Decyzja Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

 

Decyzja Nr 30/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 września 2010 roku

 

w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.   Zakres kompetencji Rektora określa Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zarządzenie w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza.

2.   Rektor jest przełożonym wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.

3.   Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu, a do Jego wyłącznej kompetencji należy:

1)       reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz,

2)       wydawanie wewnętrznych aktów prawnych, z wyłączeniem aktów zastrzeżonych do kompetencji innych organów,

3)       podejmowanie decyzji w sprawie rozdziału środków finansowych, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Uniwersytetu,

4)       powierzanie wykonywania obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Uniwersytetu,

5)       udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Uniwersytetu, w tym do zawierania umów i dokonywania innych czynności prawnych,

6)       określanie zasad współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz zawieranie z nimi umów o współpracy,

7)       nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem prawa w Uniwersytecie,

8)       rozpatrywanie skarg i wniosków oraz spraw z zakresu:

a)        audytu wewnętrznego,

b)        bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,

c)        kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,

9)       tworzenie, znoszenie i przekształcanie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przypadkach określonych odrębnymi przepisami,

10)   nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z profesorami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi oraz z osobami, wobec których odrębne przepisy przewidują zatrudnienie przez kierownika zakładu pracy,

11)   ochrona informacji niejawnych,

12)   powoływanie osób do pełnienia w Uniwersytecie funkcji określonych odrębnymi przepisami oraz określanie zakresu ich zadań, uprawnień i kompetencji,

13)   zwoływanie posiedzeń Senatu i przewodniczenie jego obradom,

14)   powierzanie komisjom senackim zadań związanych z pracami Senatu w ramach pełnienia funkcji Przewodniczącego Senatu,

15)   wydawanie na wniosek Kanclerza regulaminu organizacyjnego,

16)   podejmowanie decyzji w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu,

17)   nadzór nad:

a)        działalnością informacyjno – promocyjną Uniwersytetu,

b)        procesem gromadzenia dokumentów historycznych dotyczących Uniwersytetu,

c)        funkcjonowanie uniwersyteckiego Biuletynu Informacji Publicznej i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie odmowy dostępu do informacji publicznej,

18)   udzielanie zezwoleń na używanie symboli i nazwy Uniwersytetu,

19)   wydawanie zezwoleń na organizację zgromadzeń na terenie Uniwersytetu,

20)   współpraca z Radą Archiwalną,

21)   podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

4.   Przekroczenie uprawnień wynikających z powierzonych obowiązków lub udzielonego pełnomocnictwa stanowi podstawę dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów ogólnych.

5.   Rektor, z zastrzeżeniem ust. 6, podpisuje:

1)       pisma adresowane w imieniu Uniwersytetu do polskich organów państwowych,

2)       pisma adresowane do przedstawicielstw państw obcych oraz innych podmiotów zagranicznych,

3)       umowy, porozumienia i pisma dotyczące spraw należących do Jego wyłącznej kompetencji,

4)       pozostałą korespondencję, gdy wymaga tego waga sprawy.

6.        W przypadkach spowodowanych nieobecnością Rektora i pilnością sprawy, pisma o których mowa w ust. 5 podpisuje Prorektor wyznaczony pisemnie do zastępstwa.

7.        Rektorowi podlegają bezpośrednio:

1)        Prorektorzy

2)        Kanclerz,

3)        Kwestor w zakresie określonym w ustawie o rachunkowości,

4)        Pełnomocnicy w zakresie swojego umocowania,

5)        Audytor Wewnętrzny,

6)        Biuro Rektora,

7)        Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

8)        Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych,

9)        Zespół Kontroli Wewnętrznej,

10)        Zespół Radców Prawnych.

8.        Ponadto Rektor pełni nadzór nad:

1)   Archiwum z Muzeum,

2)   Gimnazjum nr 23 Akademickim im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie,

3)   XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.

 

§ 2

1.   Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy:

1)   Prorektora ds. Kadr,

2)   Prorektora ds. Kształcenia,

3)   Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką,

4)   Prorektora ds. Studenckich,

5)   Prorektora ds. Rozwoju Uczelni,

6)   Kanclerza.

2.   Prorektorzy i Kanclerz wykonują kompetencje Rektora w zakresie określonym niniejszą decyzją lub udzielonymi odrębnie pełnomocnictwami.

3.   Prorektorzy i Kanclerz realizują swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresami kompetencji lub udzielonymi pełnomocnictwami i ponoszą za nie odpowiedzialność.

