie rocznej i długookresowej działalności Centrum,

4)     składanie Rektorowi corocznych sprawozdań z działalności Centrum oraz przekazywanie informacji,

5)     reprezentowanie Centrum wewnątrz i na zewnątrz Uniwersytetu.

 

§ 5

1.      Organem nadzorującym i opiniodawczo – doradczym Centrum jest Rada Centrum.

2.      Radę powołuje Rektor na wniosek właściwego prorektora.

3.      Skład Rady oraz pełnione w niej funkcje określa decyzja Rektora.

4.      Kadencja Rady odpowiada kadencji Dyrektora Centrum.

 

§ 6

Do zadań Rady należy w szczególności:

1)     opiniowanie kierunków działalności Centrum,

2)     zatwierdzanie sprawozdań z działalności Centrum,

3)     opiniowanie wniosków personalnych, zwłaszcza dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz nagród,

4)     opiniowanie projektów planowanych do realizacji przez Centrum,

5)     opiniowanie kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum.

 

§ 7

1.      Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący co najmniej 2 razy w roku.

2.      W posiedzeniach Rady uczestniczą członkowie z głosem decydującym oraz po 1 przedstawicielu uczelnianych związków zawodowych z głosem doradczym.

3.      Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

 

§ 8

1.      Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

2.      W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

 

Mienie i finanse

§ 9

1.      Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie.

2.      Obsługę finansową Centrum prowadzi Kwestura UWM.

 

Postanowienia końcowe

§10

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.12.2009
Data publikacji:
13.10.2010 12:49
Data aktualizacji:
21.04.2011 08:09
Liczba wyświetleń:
2493
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr852009.pdf33.23 KB