Nr 487 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora UWM w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. Maksyma Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

DRUKUJ  TEN DOKUMENT

UCHWAŁA   Nr  487

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 września 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Instytutem Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii            im. Maksyma Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraina

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. Maksyma Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraina.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 487 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 24 września 2010 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

INSTYTUTEM HISTORII SZTUKI, FOLKLORYSTYKI I ETNOLOGII

IM. MAKSYMA RYLSKIEGO

NARODOWEJ AKADEMII NAUK UKRAINY (KIJÓW, UKRAINA)

 

W oparciu o Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, zawartą w dniu 20 maja 1997 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora - Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Instytut Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. Maksyma Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (ISFE NANU), reprezentowany przez Dyrektora NANU - Prof. dr hab. Hannę Skrypnyk, zwane dalej Stronami, mając na celu nawiązanie współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Humanistyczny, Centrum Badań Europy Wschodniej, Zakład Ukrainistyki. Koordynatorzy Porozumienia:

Dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM - Dziekan Wydziału Humanistycznego;

Prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz -  Dyrektor Centrum Badań Europy Wschodniej, Prodziekan ds. nauki Wydziału Humanistycznego;

dr Yaroslava Konieva -  p.o. Kierownika Zakładu Ukrainistyki.

a ze Strony ISFE NANU:

Centrum Etnologii Ukraińskiej, Zakład  Sztuki i Folklorystyki Krajów Zagranicznych. Koordynatorzy Porozumienia:

Prof. dr Oksana Szewczuk -  zastępca dyrektora IHSFE ANU;

Prof. dr Larysa Vakhnina - Kierownik Zakładu  Sztuki i Folklorystyki Krajów Zagranicznych;

dr Galina Bondarenko - Centrum Etnologii Ukraińskiej.

 

Artykuł 2

1.      Celem niniejszego Porozumienia jest prowadzenie obopólnej współpracy naukowej w zakresie filologii, kulturologii, etnologii, folklorystyki ukraińskiej, polskiej oraz słowiańskiej, jak również komunikacji międzykulturowej.

2.      Zakres współpracy w dziedzinie badań naukowych i realizacji ich wyników będzie ustalany na podstawie odrębnie zawieranych umów.

3.      Współpraca naukowa dotyczyć będzie m.in.: 

a.      Przeprowadzenie wspólnych badań naukowych i terenowych w zakresie komparatystyki słowiańskiej, językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturologii obu krajów;

b.      Organizację i przeprowadzenie wspólnych seminariów, sympozjów i konferencji naukowych;

c.      Współpracę w zakresie publikacji materiałów pokonferencyjnych, zbiorów opracowań tematycznych i wyników prac naukowych w periodykach obu Stron;

d.      Wymianę informacji, dotyczącej nowych opracowań z dziedziny slawistyki w obu krajach. Dokonanie wymiany literatury naukowej i edukacyjnej, wydawanej przez wydawnictwa obu Stron;

e.      Wspólne uczestnictwo w programach naukowych, finansowanych przez fundusze Polski, Ukrainy i krajów Unii Europejskiej.

 

Artykuł 3

Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych i doktorantów na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają rektorzy lub upoważnieni dziekani i dyrektorzy.

  1. Celem wymiany pracowników naukowych będzie: udział w konferencjach naukowych i seminariach, badaniach terenowych, kwerenda biblioteczna, jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.
  2. Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Załącznikach do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 4

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat, który może zostać przedłużony za zgodą obu Stron. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia.  Zmiana treści Umowy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy z końcem roku akademickiego, z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia.

 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim, w dwóch egzemplarzach w języku ukraińskim oraz w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym każdy tekst posiada jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

 

Artykuł 6

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jak również Dyrektor Instytutu Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. M. Rylskiego ANU, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla miejsca zdarzenia.

 

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

 

Porozumienie podpisane przez:

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                             Instytut  Sztuki, Folklorystyki
                 w Olsztynie                                             i Etnologii im. M. Rylskiego NANU

 

 

 

 

 

 

 

Podpis____________________                             Podpis_____________________

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

     Prof. dr hab. Hanna Skrypnyk

     REKTOR

       DYREKTOR

 

 

 

Data ____________________

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2010
Data publikacji:
30.09.2010 08:52
Data aktualizacji:
12.08.2014 09:45
Liczba wyświetleń:
2911
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr487.pdf50.87 KB