4.   Prorektorzy i Kanclerz kontrolują wydatkowanie środków finansowych przyznanych na nadzorowaną działalność oraz ponoszą odpowiedzialność za wydatkowanie środków z naruszeniem przepisów obowiązujących w tym zakresie.

 

§ 3

1.   Prorektorzy w zakresie swojego działania:

1)       reprezentują Uniwersytet lub Rektora, w przypadku jego nieobecności, na spotkaniach, konferencjach i uroczystościach organizowanych poza Uniwersytetem,

2)       współpracują z krajowymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami,

3)       realizują współpracę Uniwersytetu z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami na podstawie zawartych przez Uniwersytet umów oraz porozumień,

4)       prowadzą działalność promocyjną Uniwersytetu,

5)       nadzorują opracowywanie, w układzie rzeczowym, projekty planów rzeczowo-finansowych w zakresie zadań realizowanych przez podległe jednostki oraz harmonogramy ich realizacji,

6)       dysponują środkami finansowymi przekazanymi w planie rzeczowo-finansowym na realizację zadań objętych zakresem ich działania,

7)       sporządzają analizy i sprawozdania merytoryczne z realizacji planu rzeczowo-finansowego w zakresie wykonanych zadań i wykorzystania środków, będących w ich dyspozycji lub nadzorze,

8)       sprawują nadzór nad przygotowaniem projektów aktów prawnych regulujących sprawy należące do zakresu ich działania,

9)       sprawują nadzór merytoryczny na działalnością podległych im jednostek organizacyjnych,

10)   monitorują i analizują procesy realizowane w podległych jednostkach lub w ramach powierzonych zadań,

11)   sprawują kontrolę funkcjonalną i kontrolę przestrzegania przez podległe jednostki organizacyjne dyscypliny finansów publicznych oraz prawa zamówień publicznych,

12)   nadzorują prawidłowe i terminowe wykonanie zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych objętych ich zakresem działania,

13)   koordynują i sprawują nadzór nad projektami realizowanymi przez Uniwersytet w ramach programów unijnych przez podległe im jednostki lub realizowanymi w ramach powierzonych zadań,

14)   współpracują z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, których zakres zadań obejmuje sprawy należące do zakresów jego działania,

15)   współpracują z komisjami senackimi, których właściwość obejmuje sprawy należące do ich zakresu działania oraz nadzorują ich pracę. Jeżeli właściwość komisji obejmuje sprawy należące do zakresów działania kilku prorektorów prorektora sprawującego nadzór nad komisją wyznacza Rektor.

2.   Prorektor z zastrzeżeniem ust. 3, podpisuje pisma adresowane w imieniu Uniwersytetu dotyczące jego wyłącznej kompetencji.

3.   W przypadkach spowodowanych nieobecnością Prorektora oraz pilnością sprawy, pisma, o których mowa w ust. 2 podpisuje Rektor lub wyznaczony do zastępstwa Prorektor.

4.   Jeżeli zakres zadań powierzonych Prorektorowi obejmuje sprawy, należące do zakresu działania kilku prorektorów, Rektor wyznacza Prorektora, odpowiedzialnego za realizację tych zadań.

5.   Pod nieobecność Prorektora jego obowiązki wykonuje Prorektor wskazany przez Rektora.

 

§ 4

Prorektor ds. Kadr

1.     Prorektor ds. Kadr tworzy i realizuje politykę kadrową i płacową zgodną ze strategią Uniwersytetu.

2.     W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Kadr:

1)   nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami z wyłączeniem osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt.10,

2)   tworzy kryteria oceny pracowników,

3)   przewodniczy Uczelnianej Komisji Oceniającej ds. Nauczycieli Akademickich,

4)   ustala kryteria i zasady kierowania pracowników na krajowe i zagraniczne staże naukowe oraz podejmuje decyzje w tym zakresie,

5)   podejmuje decyzje w sprawach objętych właściwością działania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej,

6)   nadzoruje:

a)   funkcjonowanie Biura ds. Kadr i Spraw Socjalnych,

b)   proces zatrudniania pracowników, o których mowa w pkt. 1, ich okresową ocenę oraz sprawy dyscyplinarne,

c)   ochronę danych osobowych,

d)   funkcjonowanie Akademickiego Centrum Mediów i Promocji,

e)   funkcjonowanie bazy wypoczynkowej prowadzonej przez Uniwersytet,

f)    realizację zadań wynikających z przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,

7)   tworzy politykę w zakresie spraw socjalnych pracowników Uniwersytetu,

8)   współpracuje:

a)   z Senacką Komisją ds. Kadrowych oraz Senacką Komisją Rozwoju Uczelni i Budżetu,

b)   ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie,

c)   z Fundacją im. M. Oczapowskiego.

