Decyzja Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2010/2011 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 32/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 września 2010 roku

 

w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2010/2011 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 6 Statutu UWM w Olsztynie, zmierzając do ujednolicenia zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie prac dyplomowych: magisterskich, licencjackich i inżynierskich stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Nauczyciel akademicki za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne otrzyma wynagrodzenie uwzględniające stanowisko ustalone jako iloczyn liczby godzin i stawki za godzinę obliczeniową.
  2. Wysokość stawek za godzinę określa tabela.
  3. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Rektor może podwyższyć stawkę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w ramach posiadanych środków finansowych jednostki nie więcej niż do maksymalnej wysokości określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 grudnia 2006 roku (Dz. U. Nr 251, poz. 1852 z późniejszymi zmianami).

 

 

Lp.

 

Stanowisko

 

Stawka

za godzinę

w złotych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

 

58,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

 

 

50,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca

 

49,00

4.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor, nauczyciel przedmiotu

32,00

 

§ 2

Nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim 2010/2011 wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze, za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej, po jej pozytywnej ocenie, przysługuje wynagrodzenie wg stawek określonych w § 1 ust. 1 niniejszej decyzji:

1)     za prowadzenie pracy magisterskiej - 3 godziny x stawka za godzinę ponadwymiarową obowiązującą na danym stanowisku,

2)     za prowadzenie pracy licencjackiej lub inżynierskiej - 2 godziny x stawka za godzinę ponadwymiarową obowiązującą na danym stanowisku.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.09.2010
Data publikacji:
11.10.2010 07:42
Data aktualizacji:
11.10.2010 07:42
Liczba wyświetleń:
2975
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyznr322010.pdf42.19 KB