3.          Prorektor ds. Kadr wykonuje swoje zadania we współpracy z pozostałymi Prorektorami w zakresie ich kompetencji.

 

§ 5

Prorektor ds. Kształcenia

1.   Prorektor ds. Kształcenia reprezentuje Uniwersytet w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

2.   W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Kształcenia:

1)   tworzy:

b)   ofertę edukacyjną dostosowaną do misji i strategii Uniwersytetu,

c)   minima kadrowe i programowe niezbędne do funkcjonowania nadzorowanej działalności,

2)   pełni nadzór i koordynuje wdrażanie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, prowadzonych na wydziałach (nowe kierunki studiów, kształcenie interdyscyplinarne, poszerzenie oferty dydaktycznej, e-learning, opracowanie oferty edukacyjnej dla cudzoziemców, kształcenie w językach obcych),

3)   pełni nadzór nad:

a)   procesem oceny jakości kształcenia i przygotowania do procesu akredytacji oraz systemem ECTS,

b)   promocją oferty edukacyjnej,

c)   funkcjonowaniem programu USOS,

d)   kształceniem na studiach III stopnia i opracowywaniem koncepcji studiów doktoranckich (opracowywanie zasad i warunków rekrutacji, treści programowe),

e)   promocją zawodową absolwentów,

f)    kształceniem ustawicznym (studia podyplomowe, kursy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dzieci),

g)   inicjatywami realizowanymi przez Uniwersytet Dzieci lub Uniwersytet Trzeciego Wieku,

4)   zatwierdza przydział obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,

5)   pełni nadzór nad rozliczaniem obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,

6)   organizuje współpracę dydaktyczną Uniwersytetu z jednostkami w kraju i za granicą, w tym w ramach programu Erasmus,

7)   pełni nadzór merytoryczny nad systemem „antyplagiat”,

8)   współpracuje z Senacką Komisją ds. Dydaktycznych oraz Senacką Komisją Rozwoju Uczelni i Budżetu.

3. Prorektorowi ds. Kształcenia podlegają:

1) Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM,

2)    Centrum Kultury Języka Polskiego dla Cudzoziemców,

3)    Ośrodek Kształcenia Praktycznego Nauczycieli,

4)    Uniwersytecki Szpital Kliniczny z Przychodnią SPZOZ UWM w Olsztynie,

5)    zamiejscowe ośrodki dydaktyczne.

4. W ramach realizacji kompetencji Prorektor ds. Kształcenia:

1)   reprezentuje Uniwersytet w sprawach z zakresu:

a)   rekrutacji na studia III stopnia,

b)   toku studiów na studiach III stopnia,

c)   pomocy materialnej doktorantów,

d)   kształcenia ustawicznego.

2)   nadzoruje pracę Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich w zakresie swoich kompetencji.

5. W ramach przyznanych uprawnień Prorektor ds. Kształcenia podejmuje w szczególności decyzje w sprawach:

1)    odwołań od decyzji kierownika studiów doktoranckich w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji rady wydziału,

2)    o przyznanie stypendiów doktoranckich,

3)    rejestracji uczelnianych organizacji doktoranckich,

4)    wyjazdów zagranicznych doktorantów,

5)    spraw dyscyplinarnych doktorantów,

6)    tworzenia i funkcjonowania systemu udzielania pomocy materialnej doktorantom.

6. Prorektor ds. Kształcenia wykonuje swoje zadania we współpracy z pozostałymi Prorektorami w zakresie ich kompetencji.

 

§ 6

Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

1. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarka realizuje przyjęte kierunki działalności naukowej i badawczej Uniwersytetu oraz reprezentuje Uniwersytet w sprawach związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację programów badawczych.

2. W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką:

1)   prowadzi działania na rzecz pozyskiwania środków na badania naukowe,

2)   nadzoruje:

a)   planowanie i prowadzenie badań naukowych,

b)   wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe,

c)   wykorzystanie środków na realizację programów badawczych,

d)   uczelnianą ofertę naukową w zakresie promocji wyników badań, polityki licencyjnej i ochrony patentowej oraz wdrażania wyników badań i działalności eksperckiej,

e)   działalność wdrożeniową, patentową i licencyjną Uniwersytetu,

f)    proces zakupów aparatury badawczej,

g)   działalność specjalistycznych laboratoriów, stacji doświadczalnych i stacji dydaktyczno-badawczych,

3)   inicjuje tworzenie nowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność badawczą, innowacyjną i wdrożeniową,

4)   określa główne kierunki badań i współpracy naukowej na terenie kraju,

5)   zawiera umowy na realizację programów na badania naukowe współfinansowanych z funduszy pochodzenia krajowego,

6)   zatwierdza do realizacji wnioski projektów badawczych i podział środków na badania własne i statutowe,

7)   udziela zezwoleń na organizację w Uniwersytecie sympozjów, konferencji, zjazdów itp. spotkań naukowych,

8)   akceptuje udział pracowników Uniwersytetu w spotkaniach naukowych,

9)   współpracuje z Radą Biblioteczną, Radą Wydawniczą i Senackimi Komisjami: ds. Nauki oraz Rozwoju Uczelni i Budżetu.

3. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką pełni nadzór nad funkcjonowaniem:

1)       Biblioteki Uniwersyteckiej,

2)       Wydawnictwa Uniwersytetu,

3)       Centrum Badań Energii Odnawialnej,

4)       Centrum Badań Europy Wschodniej,

5)       Centrum Badań Społecznych,

6)       Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej,

7)       Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich,,

8)       Stacji Dydaktyczno-Badawczej z siedzibą w Bałcynach

9)       Stacji Dydaktyczno-Badawczej z siedzibą w Łężanach,

10)   Zakładu Produkcyjno – Doświadczalnego „Bałcyny” Sp. z o.o.,

11)   Zakładu Produkcyjno – Doświadczalnego „Pozorty” Sp. z o.o.,

12)   Biura ds. Nauki i Współpracy Regionalnej.

4. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką wykonuje swoje zadania we współpracy z pozostałymi Prorektorami w zakresie ich kompetencji.

 

§ 7

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni

1.   Prorektor ds. Rozwoju Uczelni koordynuje tworzenie strategii rozwoju i polityki finansowej Uczelni oraz określa główne kierunki badań i współpracy naukowej z podmiotami zagranicznymi.

2.   W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Rozwoju Uczelni:

1)   koordynuje prace nad procesem tworzenia planu rzeczowo-finansowego,

2)   ustala zasady podziału środków w ramach planu rzeczowo-finansowego,

3)   zatwierdza część rzeczową projektu planu rzeczowo-finansowego w zakresie zadań realizowanych przez podległe jednostki z uwzględnieniem strategii i możliwości finansowych Uniwersytetu,

4)   podejmuje decyzje w sprawie zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

5)   nadzoruje:

a)   realizację programów inwestycyjnych finansowanych z funduszy zagranicznych,

b)   funkcjonowanie internetowej strony Uniwersytetu,

c)   uczelnianą i środowiskową sieć informatyczną,

6)   zawiera umowy na realizację programów na badania naukowe współfinansowane z funduszy pochodzenia zagranicznego,

7)   podejmuje decyzje w sprawie dofinansowania zagranicznych podróży służbowych pracowników,

8)   określa zasady finansowania pobytu delegacji zagranicznych w Uniwersytecie,

9)   współpracuje z:

a)   Senacką Komisja Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senacką Komisją ds. Nauki oraz Senacką Komisją Współpracy Międzynarodowej,

b)   Akademickim Zespołem Sportowym,

c)   spółkami, fundacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność z udziałem Uniwersytetu.

3. Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni merytorycznie podlegają:

1)   Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego,

2)   Centrum Innowacji i Transferu Technologii,

3)   Regionalne Centrum Informatyczne

4)   Dział Obsługi Projektów Europejskich,

5)   Biuro Współpracy Międzynarodowej.

4.   Prorektor ds. Rozwoju Uczelni wykonuje swoje zadania we współpracy z pozostałymi Prorektorami w zakresie ich kompetencji.

 

§ 8

Prorektor ds. Studenckich

1.   Prorektor ds. Studenckich pełni nadzór nad procesem kształcenia studentów, w szczególności nadzoruje:

1)   proces rekrutacji na studia I i II stopnia, w tym na studia prowadzone w języku obcym,

2)   gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z tokiem studiów I i II stopnia oraz jej sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)   rozdział przez Samorząd Studentów środków finansowych przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na cele studenckie,

4)   przestrzeganie praw studentów przez organy Uniwersytetu, w tym proces wydawania decyzji, ustalania i pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne oraz przestrzeganie Regulaminu studiów,

5)   proces podziału dotacji na fundusz pomocy materialnej dla studentów,

6)   funkcjonowanie studenckich kół naukowych.

2.   W ramach swoich kompetencji Prorektor ds. Studenckich:

1)   pełni funkcję organu odwoławczego i podejmuje decyzje administracyjne w sprawach:

a)    odwołań kandydatów na studia od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych,

b)    odwołań studentów od decyzji dziekana,

c)     spraw dyscyplinarnych studentów,

2)   podejmuje decyzje w sprawach:

a)    rejestracji uczelnianych organizacji studenckich,

b)    wyjazdów zagranicznych studentów,

c)     działalności studenckich kół naukowych,

d)    tworzenia i funkcjonowania systemu udzielania studentom pomocy materialnej,

e)     gospodarki ogólnouczelnianymi salami dydaktycznymi,

f)     podejmuje decyzje dotyczące legalizacji dokumentów studenckich przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,

3)   opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na imprezy i zgromadzenia studentów na terenie Uniwersytetu,

4)   nadzoruje funkcjonowanie studenckich agend kulturalnych.

3.   Ponadto Prorektor ds. Studenckich:

1)   nadzoruje funkcjonowanie Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich w zakresie swoich kompetencji,

2)   współpracuje z:

a)    samorządem studenckim, stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi,

b)    Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów i Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów,

c)     fundacjami i stowarzyszenia w sprawach studenckich,

d)    Senacką Komisją ds. Dydaktycznych i Senacką Komisją Rozwoju i Budżetu,

3)   koordynuje działalność sportowo-rekreacyjną w Uniwersytecie.

4.   Prorektorowi ds. Studenckich podlega:

1)    Akademickie Centrum Kultury,

2)    Studium Języków Obcych,

3)    Studium Wychowania Fizycznego.

5.   Prorektor ds. Studenckich wykonuje swoje zadania we współpracy z pozostałymi Prorektorami w zakresie ich kompetencji.

 

§ 9

Kanclerz

1.   Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie nie zastrzeżonym dla Rektora i Prorektorów oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uniwersytetu z wyłączeniem spraw przekraczających zwykły zarząd.

2.   W zakres zwykłego zarządu wchodzą czynności dotyczące mienia, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu. Zakres ten obejmuje w szczególności czynności związane z bieżącą eksploatacją składników mienia Uniwersytetu i utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym oraz z pobieraniem korzyści z tych składników, jak również prowadzenie spraw, które są niezbędne do dokonywania tych czynności. Zakres spraw przekraczających zwykły zarząd określa pełnomocnictwo.

3.   Do obowiązków Kanclerza należy w szczególności:

1)       reprezentowanie Uniwersytetu w stosunkach prawnych z innymi podmiotami, w tym podpisywanie umów w zakresie podejmowanych czynności zwykłego zarządu do wysokości łącznej środków przeznaczonych na ten cel na dany rok w planie rzeczowo – finansowym Uniwersytetu na podstawie pełnomocnictwa Rektora,

2)       reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz przed organami i urzędami w związku z realizacją zadań wynikających ze zwykłego zarządu,

3)       organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej Uniwersytetu,

4)       określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Uniwersytetu i nadzór nad ich przestrzeganiem oraz zapewnienie wykonania uchwał Senatu w zakresie wymagającym działań administracyjnych,

5)       nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych objętych Jego zakresem działania,

6)       nadzór nad procesem właściwego wykorzystania obiektów i urządzeń Uniwersytetu,

7)       nadzór nad funkcjonowaniem podległych jednostek,

8)       tworzenie i nadzór systemu wewnętrznych przepisów i zasad dotyczących realizacji zadań w podległych jednostkach.,

9)       sprawowanie kontroli funkcjonalnej i kontroli przestrzegania przez podległe jednostki organizacyjne dyscypliny finansów publicznych oraz prawa zamówień publicznych,

10)   nadzór nad procesem opracowania planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji,

11)   nadzór nad realizacją inwestycji, remontów i modernizacji.

4.   Kanclerzowi podlegają jednostki organizacyjne administracji Uniwersytetu oraz dziekanaty w zakresie określonym w Regulaminie organizacyjnym Administracji Uniwersytetu.

5.   Kanclerz współpracuje z Rektorem i Prorektorami w sprawach objętych zakresem swojego działanie.

6.   Kanclerz realizuje swoje zadania przy pomocy zastępców zatrudnianych w trybie określonym przez odrębne przepisy.

7.   Kanclerz wydaje decyzję o podziale kompetencji pomiędzy siebie i swoich zastępców z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących Kwestora.

 

§ 10

Traci moc Decyzja Nr 17 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia z dnia 01 września 2008 roku w sprawie podziału kompetencji między Rektorem, Prorektorów oraz Kanclerza.

 

§ 11

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.10.2010
Data publikacji:
07.10.2010 13:55
Data aktualizacji:
08.11.2010 09:32
Liczba wyświetleń:
3300
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument